Chỉ thị 05/2011/CT-UBND

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về thực hiện một số điều của Nghị định 148/2006/NĐ-CP về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2011/CT-UBND bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược vật liệu nổ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2006/NĐ-CP NGÀY 04/12/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ VÀNH ĐAI AN TOÀN CÁC KHO ĐẠN DƯỢC, VẬT LIỆU NỔ, NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC, VẬT LIỆU NỔ DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Thi hành Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho vũ khí, đạn dược; Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý; Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BQP-BTN&MT ngày 28/01/2008 của Bộ Quốc phòng - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 148/2006/NĐ-CP quy hoạch xây dựng quản lý bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược vật liệu nổ">25/2008/TT-BQP ngày 06/3/2008 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý.

2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan xây dựng đề án quy hoạch vành đai an toàn kho đạn dược trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành, xác định vành đai an toàn của từng kho đạn dược trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất thuộc vành đai an toàn kho đạn và công tác giải tỏa, di dời nhà ở, các công trình nằm trong vùng đất và khoảng không thuộc vành đai an toàn theo đúng quy định pháp luật; xác lập vành đai an toàn từng loại kho đạn dược trên địa bàn tỉnh, tiến hành kiểm tra các thủ tục, văn bản đề nghị cắm mốc giới vành đai an toàn của cơ quan trực tiếp quản lý kho đạn dược trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho phép cắm mốc giới vành đai an toàn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong công tác lập và thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước bảo đảm cho xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo luật Ngân sách nhà nước. Căn cứ đề án quy hoạch vành đai an toàn kho đạn dược được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở chuyên ngành có trách nhiệm rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh có liên quan đến vành đai an toàn kho đạn dược.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành có liên quan rà soát điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho theo thẩm quyền.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan quản lý trực tiếp kho đạn dược tổ chức cắm mốc giới và bàn giao mốc giới đã được cắm cho UBND cấp xã quản lý.

Trường hợp vành đai an toàn kho đạn dược không thuộc phạm vi đất quốc phòng quản lý thì UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và đơn vị chủ quản kho đạn dược rà soát, thống nhất quản lý hiện trạng trong khu vực thuộc vành đai an toàn kho, không để lấn chiếm, phát sinh các yếu tố vi phạm trái quy định, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung đưa vào quy hoạch đất quốc phòng để quản lý thống nhất.

Sau khi có quy hoạch hệ thống kho đạn dược và vành đai an toàn cho từng kho đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND các huyện, thành phố kịp thời phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành các thủ tục di dời các công trình kinh tế dân sinh, tái định cư cho các hộ dân nằm trong vành đai an toàn kho không còn phù hợp với Nghị định số 148/2006/NĐ-CP của Chính phủ để xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý mốc giới liên quan đến vành đai kho đạn dược đã được các cơ quan chức năng bàn giao.

4. Hàng năm, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp kho đạn dược, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho, kịp thời xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi xâm hại hoặc nguy cơ xâm hại kho đạn dược. Kết quả kiểm tra, thanh tra báo cáo cho UBND tỉnh và Bộ Quốc phòng theo đúng quy định.

5. Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội cựu Chiến binh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phù hợp để nhân dân hiểu biết, tự giác chấp hành và tham gia thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2011
Ngày hiệu lực 10/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược vật liệu nổ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược vật liệu nổ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành 31/05/2011
Ngày hiệu lực 10/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2011/CT-UBND bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược vật liệu nổ

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2011/CT-UBND bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược vật liệu nổ

  • 31/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/06/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực