Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế Đồng Nai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ -TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017 và văn bản hướng dẫn quy trình tổ chức chỉ đạo triển khai Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Cuộc tổng điều tra kinh tế lần này nhằm mục đích thu thập thông tin toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội và sự phân bố các đơn vị cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đang hoạt động trên cả nước nói chung, từng tỉnh, huyện, thị xã, thành phố nói riêng; tính toán chỉ tiêu chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản Quốc gia, làm căn cứ so sánh đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giai đoạn 2015 - 2020; trên cơ sở đó xây dựng các quy hoạch, phân vùng; đồng thời có số liệu cơ bản làm dàn mẫu tổng thể cho các cuộc điều tra chọn mẫu hàng năm.

Để cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt kết quả tốt, đảm bảo số liệu điều tra chính xác; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh triển khai thực hiện các công việc như sau:

- Cục Thống kê Đồng Nai có trách nhiệm thường trực cuộc tổng điều tra phối hợp các sở, ngành liên quan;

+ Căn cứ phương án điều tra của Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương lập kế hoạch tổng điều tra, phân công, phân nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện vật chất như: Xây dựng kế hoạch điều tra, chuẩn bị phiếu điều tra, văn bản tài liệu giải thích hướng dẫn, kinh phí… tổng điều tra.

+ Sau khi được Ban Chỉ đạo tổng điều tra Trung ương tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra, tiến hành tổ chức triển khai, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên trên toàn địa bàn tỉnh, đôn đốc thu thập thông tin, chỉnh lý và tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh theo đúng quy định của phương án tổng điều tra.

- Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế Đồng Nai; phối hợp Thường trực Ban chỉ đạo (Cục Thống kê Đồng Nai) cung cấp danh sách và thông tin dữ liệu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến 31/12/2016; có văn bản chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa phối hợp BCĐ tổng điều tra cấp huyện trong quá trình rà soát và thu thập thông tin doanh nghiệp.

- Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh thực hiện các công việc:

+ Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để hoàn thành tốt công tác tổng điều tra theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung tổng điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh.

+ Lập danh sách các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và có văn bản chỉ đạo các cơ sở trực thuộc chuẩn bị sổ sách chứng từ để ghi chép vào các loại biểu mẫu do Ban Chỉ đạo tỉnh chuyển giao và hướng dẫn. Gửi báo cáo về Thường trực Ban Chỉ đạo (Cục Thống kê) theo đúng thời gian quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phường)

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực giúp việc BCĐ đúng thành phần và thời gian quy định, đảm bảo nhân lực, tài lực, tạo điều kiện thuận lợi; tổ chức thực hiện tổng điều tra theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và kế hoạch tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh.

- Phân công các phòng (ban) tham gia tổng điều tra theo chức năng nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp kiểm tra đôn đốc cuộc tổng điều tra tại địa phương.

3. Giám đốc (Tổng Giám đốc, Thủ trưởng) các tổng công ty, các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, nhà văn hóa…) có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp với điều tra viên kê khai đầy đủ chính xác các nội dung yêu cầu của phiếu điều tra và báo cáo đúng thời hạn quy định theo sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tổng điều tra.

4. Giám đốc các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân) bố trí kế toán trưởng cung cấp thông tin vào các loại biểu mẫu theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về những số liệu đã khai báo, đảm bảo tính chính xác của số liệu.

5. Chủ các cơ sở kinh tế khu vực cá thể cử người nắm được nghiệp vụ và có chuyên môn về lĩnh vực kế toán thống kê cung cấp cho điều tra viên được cử đến những thông tin theo yêu cầu của các loại phiếu điều tra.

6. Chủ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cho điều tra viên được cử đến.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Đài Truyền thanh các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa,  Báo Đồng Nai, phối hợp với Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch tổng điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng hiểu rõ mục đích ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung của phiếu điều tra theo yêu cầu.

8. Sở Tài chính giải quyết, bố trí kinh phí kịp thời và đầy đủ để phục vụ cho cuộc điều tra tiến hành thuận lợi, đạt kết quả, thống nhất với Cục Thống kê (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) đề xuất xử lý kinh phí phát sinh phục vụ địa phương và bổ sung hỗ trợ trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

9. Ban Chỉ đạo tổng điều tra tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực tổng điều tra xúc tiến nhanh các bước chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiến hành triển khai tổng điều tra từ ngày 01 tháng 3 năm 2017 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017, đảm bảo tiến độ điều tra đúng theo phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương. Định kỳ hàng tuần có báo cáo tiến độ kết quả về UBND tỉnh.

10. Chỉ thị này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký

Đây là cuộc điều tra 05 năm mới tiến hành một lần, phạm vi đối tượng tham gia điều tra đa dạng tiến hành trên cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các cấp, Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch UBND huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp, chủ các cơ sở kinh tế cá thể và các đối tượng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin trong cuộc điều tra này. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1672 QĐ-TTg ngày 26/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đảm bảo cuộc tổng điều tra đạt kết quả tốt./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2017
Ngày hiệu lực18/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế Đồng Nai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế Đồng Nai 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành13/02/2017
        Ngày hiệu lực18/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế Đồng Nai 2015

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND tổ chức tổng điều tra kinh tế Đồng Nai 2015

             • 13/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực