Chỉ thị 05/2007/CT-UBND

Chỉ thị 05/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) của thành phố Hà Nội và các huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Từ Liêm, các quận Hoàng Mai, Long Biên do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2007/CT-UBND công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 Hà Nội huyện Thanh Trì Gia Lâm Đông Anh Từ Liêm quận Hoàng Mai Long Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 05/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ (2007 - 2010) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ CÁC HUYỆN THANH TRÌ, GIA LÂM, ĐÔNG ANH, TỪ LIÊM, CÁC QUẬN HOÀNG MAI, LONG BIÊN

Trong thời gian qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố đã thực hiện có hiệu quả theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố thời kỳ 2001 - 2010 dã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 09/10/2001. Quy hoạch chung và các quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành đã và đang được triển khai gắn kết đồng bộ với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội Thành phố.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ, Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4462/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 11/10/2006 về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố có Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/01/2007 phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2006 - 2010) Thành phố Hà Nội và Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 phê duyệt nhiệm vụ Dự án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng thời kỳ (2006 - 2010) huyện Sóc Sơn.

UBND Thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh các quận Hoàng Mai và Long Biên triển khai thực hiện ngay công tác thuộc lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai; rà soát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ từ 2001 đến nay. Xác định phần chỉ tiêu chưa thực hiện đố với diện tích đất được phân bổ sử dụng, phần diện tích phải chuyển đổi mục đích sử dụng theo kế hoạch sử dụng đất; các chỉ tiêu không có khả năng thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối và các chỉ tiêu cần điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

2- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất, phân bố chức năng sử dụng đất theo kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của các quận, huyện và Thành phố.

3- Đánh giá tổng quát về nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý đất đai, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dự báo tài chính liên quan đến đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH

1 - Điều tra thu thập thông tin, tài liệu, số liệu bản đồ; đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phục vụ công tác lập kế hoạch sử dụng đất.

2- Đánh giá công tác quản lý sử dụng đất đai, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.

3- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) thành phố Hà Nội và các quận Hoàng Mai, Long Biên, các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Đông Anh, Gia Lâm (huyện Sóc Sơn đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ riêng), kế hoạch sử dụng đất hàng năm đến 2010.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất là cơ quan thường trực có nhiệm vụ phối hợp giữa các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện tổ chức tập huấn cho cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp đơn vị tư vấn lập Dự án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) của thành phố Hà Nội; thẩm định năng lực và tư cách pháp nhân các đơn vị tư vấn lập dự án kế hoạch sử dụng đất, điều hành đảm bảo phối hợp đồng bộ giữa kế hoạch sử dụng đất của thành phố và kế hoạch sử dụng đất của các quận huyện, chủ trì Hội đồng thẩm định hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các quận, huyện trình UBND Thành phố phê duyệt.

2- Chủ tịch UBND các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh; các quận Hoàng Mai và Long Biên xây dựng nhiệm vụ dự án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố và đơn vị tư vấn tổ chức triển khai lập kế hoạch sử dụng đất theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ của UBND thành phố, báo cáo Hội đồng nhân dân quận, huyện thông qua, báo cáo Hội đồng thẩm định Thành phố, trình UBND Thành phố phê duyệt trong quý 3/2007.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn UBND các quận, huyện về nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) trình UBND Thành phố phê duyệt để thực hiện; tập hợp, cung cấp những nội dung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, của các quận, huyện và phối hợp thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng đất của Thành phố, tham gia thẩm định dự án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) của Thành phố; kế hoạch sử dụng đất 5 năm của các quận, huyện.

4- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, hướng dẫn Uỷ ban nhân nhân các quận, huyện thực hiện các thủ tục lập dự toán, cấp kinh phí thực hiện và thanh quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tham gia thẩm định dự án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) của Thành phố; kế hoạch sử dụng đất 5 năm của các quận, huyện.

5- Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm tập hợp, cung cấp các tài liệu quy hoạch vùng Thủ đô, quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, quy hoạch chi tiết quận, huyện, phường, xã và các quy hoạch chuyên ngành đã được xét duyệt; tham gia thẩm định dự án kế hoạch sử dụng đất thời kỳ (2007 - 2010) của Thành phố; kế hoạch sử dụng đất 5 năm của các quận, huyện.

6- Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm tập hợp, cung cấp các thông tin, số liệu tài liệu, bản đồ quy hoạch ngành hiện đang quản lý và phối hợp với cơ quan thường trực là Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất triển khai thực hiện lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố và các quận, huyện.

7- Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị các Bộ, Ngành trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn Thành phố lập và cung cấp các tài liệu Quy hoạch và Kế hoạch phát triển ngành, các dự án lớn sử dụng đất trên địa bàn Thành phố, đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng năm và cả thời kỳ 2007 - 2010 .

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Thành phố và các quận, huyện thời kỳ 2007 - 2010 là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở để Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa đất đai vào sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo và phối hợp thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ, hoàn thành trong quý III năm 2007./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2007
Ngày hiệu lực08/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2007/CT-UBND công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 Hà Nội huyện Thanh Trì Gia Lâm Đông Anh Từ Liêm quận Hoàng Mai Long Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2007/CT-UBND công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 Hà Nội huyện Thanh Trì Gia Lâm Đông Anh Từ Liêm quận Hoàng Mai Long Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành29/03/2007
        Ngày hiệu lực08/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2007/CT-UBND công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 Hà Nội huyện Thanh Trì Gia Lâm Đông Anh Từ Liêm quận Hoàng Mai Long Biên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2007/CT-UBND công tác lập kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2007-2010 Hà Nội huyện Thanh Trì Gia Lâm Đông Anh Từ Liêm quận Hoàng Mai Long Biên

           • 29/03/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực