Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Bình Thuận, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn tới. Trong thời gian qua, tình hình kinh tế trong nước tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế; tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm. Bên cạnh đó, việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới trong năm 2014, cùng với các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cũng sẽ tác động ảnh hưởng làm giảm thu ngân sách Nhà nước nói chung, trong đó có tỉnh Bình Thuận.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và duy trì tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xem công tác thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu; phải thường xuyên quan tâm theo dõi, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước của đơn vị mình và có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự toán được giao. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế để triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn.

2. Cục Thuế Bình Thuận:

a) Tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã để tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội; đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế nhằm nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ tự giác trong việc chấp hành các nghĩa vụ về thuế, tạo sự đồng thuận cao giữa các cấp, các ngành và trong toàn xã hội. Tổ chức đối thoại định kỳ với người nộp thuế. Tiếp tục triển khai xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ thuế, cung cấp dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế. Khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời xử lý nghiêm minh người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo quy định;

c) Đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế. Triển khai sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng internet, thu thuế thông qua các ngân hàng thương mại.

Tích cực thực hiện các đề án thuộc chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 đảm bảo lộ trình và yêu cầu đã đề ra. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về mục tiêu, lộ trình của chiến lược;

d) Triển khai có hiệu quả các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung như: Luật Quản lý thuế; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế thu nhập cá nhân và các cơ chế, chính sách tài chính, thuế;

đ) Giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí theo quy định của nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo, thường xuyên theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội và những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn, tham mưu cho UBND các cấp các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (thuộc thẩm quyền ban hành của UBND) nhằm giúp doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc về tài chính, thuế, đất đai, thủ tục hành chính; cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng xuất khẩu, góp phần ổn định, tăng trưởng kinh tế để tăng thu ngân sách;

e) Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế. Tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đã được quy định tại Luật Quản lý thuế để xử lý các trường hợp nợ đọng thuế ngay từ đầu năm 2014. Phấn đấu thu hồi nợ cũ, hạn chế nợ mới phát sinh, đến cuối năm 2014 không để nợ vượt quá 5% so với số thu nội địa, trừ số thu dầu thô;

g) Đẩy mạnh thực hiện thanh tra thuế, kiểm tra thuế, trong đó đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đầu tư mới nhưng năm đầu và năm thứ hai đã phát sinh lỗ hoặc có phát sinh hoàn thuế, doanh nghiệp lỗ nhiều năm và lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu; các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; các lĩnh vực kinh doanh bất động sản; kinh doanh khoáng sản; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;... và kiểm tra việc thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, hoàn thuế để truy thu đầy đủ vào ngân sách Nhà nước các khoản tiền thuế bị gian lận. Tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thuế. Tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước, hạn chế tình trạng thất thu thuế vẫn còn diễn ra ở một số lĩnh vực, ngành nghề;

h) Tập trung xây dựng và triển khai quy chế phối hợp quản lý thuế, cung cấp thông tin về người nộp thuế giữa các cơ quan có liên quan và cơ quan thuế. Thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và Công an Bình Thuận trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế.

3. Chi cục Hải quan Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính trong công tác thu thuế xuất, nhập khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu để tăng thu ngân sách. Theo dõi, kiểm soát không để tổ chức, cá nhân lợi dụng một số cơ chế, chính sách của Nhà nước để trốn thuế trong đó có chính sách tạm nhập, tái xuất. Chủ động phối hợp với các cơ quan: thuế, công an, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát để quản lý thuế, chống việc trốn lậu thuế và gian lận thương mại; có biện pháp không để nợ đọng thuế kéo dài.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Thuận, Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan hải quan trong công tác thu nợ thuế, thu thuế đối với các đơn vị ngoài tỉnh đang hoạt động xây dựng trên địa bàn; thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế phát hành theo quy định của pháp luật thuế và cung cấp thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế khi cần thiết.

5. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm thực hiện khấu trừ và nộp vào ngân sách Nhà nước thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế kịp thời và đầy đủ.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Chi cục Thuế trực tiếp quản lý thu.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận và các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung.

Nhận được Chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh căn cứ các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện.

Giao Cục Thuế tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng cho Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2014
Ngày hiệu lực26/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành26/02/2014
        Ngày hiệu lực26/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước Bình Thuận

           • 26/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực