Chỉ thị 05/2008/CT-UBND

Chỉ thị 05/2008/CT-UBND về tổ chức đại hội công nhân, viên chức, hội nghị người lao động và hội nghị cán bộ, công chức năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị người lao động hội nghị cán bộ, công chức năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/CT-UBND

Quận 8, ngày 31 tháng 01 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2008

Căn cứ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, Thông tư Liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội “hướng dẫn về tổ chức và hoạt động Đại hội Công nhân, viên chức trong công ty nhà nước”;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Thông tư Liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và Hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan;
Căn cứ Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn;
Để thực hiện tốt cơ chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy quyền làm chủ của công nhân, cán bộ, công chức trong tham gia quản lý doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước, Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn và chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp với Công đoàn cơ sở cùng cấp tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2008 của đơn vị đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, đảm bảo nội dung, trình tự và thời gian theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động quận 8. Cụ thể như sau:

1. Giám đốc doanh nghiệp nhà nước phối hợp cùng Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức theo đúng yêu cầu, trình tự, nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, nội dung Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ; tập trung xây dựng các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, học vấn, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, công nhân, viên chức.

Đánh giá việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ của doanh nghiệp trong năm qua; điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa bằng các nội quy, quy chế cho phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Lựa chọn các hình thức thích hợp tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, cán bộ quản lý của doanh nghiệp nhằm phục vụ công tác kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của đơn vị.

Thực hiện công khai tài chính và những nội dung người lao động được tham gia góp ý được quy định tại Điều 6, 10 của Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước.

2. Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn thỏa thuận với Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức Hội Nghị Người lao động theo đúng tinh thần Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ để người lao động tham gia quyết định và giám sát những nội dung sau:

- Bàn các biện pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh, tổ chức phong trào thi đua, thực hiện các chế độ chính sách, các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống của công nhân lao động.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của công nhân lao động như: quy chế về trả lương, trả thưởng; quy chế khen thhưởng. kỷ luật lao động; quy chế về sử dụng các quỹ phúc lợi và khen thưởng.

- Xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể.

- Giới thiệu người đại diện công đoàn có năng lực tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn (nếu có).

3. Thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường cần quán triệt trong cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật về quy chế thực hiện dân chủ, phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo nội dung Điều 11 Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 và Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Tập trung thảo luận các vấn đề nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức.

4. Quá trình tổ chức thực hiện Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của công nhân, cán bộ, công chức; phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở giải quyết những kiến nghị chính đáng của công nhân, cán bộ, công chức. Các ngành chức năng kịp thời giải quyết (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 giải quyết) các kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, việc làm, đời sống của công nhân, cán bộ, công chức do các doanh nghiệp và đơn vị đề đạt.

5. Phòng Nội vụ quận 8, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 8 tổ chức kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Người lao động và Hội nghị cán bộ, công chức đạt yêu cầu theo quy định.

6. Kinh phí tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ, công chức được chi phí từ kinh phí quản lý của đơn vị.

7. Thời gian tổ chức Đại hội Công nhân, viên chức, Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ, công chức của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trước ngày 31 tháng 03 năm 2008. Đối với các đơn vị có khó khăn thì thời gian tổ chức chậm nhất đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2008.

Các trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, giáo viên vào đầu năm học 2008 - 2009.

Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước, Công ty Cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực07/02/2008
Ngày công báo01/03/2008
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị người lao động hội nghị cán bộ, công chức năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị người lao động hội nghị cán bộ, công chức năm 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Hiền
        Ngày ban hành31/01/2008
        Ngày hiệu lực07/02/2008
        Ngày công báo01/03/2008
        Số công báoSố 26
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị người lao động hội nghị cán bộ, công chức năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2008/CT-UBND tổ chức đại hội công nhân viên chức hội nghị người lao động hội nghị cán bộ, công chức năm 2008

           • 31/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực