Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (viết tắt là Tổng điều tra) trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế (trừ các cơ sở cá thể hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản), cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của từng địa phương, làn cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Cuộc Tổng điều tra phải được triển khai thực hiện theo đúng phương án và quy trình điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương, kế hoạch tổ chức chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của tỉnh khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho công tác Tổng điều tra, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành các công việc cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra để các doanh nghiệp, các cơ sở kinh tế và người dân nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra để các đối tượng cung cấp thông tin sẵn sàng cộng tác với cán bộ điều tra ở cơ sở.

- Lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên phạm vi tỉnh; tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Phương án Tổng điều tra của Trung ương, hướng dẫn lập bảng kê địa bàn điều tra, danh sách điều tra và tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn.

- Dự trù và cấp phát kinh phí cho huyện, thị xã, thành phố theo đúng định mức của Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Tài chính; theo dõi quản lý và quyết toán kinh phí đúng theo chế độ quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thật tốt công tác rà soát danh sách doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công việc của cuộc Tổng điều tra ở địa phương từ bước chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo chặt chẽ và hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp mình, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉnh quy trình điều tra, đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ và thời gian của cuộc Tổng điều tra.

4. Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tiến độ điều tra về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT Trung ương;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ. VP UBND tỉnh;
- BCĐ TĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng NC – VPUBND tỉnh;
- Lưu: 1.06.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2017
Ngày hiệu lực24/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành24/02/2017
        Ngày hiệu lực24/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế Vĩnh Long 2017

             • 24/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực