Chỉ thị 05/2008/CT-BXD

Chỉ thị 05/2008/CT-BXD về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2008/CT-BXD tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý tình hình mới


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/CT-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TUÝ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Cùng với cả nước, trong những năm vừa qua, cán bộ công nhân viên chức và lao động ngành Xây dựng đã có những chuyển biến tích cực về phòng chống tệ nạn ma tuý; các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đã có ý thức cao hơn, quan tâm hơn, tạo cơ sở cho việc đẩy mạnh đấu tranh nhằm từng bước hạn chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma tuý. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của lao động ngành Xây dựng là phân tán, di biến động địa điểm làm việc, xa gia đình, tỷ lệ lao động ở các vùng sâu, vùng xa cao nên công tác quản lý chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thường xuyên và kiên quyết, thậm chí còn bị buông lỏng nên dễ xẩy ra tệ nạn ma tuý; trong khi đó công tác thông tin giáo dục, truyền thông để công nhân, lao động biết cách tự phòng, chống tệ nạn may tuý chưa được sâu rộng, liên tục, hiệu quả còn thấp. Cấp uỷ Đảng, chính quyền ở một số đơn vị chưa nhận thức đẩy đủ về tầm quan trọng của công tác phòng, chống ma tuý, còn coi đây là trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách và chính quyền địa phương. Vì vậy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội vào công tác phòng, chống ma tuý. Để thực hiện nghiêm chỉnh, có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 6/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới, Bộ Xây dựng chỉ thị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Mục tiêu, yêu cầu

1.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người thân trong gia đình về hậu quả, tác hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia và tự phòng, chống ma tuý làm giảm thiểu tệ nạn ma tuý.

1.2. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, sử dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp tạo sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên chức, lao động và trong mỗi gia đình để phòng, chống ma tuý tạo môi trường lành mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

1.3. Tổ chức cai nghiện cho tất cả cán bộ công nhân viên chức thuộc đơn vị bị mắc nghiện ma tuý.

2. Nhiệm vụ và Giải pháp chủ yếu

2.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền và Công đoàn, các đoàn thể xã hội đối với công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý. Các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quán triệt tới mọi Đảng viên, công nhân viên chức và lao động trong cơ quan, đơn vị hiểu, biết và thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 6/3/2008 của Bộ Chính trị.

2.2. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tệ nạn ma tuý vào các phong trào quần chúng, các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ, các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện.

2.3. Tổ chức thực hiện các hình thức cam kết thi đua xây dựng từng gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, chi bộ không có ma tuý.

2.4. Hợp đồng với các cơ sở tư vấn về cai nghiện ma tuý thông qua việc lồng ghép với các hoạt động y tế tại cơ quan, đơn vị.

2.5. Thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi:

- Triển khai các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông nhằm thay đổi hành vi. Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người nhận rõ mối hiểm hoạ từ ma tuý, tính cấp bách của công tác phòng, chống, cai nghiện ma tuý ở nước ta hiện nay, từ đó tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý; hỗ trợ giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng.

- Xây dựng và phát triển các kỹ năng cá nhân trong dự phòng và chăm sóc người mắc nghiện ma tuý.

- Nâng cao số lượng và chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông phòng, chống, cai nghiện ma tuý.

-Triển khai chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại: chương trình trao đổi bơm kim tiêm sạch, chương trình 100% bao cao su đối với địa bàn có nhiều người nghiện chích ma tuý.

- Tập trung can thiệp vào nhóm dễ bị mắc nghiện ma tuý, đặc biệt là nhóm công nhân, lao động nghề xây dựng thường phải di biến động địa điểm làm việc, xa gia đình, trình độ văn hoá hạn chế và thanh niên trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Bộ Xây dựng, chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống ma tuý phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cán bộ công nhân viên cư trú, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng.

3.2. Ban Chỉ đạo Phòng chống tệ nạn xã hội ngành Xây dựng chủ động đưa công tác phòng, chống ma tuý vào kế hoạch hoạt động hàng năm của Ngành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

3.3. Yêu cầu Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, các Tạp chí, Tập san của các Viện, Trường, các doanh nghiệp có Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma tuý thường xuyên và kịp thời biểu dương, đưa tin người tốt, việc tốt trong phòng chống tệ nạn ma tuý trong CBCNVC và lao động.

3.4. Các cơ quan, đơn vị tổ chức khám sức khoẻ khi tuyển dụng, khám sức khoẻ định kỳ (ít nhất 1 năm một lần), khám chữa các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tiêm chích cho người lao động. Sau khám phát hiện, động viên, giáo dục, thuyết phục hoặc cưỡng bức người thuộc đơn vị bị mắc nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình, cơ quan, đơn vị hoặc gửi đi cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của Nhà nước, của địa phương. Sau cai nghiện, quan tâm việc tiếp nhận trở lại và bố trí công việc phù hợp. Động viên và tạo điều kiện hỗ trợ để CBCNVC và lao động của đơn vị có người thân trong gia đình mắc nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình hoặc tại các trung tâm cai nghiện của Nhà nước, của địa phương.

3.5. Đối với các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề:

- Trong chương trình hoạt động ngoại khoá, phải lập kế hoạch đưa công tác phòng, chống ma tuý vào phổ biến, tuyên truyền trong học sinh, sinh viên.

- Khám phát hiện học sinh, sinh viên mắc nghiện ma tuý trước khi vào nhập học và định kỳ hàng năm. Phân loại học sinh, sinh viên mắc nghiện ma tuý trả lại gia đình để cai nghiện và chỉ tiếp nhận trở lại để học sinh, sinh viên tiếp tục học tập khi đã hoàn thành việc cai nghiện và tiếp tục theo dõi, khám phát hiện thường xuyên đối với những học sinh, sinh viên đó.

3.6. Duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát trọng điểm, mở rộng giám sát đến vùng sâu, vùng xa (chú trọng giám sát công nhân lao động xây dựng các công trình thuỷ điện: Sơn La, Sê San-Gia Lai, A Vương-Quảng Nam, Bản Vẽ- Nghệ An, Na Hang-Tuyên Quang...).

Đặc biệt, đối với Công trình xây dựng Thuỷ điện Sơn La, hiện nay Bộ Xây dựng đang giao cho Bệnh viện Xây dựng kết hợp với Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế và Tổng công ty Sông Đà, các đơn vị tham gia thi công tại Công trình triển khai "Chương trình phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2010". Trong thời gian từ nay đến năm 2010, sẽ kết hợp Chương trình phòng chống HIV/AIDS với chương trình phòng, chống, cai nghiện ma tuý trong CBCNVC và lao động nhằm nâng cao hiểu biết và cách phòng tránh nghiện ma tuý cho cán bộ, công nhân viên và lao động tại công trường, đồng thời tạo mô hình mẫu để mở rộng triển khai đối với các đơn vị khác trong ngành Xây dựng trong thời gian tới.

3.7. Lồng ghép dịch vụ tư vấn phòng, chống, cai nghiện ma tuý vào các chương trình y tế, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và phòng chống các bệnh nghề nghiệp của ngành Xây dựng.

3.8. Từng cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị nếu để xảy ra tình hình phức tạp kéo dài về tệ nạn ma tuý ở đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm và có các hình thức kỷ luật về Đảng và chính quyền. Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đưa công tác phòng, chống ma tuý vào tiêu chí để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm và khi bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

3.9. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc pháp luật phòng, chống ma tuý, coi đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cán bộ lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và các đoàn thể, nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) có hành vi vi phạm pháp luật phòng, chống ma tuý phải chịu trách nhiệm liên đới và tuỳ theo mức độ phải xem xét không được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo hoặc xem xét miễn nhiệm, cách chức...

3.10. Vụ Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động TBXH, Bộ Y tế, Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- CĐXDVN (để phối hợp chỉ đạo);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/CT-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2008/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2008
Ngày hiệu lực02/06/2008
Ngày công báo18/05/2008
Số công báoTừ số 271 đến số 272
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 05/2008/CT-BXD tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý tình hình mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2008/CT-BXD tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý tình hình mới
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2008/CT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành29/04/2008
        Ngày hiệu lực02/06/2008
        Ngày công báo18/05/2008
        Số công báoTừ số 271 đến số 272
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/2008/CT-BXD tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý tình hình mới

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2008/CT-BXD tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát ma tuý tình hình mới

             • 29/04/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/05/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực