Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đề điều, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lũ bão năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2020 công tác quản lý đề điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê do tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU, CHUẨN BỊ SẴN SÀNG HỘ ĐÊ, PHÒNG, CHỐNG LŨ BÃO NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 1391/CT-BNN-TCPCTT ngày 25/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão, năm 2020;

Để chủ động phòng, chống, ứng phó có hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ứng phó với mưa, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn có thể xảy ra năm 2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình đê điu; kim tra, xử lý vi phạm vquản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình đê điều trên địa bàn.

2. Khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ sửa chữa công trình duy tu bảo dưỡng đê điều và các công trình đang thi công liên quan đến đê điều nhất là các công trình xử lý đột xuất, cấp bách:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa công trình đê điu, công trình liên quan đến phòng, chống lụt, bão, nhất là các công trình xử lý đột xuất, cấp bách đang triển khai thi công, đảm bảo khối lượng, chất lượng, kỹ mỹ thuật, tiến độ, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chng lụt bão, kịp thời đảm bo an toàn trong mùa lũ bão năm 2020. Yêu cu nhà thu xây lp phải chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, công trình,... trong suốt quá trình thi công.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn công trình đê điều trên địa bàn, phát hiện và khẩn trương xử lý các sự cố xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2020. Phát hiện, xử lý ngay trong giờ đu các hư hỏng, sự c đê điu phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ bão. Sử dụng ngân sách địa phương, nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và huy động mọi nguồn vốn hp pháp khác để tu b, sửa chữa những công trình đê điều đột xuất, cấp bách bị hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo phòng chống lũ, bão. Xây dựng phương án phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống khi thiên tai xảy ra.

3. Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong mùa lũ bão

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn. Đối với các cống xung yếu phải xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm phòng chống lụt bão, trình cấp có thm quyn phê duyệt, giao nhiệm vụ cụ th cho các tchức, cá nhân và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và tổ chức thực hiện; lập phương án cấp nước(hoặc tiêu) hỗ trợ để hạn chế mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống

- Giao các đơn vị quản lý cống dưới đê: Thực hiện nghiêm quy trình đóng mở cống dưới đê trong mùa lũ bão. Đối với những cống chưa có quy trình vận hành, phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2020.

- Có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các hư hỏng, sự c.

4. Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cả cộng đồng về các loại hình thiên tai, kinh nghiệm, kiến thức phòng tránh, nhất là việc chủ động phương án ứng phó, khắc phục hậu quả với bão, lũ lớn. Đồng thời, xác định phòng, chống, ứng phó giảm thiểu thiệt hại thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê:

+ Chủ động xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch đã được duyệt.

+ Tổ chức chỉ đạo tổng kiểm tra đánh giá, hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; kiện toàn, chấn chỉnh, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng quản lý đê nhân dân hoạt động có hiệu quả.

+ Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, hướng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát các xã, phường ven đê trong việc tổ chức lực lượng thực hiện nghiêm túc công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ bão theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu để đảm bảo cho đê, kè, cống; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều.

+ Tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ.

+ Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án hộ đê; kim tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; Tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn. Phổ biến kinh nghiệm, bổ túc nâng cao kiến thức về bảo vệ đê điều và xử lý sự cố giờ đầu cho các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn đê điu và hộ đê chống bão, lũ xong trưc ngày 31 tháng 5 năm 2020.

- Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở, Ban, ngành của tỉnh theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp thực hiện và phối hợp đảm bảo an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn.

- Căn cứ phương án hộ đê năm 2020, các huyện, thành phố chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư, thiết bị, phương tiện dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài svật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cn có kế hoạch huy động vật tư, thiết bị phương tiện trong nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn trong trường hợp có sự cố xảy ra.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, phòng chống thiên tai

- Triển khai thực hiện nghiêm túc: Luật Đê điều số 79/2006/QH11, Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; Chthị số 03/CT/TTg ngày 03/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ vviệc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm giai đoạn 2016-2020; Chth s1391/CT-BNN-PCTTL ngày 25/02/2020 của BNông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ bão năm 2020.

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xlý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, công trình Thủy lợi, chỉ đạo xử lý bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trong hành lang bo vệ đê điều và hành lang thoát lũ, gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều và khả năng thoát lũ xong trước ngày 15 tháng 5 năm 2020;.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh; lực lượng quân sự tỉnh và lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh là lực lượng nòng cốt trong công tác hộ đê và tìm kiếm cứu nạn.

- Tổ chức tốt việc diễn tập hộ đê phòng chống thiên tai năm 2020.

7. Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình phối kết hợp với các ngành hữu quan thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tuyên truyền các phim tài liệu về phòng chống thiên tai, quản lý ri ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên đài truyền hình tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đảm bảo an toàn đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống bão, lũ năm 2020.

8. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống bão, lũ năm 2020.

9. S Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, đm bảo mọi phương tiện tàu thuyền, đủ điều kiện an toàn về người, phương tiện mới được hoạt động.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị này, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, giảm thấp nhất thiệt hại vtài sản do thiên tai gây ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Ban Ch
đạo TW về PCTT;
-
Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT & TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các S
, Ban, ngành;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND t
nh;
- Lưu: VT, NNTN (BD 20b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2020
Ngày hiệu lực13/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(24/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2020 công tác quản lý đề điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê do tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2020 công tác quản lý đề điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê do tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành13/03/2020
        Ngày hiệu lực13/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (24/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2020 công tác quản lý đề điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê do tỉnh Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2020 công tác quản lý đề điều chuẩn bị sẵn sàng hộ đê do tỉnh Hòa Bình

              • 13/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực