Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Sơn La, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Năm 2013, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ cháy và diện tích rừng bị cháy giảm so với những năm trước đây. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của thời tiết do biến đổi khí hậu, nắng nóng, khô hạn, nguy cơ xảy ra cháy rừng tiềm ẩn rất cao ở nhiều địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng, Công điện số 300/CĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng cháy, chữa cháy rừng, Công điện số 01/CĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phòng cháy, chữa cháy rừng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các chủ rừng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Tập trung chỉ đạo cơ sở tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, PCCCR ở địa phương, kiểm soát nguy cơ cháy rừng. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR, nhất là vào thời điểm nhân dân phát dọn thực bì, đốt nương làm rẫy; kiểm tra về công tác PCCCR, rà soát, bổ sung, xây dựng phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo UBND xã, chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp xử lý thực bì, làm giảm vật liệu cháy ở khu vực rừng Thông, Cao su và rừng trồng, làm mới, tu sửa đường băng cản lửa ở diện tích rừng có nguy cơ cháy cao; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian nắng nóng, khô hanh.

Tăng cường chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện, thành phố trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án PCCCR các đơn vị cơ sở; chỉ đạo thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, chính quyền địa phương thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2014; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị, chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR; có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy chữa cháy rừng cấp tỉnh để sẵn sàng ứng cứu, chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân và chủ rừng thực hiện tốt quy định về PCCCR; kiểm tra xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về PCCCR, thực hiện tốt công tác theo dõi, dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: http://www.kiemlam.org.vn, thông tin tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cho nhân dân, các chủ rừng, các địa phương trong tỉnh chủ động các biện pháp PCCCR phù hợp.

b) Chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng trong thiết kế trồng rừng phải xây dựng các công trình phòng cháy; xử lý thực bì để trồng rừng đảm bảo an toàn tuyệt đối PCCCR.

3. Công an tỉnh

Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, PCCCR đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Trực tiếp quản lý, chỉ huy lực lượng công an các cấp sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Chủ động phối hợp cơ quan Kiểm lâm và các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, đấu tranh, điều tra và xử lý các đối tượng vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR.

4. Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về PCCCR đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong lực lượng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và PCCCR; bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu kịp thời các tình huống cháy rừng có thể xảy ra; chỉ đạo các đơn vị bộ đội đóng quân trong rừng và ven rừng phải đảm bảo và thực hiện tốt các biện pháp PCCCR.

5. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp thời về kinh phí để thực hiện công tác PCCCR theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện việc quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

6. Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020

Chủ trì, cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát liên ngành, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, địa phương và chủ rừng về công tác triển khai thực hiện phương án PCCCR. Xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở từng địa phương.

Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 cơ sở, đề xuất, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân Ban Chỉ đạo không hoàn thành nhiệm vụ được giao

7. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Tăng cường thời lượng phát sóng đưa tin về dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm và chính quyền các cấp chủ động phối hợp thực hiện công tác PCCCR đạt hiệu quả cao nhất; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng và hướng dẫn các biện pháp PCCCR.

8. Các tổ chức chính trị xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị, xã hội khác trong phạm vi trách nhiệm của mình chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể thành viên và đồng bào các dân tộc nghiêm chỉnh chấp hành. Sẵn sàng tham gia ứng phó chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (B/c)
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- TT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ban Chỉ đạo BVR, PTR rừng tỉnh;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, (M01) 68bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Toa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýNguyễn Ngọc Toa
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Sơn La

           • 17/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực