Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2021 tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 3 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ- BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Để công tác thu thập thông tin tại các đơn vị điều tra (Khối doanh nghiệp; khối cơ sở hành chính; khối sự nghiệp, hiệp hội; khối cá thể và khối tôn giáo, tín ngưỡng) được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng; phản ánh đúng với tình hình thực tế của đơn vị điều tra, giúp cho công tác Tổng điều tra kinh tế và Điu tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (viết gọn Tổng điều tra 2021) hoàn thành đúng Phương án đề ra. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh các quyết định, văn bản, Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra năm 2021 trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan rà soát các doanh nghiệp, Hp tác xã, đơn vị điều tra để đảm bảo đầy đủ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra, phúc tra và nghiệm thu kết quả điều tra từ Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp theo đúng quy định.

2. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh, Sở Ni vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, báo viết, báo điện tử và các hình thức cổ động áp phích, khẩu hiệu, lô gô...) đến từng thôn, bản, khu dân cư và đến với người dân về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra để chủ động phối hợp thực hin.

3. Sở Nội vụ phối hp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện tốt Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đảm bảo nội dung, tiến độ theo yêu cầu.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có trách nhiệm cung cấp cho Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ danh sách chính xác và đầy đủ các đơn vị trực thuộc ngành đang quản lý.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp mở các đợt tuyên truyền, tăng cường phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, bài, hình ảnh, chuyên trang, chuyên mục về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện điều tra để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra theo quy định.

6. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh trong công tác tổ chức, chỉ đạo và thực hiện cuộc Tổng điều tra; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc Tổng điều tra.

7. Các doanh nghiệp, Hợp tác xã; đơn vị hành chính; đơn vị sự nghiệp; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định.

8. Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Trưởng Ban Chỉ đạo và thành viên Ban Chỉ đạo các cấp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Tng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Cục Thống kê tỉnh, Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chđạo TĐTTW (TCTK);
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND t
nh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Văn phòng T
nh ủy, VP HĐND tnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Như mục 7 (S
Nội vụ sao gi);
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- BCĐ TĐT các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông; Đài PTTH t
nh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- CVP, các PCVP UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, KTTH (H).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2021
Ngày hiệu lực15/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2021 tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND 2021 tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Đình Trung
        Ngày ban hành15/03/2021
        Ngày hiệu lực15/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2021 tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Nông

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2021 tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế tỉnh Đắk Nông

              • 15/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực