Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thời gian qua, tốc độ xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh, các dự án đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao; công tác quản lý trật tự xây dựng của Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng tăng lên, chất lượng đồ án quy hoạch được cải thiện và đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của tỉnh; tình hình trật tự xây dựng cơ bản đi vào nề nếp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân có nhiều tiến bộ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh - tế xã hội của tỉnh.

Mặc dù vậy, công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cụ thể là: Một số địa phương quy hoạch chưa được phủ kín, việc lập thiết kế đô thị và quy chế quản lý đô thị còn hạn chế; việc vi phạm các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng vẫn thường xuyên xảy ra cục bộ tại một số địa phương như: Tình trạng san ủi mặt bằng, phân lô còn diễn ra tự phát chưa tuân thủ các quy định của pháp luật; xây dựng công trình không phù hợp quy hoạch xây dựng, xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai giấy phép, vi phạm chỉ giới xây dựng... ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cấp, ngành và địa phương chưa quyết liệt, còn có tình trạng đùn đẩy, né tránh, buông lỏng công tác quản lý trật tự xây dựng; chậm phát hiện, xử lý chưa kịp thời, triệt để một số trường hợp vi phạm nghiệm trọng gây bức xúc trong dư luận.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành của UBND các cấp, các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (gọi tắt là UBND cấp huyện)

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được cấp và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

b) Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đến thời hạn phải rà soát điều chỉnh theo quy định; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra các công trình xây dựng lấn chiếm đất công, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, hành lang an toàn điện... (lập hồ sơ từng tổ chức, cá nhân), xác định cụ thể mức độ vi phạm của các công trình, trên cơ sở đó tích cực tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp không chấp hành thì thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

d) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định thuộc thẩm quyền ban hành về công tác quản lý xây dựng, quy chế quản lý đô thị theo quy hoạch đã phê duyệt. Thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng; niêm yết công khai các điều kiện, quy trình thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc cấp phép xây dựng đúng theo quy định của pháp luật và quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

đ) Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan theo quy chế phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trấn.

e) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng; hạn chế tối đa việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch mới được duyệt.

g) Chỉ đạo Trưởng phòng chuyên môn cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại địa phương; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến Nhân dân các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng; thường xuyên kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, đảm bảo mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm và xử lý triệt để; tổ chức thực hiện nghiêm việc cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm theo quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên hoặc Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật.

h) Khẩn trương rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đã có hiệu lực pháp luật được ban hành theo thẩm quyền nhưng chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình trì hoãn, không thực hiện quyết định xử phạt.

i) Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mình quản lý trên nguyên tắc: Tất cả mọi công trình xây dựng đều phải được kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành, kể cả công trình do các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức thẩm định, cấp phép. Khi phát hiện hành vi vi phạm phải xử lý kịp thời, nếu vượt thẩm quyền thì phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xử lý Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị hoặc Kinh tế và Hạ tầng và các cán bộ dưới quyền được giao quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm đảm bảo quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng đi vào nề nếp.

k) Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình trật tự xây dựng và chịu trách nhiệm về vi phạm quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, xử lý cán bộ, công chức dưới quyền có dấu hiệu buông lỏng trong quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không xử lý hoặc xử lý không dứt điểm; Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

2. Sở Xây dựng

a) Rà soát các văn bản, quy định trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm trật tự xây dựng để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

b) Tăng cường phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, quy hoạch đô thị để các tổ chức, cá nhân nắm và thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là ở cấp huyện, cấp xã.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, xây dựng hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị… ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công khai, cung cấp, tra cứu thông tin về quy hoạch xây dựng, dự án phát triển đô thị, nhà ở… qua các thiết bị di động, mạng internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu thông tin về quy hoạch xây dựng.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số nội dung sau:

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện công tác công bố công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng cấp xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và các đồ án quy hoạch do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, đảm bảo các công trình được xây dựng trên địa bàn đúng theo quy hoạch được duyệt.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng và công tác quản lý về điều kiện năng lực đối với các doanh nghiệp tham gia tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác công bố công khai quy hoạch, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện quy hoạch.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc chấp hành ngừng thi công xây dựng đối với những công trình do Sở Xây dựng cấp phép hoặc công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền; xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không đảm bảo quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường... trong thi công xây dựng công trình; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng nhưng buông lỏng trong quản lý, không phát hiện hoặc không xử lý vi phạm triệt để.

- Rà soát các quy định của pháp luật của có liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, thay thế phù hợp với quy định hiện hành.

đ) Chỉ đạo Thanh tra Sở tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng theo kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp trên; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhân viên làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự xây dựng cấp huyện, cấp xã. Đồng thời hỗ trợ UBND cấp huyện trong chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn về xử lý vi phạm trật tự xây dựng khi có đề nghị của địa phương; theo dõi, tổng hợp tình hình vi phạm trật tự xây dựng để báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng và Thanh tra Bộ Xây dựng; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý Chủ tịch UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng buông lỏng trong quản lý về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đã được phê duyệt.

b) Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng không còn phù hợp. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng địa bàn do đơn vị mình quản lý. Khi phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về xây dựng phải có văn bản gửi ngay cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Thanh tra Sở Xây dựng để kịp thời phối hợp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng; phối hợp các sở chuyên ngành tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý; tuyên truyền phổ biến pháp luật, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại trong công tác kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

đ) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không phát hiện các hành vi vi phạm về quy hoạch xây dựng, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn; thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong việc tham mưu cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trong đó lưu ý xem xét hồ sơ đối với các chủ đầu tư vi phạm trật tự xây dựng theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền trong việc chấp hành các quyết định xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra; cân đối và bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch, công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý việc phân lô, tách thửa, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành, trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khi xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phải đảm bảo các công trình vi phạm trật tự xây dựng, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan có thẩm quyền được thực hiện đầy đủ theo quy định.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình trong phạm vi bảo vệ các công trình hồ, đập chứa nước và các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

d) Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa.

đ) Sở Công Thương

Chủ trì, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm an toàn hành lang bảo vệ lưới điện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai triển khai thực hiện Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

e) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn việc quảng cáo ngoài trời gắn với các công trình, quản lý tuyến phố, lắp đặt, dựng, treo biển, băng rôn có nội dung tuyên truyền, quảng cáo phù hợp; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời những trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

g) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong các cuộc họp giao ban báo chí (tháng, quý, năm) tổ chức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân chấp hành pháp luật và nội dung của Chỉ thị này về trật tự xây dựng trên địa bàn nói chung. Bên cạnh đó, tuyên truyền để người dân biết việc phân lô, bán nền trái quy định tại một số địa phương đặt biệt là khu vực Sân bay Long Thành gây khó khăn, phức tạp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

h) Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra tình hình theo dõi thi hành pháp luật, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

i) Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm, trong đó bố trí đủ kinh phí cho công tác lập quy hoạch, công tác tổ chức công bố công khai các đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực địa.

k) Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an cấp huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện và các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong việc thực thi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế, phá dỡ đối với các công trình vi phạm các quy định của pháp luật.

- Tổ chức điều tra, xác minh, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan do cơ quan có thẩm quyền chuyển sang.

l) Thanh tra tỉnh

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn lực lượng Thanh tra các sở, ban, ngành và Thanh tra cấp huyện thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý theo quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

m) Các tổ chức, cá nhân có liên quan

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng trong Nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

- Thủ trưởng các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan dịch vụ cung cấp điện, nước... thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình của cấp có thẩm quyền.

5. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

b) Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cấp, các ngành liên quan phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 01 năm các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2019
Ngày hiệu lực05/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýTrần Văn Vĩnh
       Ngày ban hành05/04/2019
       Ngày hiệu lực05/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2019 về quản lý quy hoạch xây dựng quản lý trật tự xây dựng tỉnh Đồng Nai

          • 05/04/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/04/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực