Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Chủ nhật, ngày 22/5/2016 là ngày cả nước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và của tỉnh Cà Mau nói riêng.

Để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Bộ, ngành Trung ương về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí ở địa phương, đảm bảo thông tin liên lạc; tổ chức tuyên truyn kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bu cử; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; các nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Kế hoạch của tỉnh về thực hiện công tác bầu cử, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp và hướng dẫn Chi cục Thống kê các huyện, thành phố Cà Mau cung cấp đầy đủ, chính xác số liệu dân số đến ngày 31/12/2015 trên địa bàn từng cấp, từng địa phương trong phạm vi toàn tỉnh đlàm căn cứ tính số lượng đại biu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

3. Sở Giao thông vận tải, Công ty Điện lực Cà Mau xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông thông suốt, duy trì nguồn điện trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22/5/2016.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an tham gia cuộc bầu cử.

5. Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác bầu cử; hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử; bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đi phó với những tình hung thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

8. Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức, viên chức và các thành phần có liên quan về công tác bầu cử.

10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp theo luật định và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong và sau ngày bầu cử.

Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các địa điểm bỏ phiếu; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

11. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chỉ đạo tổ chức, thực hiện cuộc bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân và theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khn trương trin khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (để báo cáo);
- HĐBC quốc gia (để báo cáo);
- Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ban TT UBMTTQ
VN tỉnh;
- Thành viên BCĐ bầu cử tỉnh;
- Thành viên Ủy ban Bầu cử t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND t
nh;
- HĐND, UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- NC(H) 30/01;
- Chuyên viên các khối (VIC);
- Lưu: VT. Tr 03/02.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân Cà Mau

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực