Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận 3 năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quận 3 năm 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 08/2011/QĐ-UBND công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 09/12/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quận 3 năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/2009/CT-UBND

Quận 3, ngày 12 tháng 08 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2010

Thực hiện Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2010; trên cơ sở dự báo khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận 3 năm 2010, Ủy ban nhân dân quận chỉ thị Thủ trưởng các phòng - ban - ngành - đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường, Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 3 khẩn trương xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau:

A. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2010

Năm 2010 là năm cuối thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nước ta. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2010 là: “Cùng thành phố khắc phục tối đa tác động của suy thoái kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010”. Năm 2010 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 và cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 của quận, do đó mỗi cơ quan, đơn vị cần phải đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, lập dự toán ngân sách năm 2010 đồng thời gắn với các giải pháp thực hiện:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA QUẬN NĂM 2009 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 3 LẦN THỨ IX (2005 - 2010)

1. Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2009, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận năm 2009 theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 3.

2. Tập trung rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội 5 năm (2005 - 2010) của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ IX, cụ thể các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện từ năm 2006 đến 2008, ước thực hiện năm 2009 ở các chỉ tiêu:

a) Về quản lý đô thị - môi trường:

- Các Chương trình: nghiên cứu bảo tồn công trình kiến trúc và cảnh quan biệt thự khu vực quận 3; đầu tư xây dựng chung cư cao tầng trên địa bàn quận 3 từ năm 2006 đến 2010; chương trình xây dựng quận 3 văn minh, sạch đẹp (phủ xanh đô thị - quy hoạch, tổ chức, quản lý vỉa hè, lòng đường do quận quản lý - xây mới, chỉnh trang kiến trúc - chỉnh trang nâng cấp hạ tầng đô thị, vệ sinh môi trường).

- Hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và 1/500.

- Mỗi phường vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm: 1 hẻm/phường/năm.

- Hoàn thành các dự án công trình trọng điểm:

+ Xây dựng mới Trung tâm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.

+ Xây dựng mới 200 phòng học và 1.500 căn hộ.

+ Chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp vỉa hè 26 tuyến đường lớn.

+ Tráng bê tông nhựa nóng 180 hẻm trên 6m.

+ Hợp tác xây dựng cao ốc Thương mại Dịch vụ 158 Võ Văn Tần; Chợ Nguyễn Văn Trỗi; Trung tâm Văn hóa Đại Đồng.

b) Về kinh tế:

- Chuyên đề phát huy các nguồn lực, phát triển ngành dịch vụ - thương mại trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010.

- Doanh thu dịch vụ - thương mại tăng bình quân 15%/năm.

- Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao.

- Chương trình hành động phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

c) Về văn hóa - xã hội:

- Chuyên đề phát triển và chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc về văn hóa - xã hội giai đoạn 2006 - 2010 (nâng cao chất lượng đời sống dân sinh - phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao).

- Chương trình hành động phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa bàn quận.

- Phấn đấu giữ mức tăng dân số tự nhiên trong 5 năm dưới 1%.

- Đến cuối năm 2007 xóa 100% hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/năm.

- Giới thiệu giải quyết việc làm cho 7.500 lao động/năm.

- Giữ vững và phát huy kết quả đạt được về xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở đúng độ tuổi và bậc trung học phổ thông, phấn đấu đến năm 2010:

+ 10/14 phường đăng ký xây dựng phường văn hóa.

+ 02/14 phường đạt chuẩn phường văn hóa.

+ Có 05 trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Giải quyết 100% người nghiện đang quản lý được đưa vào cơ sở cai nghiện (cơ sở chữa bệnh).

d) Về an ninh - quốc phòng:

- Phấn đấu giảm phạm pháp hình sự ít nhất 10%/năm.

- Phấn đấu tăng tỷ lệ khám phá án hàng năm từ 60% trở lên.

- Phấn đấu đạt tỷ lệ khám phá trọng án từ 80% đến 90%.

- Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm và chất lượng chính trị ngày càng cao.

II. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN NĂM 2010

1. Về kinh tế:

a) Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp của Chính phủ và thành phố ban hành nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; và chương trình hành động của Quận ủy quận 3 về phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Tập trung đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn quận 3 theo hướng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - thương mại, ưu tiên khuyến khích phát triển các ngành, sản phẩm ở các lĩnh vực du lịch, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính ngân hàng, hệ thống các siêu thị và trung tâm thương mại, khu phố chuyên doanh có quy mô hiện đại và chất lượng cao.

c) Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch, thuận lợi nhằm thu hút các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào quận 3.

d) Hoàn thành công tác sắp xếp doanh nghiệp: phá sản Xí nghiệp may xuất khẩu; thực hiện bán đấu giá Công ty Trilimex; giải thể Công ty EPCO; hoàn tất thủ tục chuyển đổi Công ty Dịch vụ công ích quận 3 sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

e) Phấn đấu xây dựng dự toán thu năm 2010 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

f) Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng của quận và phường trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, chây ì nợ thuế, trốn thuế.

g) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là những công trình hạ tầng kinh tế - xã hội cấp thiết, tập trung giải ngân nhanh các công trình, dự án đầu tư từ các nguồn vốn ngân sách, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư để triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn.

h) Đóng góp cho thành phố các giải pháp cơ chế, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

2. Về phát triển giáo dục - đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực khác:

a) Về giáo dục - đào tạo, dạy nghề:

- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới trường học của Quận, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất theo quy hoạch, đầu tư trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia; tổ chức tốt công khai quy hoạch địa điểm xây dựng mới trường học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo; xây dựng phương án đa dạng hóa các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đến năm 2010 có 05 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. b) Về y tế:

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

- Nâng cao chất lượng hệ thống y tế dự phòng và tăng cường các biện pháp để chủ động phòng ngừa, kiểm soát các dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và giá thuốc. Tăng cường công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư vào lĩnh vực y tế, mở rộng dịch vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020.

c) Về bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa, thể dục thể thao:

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo, tạo công ăn việc làm (phát huy hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội). Đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa, tích cực chăm lo cho diện chính sách, các đối tượng xã hội, người già, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ.

- Đẩy mạnh tiến độ và chất lượng thực hiện chương trình 3 giảm gắn với việc thực hiện các chương trình văn hóa - xã hội, như chương trình xóa đói giảm nghèo, trật tự đô thị, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa.

- Tiếp tục triển khai việc thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010. Nâng cao nhận thức vị trí, vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đảm bảo mọi trẻ em được bảo vệ và chăm sóc; được thực hiện các quyền về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển thể lực, trí lực. Không để tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành, lang thang, lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường chăm lo cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thường xuyên rà soát, tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí và chính sách huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tiếp tục thực hiện chủ đề nếp sống văn minh đô thị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010 theo Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa, lập đề án về bảo tàng, bảo tồn các di tích lịch sử; xây dựng các nhà văn hóa theo cụm liên phường phù hợp đặc điểm địa bàn quận.

- Đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao thường xuyên trong nhân dân. Triển khai thực hiện tốt chương trình đào tạo thế hệ trẻ của thể thao quận, nhất là lực lượng năng khiếu vận động viên các môn thể thao đỉnh cao; củng cố và nâng cao hiệu quả đào tạo, giữ vững thành tích trong thi đấu các giải của thành phố, quốc gia, quốc tế.

- Phấn đấu thực hiện các chuyên đề, chương trình, chỉ tiêu kế hoạch phát triển văn hóa, y tế, xã hội của Quận ủy đề ra.

d) Về an ninh - quốc phòng:

- Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; quyết tâm kéo giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy nổ xảy ra trên địa bàn quận. Triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão.

- Thực hiện tốt công tác tuyển quân nghĩa vụ quân sự; thực hiện công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng sát với thực tế, chất lượng, tiết kiệm và an toàn; phát huy sức mạnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố, triển khai ngày hội toàn dân phòng chống tội phạm; tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng vũ trang của quận.

- Phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

+ Giảm phạm pháp hình sự: ít nhất 10% so với năm 2009.

+ Tỷ lệ khám phá án: từ 60% trở lên.

+ Tỷ lệ khám phá trọng án: đạt 80% trở lên.

+ Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả hai cấp quận - phường.

3. Về quản lý đô thị và bảo vệ môi trường:

a) Về quản lý đô thị:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

+ Cung cấp, định hướng cho các chủ đầu tư thông tin về quy hoạch kiến trúc như: các quy định về bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa, dân tộc, khu vực cảnh quan biệt thự; chức năng, mật độ xây dựng, số tầng, chiều cao công trình theo phân cấp…

+ Hoàn thành và công khai các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000; thực hiện quy hoạch mạng lưới giáo dục - y tế - văn hóa, thể dục - thể thao, xây dựng nâng cấp trụ sở cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở quận và phường.

+ Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường.

+ Triển khai kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trong đó tập trung ở lĩnh vực giao thông, vỉa hè, mở rộng hẻm, phủ mảng xanh các điểm sinh hoạt công cộng và các tuyến đường trọng điểm, hệ thống cấp, thoát nước…

+ Tập trung thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó chú trọng cải tạo và nâng cấp các chung cư hư hỏng, xuống cấp theo chương trình đề ra.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trọng điểm; cương quyết ngăn chặn và xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, cụ thể về:

+ Các chương trình về quản lý đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị của Quận ủy.

+ Hoàn tất các đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000, thực hiện công khai quy hoạch hẻm từ phường 1 đến phường 14.

+ Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm: 14 hẻm/14 phường.

+ Hoàn tất việc chỉnh trang cải tạo nâng cấp vỉa hè 26 tuyến đường lớn.

+ Hoàn tất tráng bê tông nhựa nóng 180 hẻm trên 6m.

+ Triển khai việc hợp tác xây dựng cao ốc Thương mại Dịch vụ 158 Võ Văn Tần; Chợ Nguyễn Văn Trỗi; Trung tâm Văn hóa Đại Đồng.

+ Phấn đấu xây dựng mới Trung tâm Y tế, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, 200 phòng học, 1.500 căn hộ.

b) Về bảo vệ tài nguyên và môi trường và phát triển bền vững:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong gìn giữ và bảo vệ môi trường. Có giải pháp giải quyết môi trường xanh, sạch, đẹp; ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, tăng cường kiểm soát và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường và chất thải nguy hại, chất thải y tế.

- Hoàn thiện chương trình chuyển đổi thời gian thu gom rác dân lập từ ban ngày sang ban đêm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình chống và xóa ngập nước; giải quyết 100% nước sạch cho các hộ dân.

- Triển khai tổ chức thực hiện phí vệ sinh và phí môi trường.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng:

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là “đơn giản, công khai, minh bạch thủ tục hành chính”, tiếp tục hoàn thiện mô hình “một cửa liên thông” giữa quận và 14 phường, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ của công dân và doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước; công khai các quy trình và bộ thủ tục hành chính chung cấp quận, phường cho công dân, doanh nghiệp và giám sát thông qua Website quận 3. Phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại giữa các ngành, các cấp với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư.

- Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quận và phường.

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về đầu tư và xây dựng, gây lãng phí, thất thoát vốn đầu tư của Nhà nước.

- Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; nhất là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thu chi ngân sách, quản lý tài chính công, bố trí, luân chuyển, đề bạt cán bộ - công chức. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thiết lập quy trình phối hợp đồng bộ giữa các phòng, ban quận và phường trong việc giải quyết dứt điểm những vụ khiếu nại, tố cáo của công dân.

III. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 3 NĂM 2010

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2010 phải được:

- Xây dựng theo đúng chính sách, chế độ và trên cơ sở bám sát dự báo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách năm 2009 và dự báo tăng trưởng kinh tế và nguồn thu năm 2010.

- Đảm bảo tính tích cực, tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế, bám sát các giải pháp trong việc tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn lậu thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý các khoản nợ đọng thuế.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2010 được xây dựng trên cơ sở các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, định mức hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán.

Dự toán chi cân đối ngân sách được xây dựng trong phạm vi nguồn thu quận được hưởng trong thời kỳ ổn định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; theo hướng tiếp tục quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Khi bố trí dự toán chi ngân sách cần chú ý:

2.1. Xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển theo hướng tiếp tục quán triệt việc thực hiện các giải pháp về rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại vốn đầu tư, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tập trung bố trí chi đầu tư phát triển cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, trong đó ưu tiên bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng. Quá trình xây dựng dự toán cần chú ý bảo đảm đủ vốn cho các công trình, dự án chuyển tiếp có hiệu quả, các dự án, công trình trọng điểm sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2010, thanh toán khoản nợ khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành của các công trình năm 2009. Kiên quyết đình hoãn, giãn khởi công và không bố trí vốn các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng, các dự án chưa thật sự cấp bách, không mang lại hiệu quả.

2.2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, môi trường, khoa học - công nghệ, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, hoạt động các đoàn thể theo đúng chính sách, chế độ, định mức hiện hành.

2.3. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho phù hợp, trên cơ sở thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập.

2.4. Chủ động cân đối nguồn chi từ ngân sách nhà nước để bảo đảm thực hiện chi cải cách tiền lương. Các phòng - ban - ngành, phường, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động tiếp tục thực hiện đầy đủ, đúng quy định các biện pháp tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

2.5. Ưu tiên dành các khoản tăng thu ngân sách để bố trí cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề, dự phòng ngân sách và các nhiệm vụ chi cấp bách, các nhiệm vụ chi thực tế phát sinh theo chủ trương của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận.

2.6. Cùng với việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, các phòng - ban - ngành, phường, các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chủ động đánh giá, phân tích cụ thể kết quả chi tiêu ngân sách năm 2009; tập trung thực hiện công tác quyết toán và kiểm tra phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2008 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; tiến hành xử lý, giải quyết ngay những tồn tại, sai phạm đã được cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện và kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật.

2.7. Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, các phòng - ban - ngành, phường, đơn vị phải quán triệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm việc xây dựng dự toán ngân sách, bố trí, sử dụng ngân sách thực sự tiết kiệm và có hiệu quả.

B. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010

I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2010 cần được chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, do đó Ủy ban nhân dân quận yêu cầu:

1. Chi cục Thuế quận 3:

- Căn cứ kết quả thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2009, trong đó tập trung đánh giá khách quan, trung thực các nội dung sau:

+ Đánh giá, phân tích tác động của suy giảm kinh tế, của việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế nhằm ngăn chận suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, kích thích đầu tư và tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội đến kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2009.

+ Đánh giá kết quả phối hợp giữa các ngành, các cấp có liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách và tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát thu hồi nợ đọng, chống thất thu, chống buôn lậu gian lận thương mại… Đánh giá tình hình nợ đọng thuế năm 2009 và kết quả xử lý nợ đọng.

+ Đánh giá tình hình thực hiện thu năm 2009: tổng số thu, số thu nộp ngân sách, số chuyển sang thu năm 2010 do thực hiện giãn thu trong năm 2009; đồng thời so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX.

- Xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2010 theo hướng tích cực trên cơ sở tính đúng, tính đủ các nguồn thu theo quy định của Luật Thuế và các chế độ thu hiện hành; đảm bảo thực hiện chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005 - 2010; có các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hạn chế nợ đọng thuế.

2. Phòng Quản lý đô thị quận 3:

- Căn cứ kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, tổng hợp và đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực quản lý đô thị năm 2009 theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 3, có so sánh với chỉ tiêu, nhiệm vụ giao cho Phòng trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán chi (hoặc khái toán chi) năm 2009, trong đó chú trọng:

+ Các chương trình quản lý quy hoạch kiến trúc, phát triển nhà ở, cải tạo nâng cấp chung cư, cư xá xuống cấp, hư hỏng, đầu tư chỉnh trang đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý chất lượng công trình xây dựng mới, cải tiến thủ tục hành chính phục vụ công dân…

+ Nâng cấp sửa chữa hẻm, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường được phân cấp quản lý, hệ thống biển báo giao thông, danh mục vỉa hè cần chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp, cải tạo hệ thống thoát nước và các điểm chống ngập nước: cần phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và Ủy ban nhân dân các phường, Công ty Dịch vụ công ích lập danh mục sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó phân định rõ nguồn vốn ngân sách quận và nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp (nếu có).

+ Vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm: phối hợp với các phường xây dựng số lượng và danh mục hẻm, diện tích mở rộng so với hiện hữu, kinh phí dự kiến thực hiện (kể cả hỗ trợ các hộ có khó khăn khi thực hiện kế hoạch).

+ Lập danh mục và kinh phí thực hiện giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông.

3. Công ty Dịch vụ công ích quận 3:

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng các chỉ tiêu, định mức chi phí và mức đề nghị thanh toán cho các loại công việc dịch vụ công ích quận đã giao trong năm 2009 và sẽ giao trong năm 2010.

4. Ủy ban nhân dân 14 phường:

- Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, tổ chức đánh giá thực trạng, khách quan việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của phường, có so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2010.

5. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận:

Qua đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2009 để xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2010 của đơn vị, cơ quan mình.

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: ngoài việc xây dựng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động, thực hiện chính sách thương binh - liệt sĩ và chính sách xã hội, lập dự toán chi cho các đối tượng chính sách, cần lập dự toán chi tiết cho các hoạt động khác theo thực tế đã phát sinh hàng năm tại quận.

+ Phòng Nội vụ: xem xét và tổng hợp các nhu cầu về bồi dưỡng, tập huấn, chuyên đề, hỗ trợ chi phí học tập cho cán bộ, công chức các đơn vị thuộc quận; Chương trình cải cách hành chính, chi phí thực hiện Website của quận.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bệnh viện quận 3, Trung tâm Y tế Dự phòng: do kinh phí sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp y tế đều phải thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế nên đề nghị đơn vị chủ động liên hệ Sở chủ quản chuyên ngành để được hướng dẫn việc xác định cơ sở, đối tượng, mức chi nhằm thuyết minh và tính toán kinh phí hoạt động cho năm 2010.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 3:

- Tổ chức tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 toàn quận, có so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX.

- Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2009, xây dựng khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 cho từng phòng, ban, từng lĩnh vực chuyên môn; thông báo chỉ tiêu kiểm tra dự toán chi ngân sách năm 2010 cho các phòng, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân 14 phường; phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2010 toàn quận trình Ủy ban nhân dân quận để xem xét và làm việc với các Sở, Ngành của thành phố.

II. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tổ chức hướng dẫn khung Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Ủy ban nhân dân 14 phường, Công ty Dịch vụ công ích trước ngày 15 tháng 8 năm 2009.

2. Trên cơ sở khung hướng dẫn, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo số kiểm tra chi năm 2010, hướng dẫn biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 trước ngày 15 tháng 8 năm 2009.

3. Các phòng - ban - ngành, phường, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Công ty Dịch vụ công ích xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 (kèm theo các biểu mẫu), gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 25 tháng 8 năm 2009.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế quận 3, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 3 tổng hợp nội dung báo cáo các phòng - ban - ngành, phường, Công ty Dịch vụ công ích để hoàn chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2010, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, chuẩn bị làm việc với các Sở, Ngành của thành phố trước ngày 30 tháng 8 năm 2009.

4. Căn cứ kết quả thảo luận dự toán ngân sách quận với các Sở, Ngành thành phố, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân quận hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2010 trình Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận xem xét, thông qua.

5. Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố và Quận ủy giao, Ủy ban nhân dân quận 3 ra quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2010 cho các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân phường trước ngày 15 tháng 12 năm 2009.

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường, Công ty Dịch vụ công ích tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Hữu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2009
Ngày hiệu lực19/08/2009
Ngày công báo15/09/2009
Số công báoSố 141
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quận 3 năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quận 3 năm 2010
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Ngọc Hữu
        Ngày ban hành12/08/2009
        Ngày hiệu lực19/08/2009
        Ngày công báo15/09/2009
        Số công báoSố 141
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/12/2011
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quận 3 năm 2010

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2009/CT-UBND xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách quận 3 năm 2010