Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2019 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Phước, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2019

Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra bất thường, cực đoan trong những năm qua đã tác động đến thời tiết, khí hậu trên địa bàn tỉnh như: hạn hán, nắng nóng, mưa, lũ, ngập lụt, lốc xoáy, sạt lở đất... tiếp tục diễn ra theo chiều hướng gia tăng, trái quy luật gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời vi mọi diễn biến phức tạp của thời tiết và triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra,

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Phương án số 147/PA-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch ứng phó với bão mạnh và siêu bão; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (viết tắt là Ban Chỉ huy PCTT và TKCN) các cấp theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời, triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó có hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

2. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thông qua đó phát huy những ưu điểm đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu làm cơ sở xây dựng phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 sát với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương và đơn vị có tính đến yếu tố bất thường do biến đi khí hậu.

3. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

- Thường xuyên rà soát việc thực hiện nội dung Chỉ thị này của các địa phương, đơn vị để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn nhằm hoàn thành tốt các công việc được giao, kiểm tra đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Điều chỉnh, bổ sung toàn diện các phương án phòng, chống, ứng phó giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sát với tình hình, thực tế của tnh; đặc biệt xây dựng phương án ng phó với cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh. Chđạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão và phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai, để chủ động phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu dưới nhiều hình thức cho mọi tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo tại các địa bàn xung yếu, đối tượng dễ bị tổn thương như: người khuyết tật, người già, phụ nữ, trem khi thiên tai xảy ra.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, thống kê các phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có của tnh và đề xuất đầu tư bổ sung số lượng, chủng loại cần thiết theo nhu cầu của tỉnh trong năm 2019 để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”.

- Hợp đồng với Đài Khí tượng Thủy văn tnh: Cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; quản lý, vận hành và bảo dưỡng các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tnh.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh điều hành xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối phó với hạn hán, lũ, lụt, bão và thiên tai khác; kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai đúng theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý thu, nộp, sử dụng, quyết toán Quỹ Phòng, chng thiên tai trên địa bàn tỉnh theo đúng Quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ ban hành quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai; Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng IDICO và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thực hiện có hiệu quả Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 24/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động các công trình đầu mối hồ chứa trước, trong và sau mùa mưa lũ.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh, Công an tỉnh: Duy trì chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và sơ tán, di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm, làm tt công tác vận động, tuyên truyền để người dân hiểu chấp hành sơ tán, di dời khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng phương án và tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn theo sự điều động của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Có trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra. Huy động phương tiện, lực lượng phối hợp với các lực lượng khác để tham gia cứu hộ, cứu nạn theo sự điều động của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Triển khai, định hướng cho các địa phương, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, thủy điện lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống hạn hán mùa khô 2019; chỉ đạo đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn nước, chủ động thực hiện công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng, thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn các địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bố trí cơ cấu giống, thời vụ, phổ biến các biện pháp kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phù hợp với nguồn nước.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước kịp thời điều chỉnh phương án phòng, chống hạn hán.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức tăng cường tổ, đội, quần chúng tham gia phòng, chống cháy rừng ở cộng đồng dân cư nơi có rừng. Tập trung chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện các phương án của các đơn vị quản lý rừng và phương án phối hợp trong công tác chữa cháy rừng với các đơn vị địa phương nơi có rừng; btrí cán bộ, nhân viên Kiểm lâm thường xuyên tuần tra, trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ tại các nơi có rừng trong thời gian cao điểm; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, trang thiết bị, kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng. Xử lý nghiêm các tổ chức, chủ rừng và cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Kiểm tra xem xét việc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai của các địa phương; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh việc điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối phó với thiên tai; kiểm tra đôn đốc các sở, ngành, các địa phương thực hiện công tác phòng, chống thiên tai năm 2019. Chỉ đạo toàn ngành phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình hồ chứa thủy lợi thuộc chức năng quản lý của tỉnh; có kế hoạch gia cố, tu sửa trước mùa mưa lũ. Chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp đkhôi phục sản xuất sau thiên tai; rà soát quy hoạch sản xuất nông nghiệp, khuyến cáo người dân điều chỉnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khả năng cấp nước của từng vùng (công trình); chủ động theo dõi tình hình hạn hán để chỉ đạo sản xuất nuôi trồng hiệu quả, hạn chế thiệt hại; tổ chức tốt việc kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ. Có trách nhiệm giải quyết, hướng dẫn, sử dụng kinh phí phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các cấp các ngành bảo đảm kịp thời và có hiệu quả.

7. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thi tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

8. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo triển khai phương án, kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh rỗng, mục trước mùa mưa bão, không để cây xanh ngã đổ khi xảy ra lốc xoáy, dông gió, mưa bão làm ảnh hưởng đến tính mạng người dân và ùn tắc giao thông; có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt các tuyến đường trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng khắc phục khi có sự cố giao thông xảy ra.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành có phương án cụ thể, chi tiết nhằm đảm bảo mạng thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh thông suốt trong mọi tình huống.

10. Sở Y tế: Chỉ đạo toàn ngành chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và thuc y tế dự phòng; tổ chức kiểm tra và bố trí lực lượng phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân; nhanh chóng dập tắt các ổ dịch bệnh ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện tt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho Nhân dân vùng thiên tai khi có ảnh hưởng về người.

11. Sở Công Thương:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất - kinh doanh và cho công tác phòng, chống hạn hán và mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện xây dựng quy chế phối hợp trong việc tổ chức vận hành hchứa theo quy trình được duyệt. Có kế hoạch phối hợp với các địa phương tuyên truyền phát động trong dân dự trữ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết đủ cho sử dụng và dự phòng trong mùa mưa lũ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành liên quan có kế hoạch dự trữ và cung ứng các mặt hàng thiết yếu cho vùng bị thiên tai.

12. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Triển khai thực hiện các chính sách cứu trợ kịp thời đối với các gia đình, tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh nâng cao chất lượng dự báo; đặc biệt là dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, nguồn nước, cung cấp kịp thời cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các địa phương để chỉ đạo, đối phó với mọi tình huống bất lợi có thể xảy ra.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức tăng cường kiểm tra, tuần tra hoạt động khai thác tài nguyên trên các sông, suối để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kiên quyết các trường hợp khai thác không phép, trái phép gây sạt lở bsông, cản trở dòng chảy.

14. STài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Dự trù kinh phí dự phòng để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh cứu trợ Nhân dân khi thiên tai xảy ra.

15. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tập huấn cho giáo viên các cấp học kiến thức về thiên tai và biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai; có kế hoạch triển khai giảng dạy kiến thức về thiên tai cho học sinh ngay từ đầu năm học.

16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Phước và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền thông phổ biến các thông tin dự báo, cảnh báo tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, các chủ trương, Chỉ thị, chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác; phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

17. Công ty Điện lực Bình Phước: Tăng cường kiểm tra hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; đồng thời xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hng, đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn. Có kế hoạch dự phòng máy phát điện để đảm bảo nguồn điện tại các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai.

18. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, tổng hợp nguồn nước kể cả các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn để xây dựng kế hoạch sử dụng nước hợp lý, ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây lâu năm có giá trị kinh tế cao khi hạn hán xảy ra. Đối với cây hàng năm cần đánh giá nguồn nước để có kế hoạch gieo trồng phù hợp; thực hiện các biện pháp tăng cường tích trữ nước ở các ao, hồ có sẵn; xây dựng các đập tạm trữ nước, tu bổ, nạo vét kênh mương, cống, bọng, xây dựng kế hoạch điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm cụ thể cho từng nguồn nước để sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

- Chỉ đạo Ban bảo vệ rừng của huyện rà soát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, có phương án phòng, chống cháy rừng tại các xã, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tại cơ sở.

- Rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của UBND các huyện, thị xã, thành phố phù hợp với từng loại hình thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai; lồng ghép phương án ứng phó với bão mạnh, hạn hán; đồng thời thống kê các phương tiện, trang thiết bị hiện có, vật tư, thiết bị trên địa bàn để kịp thời huy động, trưng dụng khi cần thiết.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn và diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân về nhiệm vụ phòng chống thiên tai. Vận động Nhân dân chủ động chuẩn bị sẵn sàng phòng chống, bảo vệ tài sản của gia đình. Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, thực hành diễn tập về các tình hung thiên tai giả định, phương án xử lý, tránh tình trạng bị động, hoảng loạn khi có thiên tai xảy ra.

- Tuyên truyền, cảnh báo Nhân dân và có phương án ứng phó kịp thời với tình huống bất lợi khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là những điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra mưa lớn, gió lốc, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lđất. Đối với những điểm dân cư nằm trong vùng nguy hiểm cần phải di chuyển để đảm bảo an toàn về người và tài sn nhưng chưa tổ chức tái định cư lâu dài cho người dân, các địa phương phải xây dựng phương án và cụ thể hóa việc tổ chức phòng tránh, sơ tán người và tài sn đến vị trí an toàn. Thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến thiên tai để chủ động cảnh báo, thông tin kịp thời đến các xã, phường, thị trấn, thôn, bản để người dân biết, chủ động ứng phó.

- Các địa phương có hồ đập phải chủ động, phối hợp với các cơ quan quản lý tổ chức kiểm tra, phát hiện các du hiệu hư hỏng đcó kế hoạch sửa chữa trước mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và khu vực dân cư hạ lưu.

- Chỉ đạo cơ quan phòng, chống thiên tai huyện, thị xã, thành phố đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn thực hiện tt công tác trực ban theo đúng quy định, kể cả các ngày lễ, ngày nghỉ.

- Tổ chức triển khai việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai trong doanh nghiệp đúng quy định.

- Khi có thiên tai xảy ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định về mức hỗ trợ, trợ giúp các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh thực hiện chi hỗ trợ cho người dân từ nguồn quỹ PCTT của huyện, thị xã, thành phố để giúp người dân tái thiết sản xuất sau thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng của huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

19. Các đơn vị qun lý hthủy lợi, thủy điện:

- Tăng cường công tác kiểm tra kỹ thuật đối với công trình thủy nông, khi phát hiện những vấn đề bất thường hoặc các nguy cơ tiềm ẩn không an toàn phải lập tức báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền biết để chỉ đạo khắc phục; đồng thời triển khai ngay các biện pháp xử lý ban đầu nhằm ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra.

- Tổ chức kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưu lũ theo quy định; thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, tổ chức trực ban, kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối trong mùa mưa lũ nhằm sớm phát hiện những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố.

- Rà soát, bổ sung phương án bảo vệ công trình, bố trí cán bộ trực nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra hành vi xâm phạm trái phép công trình.

- Ngoài việc thực hiện đúng quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải chấp hành nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Trưng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trong công tác cắt lũ, giảm lũ và chậm lũ cho vùng hạ du.

- Trước khi thực hiện vận hành, điều tiết hồ phải thông tin kịp thời cho chính quyền địa phương các cấp, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và Nhân dân (nhất là vùng bị ảnh hưởng) biết theo đúng quy định.

20. Các sở, ban, ngành và các đơn vị còn lại theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống thiên tai của ngành, đơn vị mình. Ngoài ra phải xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư cn thiết để cùng phối hợp ứng cứu theo yêu cầu, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn là nhiệm vụ cấp bách trong thời gian hiện nay, vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định tại Chỉ thị này khẩn trương tổ chức thực hiện, triển khai đồng bộ, hiệu quả nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, yêu cầu các đơn vị phản ánh kịp thời về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT) tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BNN&PTNT;
- Ban chỉ
đạo TW vPCTT;
-
Ủy ban Quốc gia UPSC thiên tai và TKCN;
- Tổng cục Phòng, chống thiên tai;

- Chi cục PCTT Miền Nam;
- TT.T
U, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Thủy lợi;
- Đài PT&TH, Báo Bình Phước;
- Các Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh;
- Các doanh nghiệp;
- Các Chủ đập thủy điện trên địa bàn tỉnh;
- Công ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa;
- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy lợi B
ình Phước;
- LĐVP, các phòng: KT;
- Lưu: VT (Th ct 02-019).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước

           • 25/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực