Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành năm 2017

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND quốc phòng địa phương dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG, DÂN QUÂN TỰ VỆ, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2017

Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-BTL ngày 06/01/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017;

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 05/01/2017 của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng địa phương

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác quốc phòng địa phương; tập trung chỉ đạo quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ; Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương. Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

- Tập trung củng cố kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng ở các cấp nâng cao chất lượng làm tham mưu cho Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2017 đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ban hành chỉ thị công tác quốc phòng địa phương lãnh đạo, chỉ đạo địa phương, cơ sở chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc qui hoạch kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh, chăm lo củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực thế trận trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu nhóm “A” theo chỉ đạo của Quân khu: Kế hoạch A2, A3, A4; phòng không nhân dân, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ cháy rừng kế hoạch huy động nhân lực tàu thuyền và ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển theo Nghị định số 30, 130 của Chính phủ. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương đảm bảo chỉ tiêu trên giao, sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra, quan tâm bồi dưỡng nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng, chiến đấu cho lực lượng vũ trang, 100% thống nhất về tư tưởng vững mạnh về chính trị và giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Sẵn sàng huy động lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng.

- Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luyện tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức diễn tập khu vực phòng thủ, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Thành diễn tập phòng chống cháy nổ-tìm kiếm cứu nạn, các huyện, thành phố còn lại và Trung đoàn Minh Đạm tổ chức luyện tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ. Các huyện, thành phố chỉ đạo 20% - 25% các xã, phường, thị trấn tổ chức diễn tập nâng cao chất lượng diễn tập: Chiến đấu phòng thủ xã, phòng không nhân dân, phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ cháy rừng. Ban Chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo chỉ đạo huấn luyện và diễn tập có bắn đạn thật cấp tiểu đội, trung đội sát với tình hình thực tế và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tiết kiệm.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ góp phần tăng cường tiềm lực, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương: Bộ đội thường trực đạt 100% chỉ tiêu được giao; Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 9,7% trở lên (Riêng sĩ quan dự bị đạt 60%), sắp xếp và biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự, đăng ký quản lý tốt phương tin kỹ thuật, kiểm tra động viên và huấn luyện đạt 100% đầu mối đơn vị 95% quân số so với kế hoạch. Quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, tăng cường giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự để nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao.

- Công tác đăng ký tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017 đạt 100% chỉ tiêu ở cả 03 cấp bảo đảm chất lượng. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ kết nạp trước 06 tháng đạt từ 02% trở lên (mỗi huyện, thành phố có 02 đảng viên chính thức nhập ngũ), tích cực vận động thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học và công chức địa phương nhập ngũ. Làm tốt công tác tuyển sinh quân sự đảm bảo kịp thời đúng nguyên tắc và thủ tục.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội: Tiếp tục thực hiện Đề án tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu theo Thông tư số 158/2011/TT-BQP; Chế độ chính sách đối với gia đình hạ sỹ quan, binh sỹ tại ngũ theo Nghị định số 88/2011/NĐ-CP; Chế độ phụ cấp đặc thù quân sự cho một số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh và Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo Luật Dân quân tự vệ.

- Bảo đảm các chế độ chính sách phục vụ cho công tác tuyên truyền và các hoạt động phong trào cũng như tổ chức lễ họp mặt nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng dân quân tự vệ Việt Nam, các ngày lễ, tết trong năm 2017.

- Tích cực tham gia công tác dân vận, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp cùng các đoàn thể tham gia “Xây dựng nông thôn mới” có hiệu quả.

- Bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, ngân sách cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương: Lập dự toán và thanh quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm kịp thời theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo dõi các địa phương việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia công tác quốc phòng, quân sự theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản quy đnh của pháp luật. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tài chính trong quân đội, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm kịp thời cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang.

- Công tác bảo đảm kỹ thuật: Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thao, hội thi và các hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Quản lý, quy định chặt chẽ trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí trang bị, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ của dân quân tự vệ theo quy định của Thông tư số 65/2016/TT-BQP ngày 16/5/2016 của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 7. Mua sắm vật chất, phương tiện, công cụ hỗ trợ bảo đảm cho hoạt động của dân quân tự vệ theo Hướng dẫn số 3745/HD-BTM ngày 23/6/2015 cua Bộ Tham mưu Quân khu 7. Duy trì tốt việc khai thác, quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng theo quy định. Thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ kho tàng, vũ khí trang bị bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang tỉnh trong mọi tình huống.

2. Công tác dân quân tự vệ

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; 100% cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cp xã đã qua đào tạo từ trung cấp trở lên. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% so với tổng dân số; Lực lượng tự vệ đạt 10% đến 20% so với cán bộ công nhân viên. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng và độ tin cậy cao.

- Chất lượng đảng: Tỷ lệ đảng trong dân quân tự vệ năm 2017 đạt 24,5% so với tổng số lực lượng dân quân tự vệ, trong đó đảng viên trong dân quân đạt 20,5% trở lên. 100% có đủ cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và có trên 72% cán bộ thôn, khu, ấp đội trưởng là đảng viên; gắn với xây dựng chi bộ quân sự có chi ủy và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện; cán bộ, chiến sỹ tư tưởng vững vàng, đoàn kết thống nhất.

- Tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng khác tuần tra canh gác khép kín địa bàn nhất là lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, phường, thị trấn; khu phố, thôn, ấp theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP và Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của cả nước và địa phương như: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC), các hoạt động Năm APEC Việt Nam năm 2017 và các ngày lễ, tết trên địa bàn tỉnh.

- Công tác đào tạo, tập huấn, huấn luyện, hội thao, hội thi: Tiếp tục thực hiện Đề án 1056 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã. Tiếp tục phối hợp tốt với Trường Sĩ quan Lục quân 2 đào tạo lớp liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở hệ vừa làm, vừa học khóa I, năm học 2015-2017 cho 84 đ/c tại Trường Quân sự tỉnh đúng quy chế và chương trình đào tạo, giữ nghiêm kỷ luật.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 đến 2020 và những năm tiếp theo. Tập huấn công tác quân sự, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ các cấp cũng như huấn luyện cho bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng thời gian, nội dung quy định, bám sát tình hình thực tế để tập huấn, huấn luyện, quá trình tổ chức tập huấn, huấn luyện phải đi đối với rèn luyện thể lực, nề nếp tác phong cho cán bộ, chiến sỹ.

- Tổ chức hội thi, hội thao quân sự-quốc phòng ở các cấp theo kế hoạch, đạt hiệu quả, an toàn.

3. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

- Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, nắm chắc các văn bản quy phạm pháp luật để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

- Rà soát, nắm các đối tượng đã và chưa tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh sau Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ động tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh triệu tập cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Quân khu tổ chức.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3. Chỉ đạo các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 và đối tượng khác đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đạt chỉ tiêu theo kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2016-2020. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh mở từ 01 đến 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và theo dõi thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên; tuyển chọn và cử cán bộ tham gia đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch sổ 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân toàn tỉnh nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, tránh sơ hở, chủ quan, thiếu cảnh giác.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông, báo đài để tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.

4. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát: Làm tốt công tác chuẩn bị cho đoàn kiểm tra Quân khu, Bộ Quốc phòng, tiến hành thanh tra việc thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ và công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với một số ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết: Chỉ đạo cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ. Thực hiện tốt quy chế giao ban, sơ, tổng kết công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh ở các cấp theo Quyết định số 38/QĐ- BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quyết định của Tư lệnh Quân khu.

5. Tổ chức thực hiện

a) Đối với Công an tỉnh

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng có liên quan tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các phạm vi pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo đúng chức năng nhiệm vụ, bám nắm chắc địa bàn, hoạt động của các đối tượng gây mất ổn định, xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

- Vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng, chống có hiệu quả hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Đối với các sở, ban, ngành

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành mình phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác quốc phòng địa phương do Bộ Quốc phòng, Quân khu giao và kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực ngành được phân công đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

c) Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017. Xây dựng nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn và cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức thuộc quyền thực hiện hiệu quả.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các xã, phường, thị trấn và cơ quan, tổ chức, kịp thời báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo tiếp theo.

Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức của Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan tổ chức có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2017
Ngày hiệu lực08/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND quốc phòng địa phương dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND quốc phòng địa phương dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Văn Trình
        Ngày ban hành08/02/2017
        Ngày hiệu lực08/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND quốc phòng địa phương dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND quốc phòng địa phương dân quân tự vệ giáo dục quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu 2017

           • 08/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực