Chỉ thị 05/2011/CT-UBND

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2011/CT-UBND quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2011/CT-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 05 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Ngày 4/3/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản. Ngày 06/12/2010 Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong thực hiện đổi mới quản lý bán đấu giá tài sản và bán đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay. Ở tỉnh ta, sau một thời gian thi hành Nghị định, công tác quản lý và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tích cực thực hiện đổi mới quản lý bán đấu giá và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này còn có những khó khăn, bất cập nhất là trong lĩnh vực bán đấu giá quyền sử dụng đất, bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công và sự thiếu đồng bộ trong quản lý bán đấu giá tài sản của nhà nước và các lĩnh vực quản lý khác về tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư, xây dựng của các ngành, các cấp, mặt khác trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà nước còn có những hạn chế… do đó làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này ở địa phương.

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ trong quản lý bán đấu giá tài sản với các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư, xây dựng ; chống thất thoát tài sản Nhà nước và thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở địa phương; UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc có trách nhiệm: Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung đến cán bộ và nhân dân, trong đó chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản, tài chính, ngân sách, đất đai, đầu tư, xây dựng… trong việc lồng ghép tuyên truyền đồng bộ các văn bản pháp luật về bán đấu giá tài sản nhà nước với tuyên truyền các văn bản pháp luật về quản lý tài sản công; quản lý đất đai; đầu tư, xây dựng, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm…, nhằm từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ và nhân dân.

2. Sở Tư pháp – cơ quan giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Nội vụ, Công an, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và UBND các huyện, thành, thị hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và theo dõi việc tổ chức thi hành pháp luật bán đấu giá tài sản của các ngành, các cấp ở địa phương;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, chi nhánh của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện ở địa phương.

c) Kịp thời báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động bán đấu giá tài sản, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức bán đấu giá tài sản phát triển.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và cơ quan nhà nước liên quan hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và pháp luật bán đấu giá tài sản khi bán đấu giá tài sản nhà nước;

b) Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các cơ quan nhà nước liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế ban đấu giá quyền sử dụng đất, quyết định thành lập hội đồng bán đấu giá các tài sản có giá trị lớn; hội đồng bán đấu giá đặc biệt theo quy định của pháp luật;

c) Kịp thời đề xuất UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về thực hiện trình tự thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các việc bán đấu giá thuộc giai đoạn chuyển tiếp kể từ khi Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực còn tồn tại đến nay đảm bảo phù hợp với pháp luật;

4. Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và thực hiện quy hoạch sử dụng diện tích đất được dành để bán đấu giá trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trúng đấu giá trong đấu giá quyền sử dụng đất ở địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan khác hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện bán đấu giá diện tích đất theo quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng quy định của pháp luật về bán đấu giá và pháp luật liên quan.

5. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất để bán đấu giá và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và môi trường, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan khác quản lý quy hoạch xây dựng đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất dành để bán đấu giá đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, quản lý tài sản công …

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và môi trường, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập tổ chức thực hiện chức năng quản lý quỹ đất sạch và phục vụ cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

b) Phối hợp các sở: Tư pháp, Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo điều kiện biên chế, kinh phí cho hoạt động quản lý nhà nước về bán đấu giá, đảm bảo tăng cường năng lực cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản từng bước tự chủ và tự trang trải theo lộ trình cải cách tư pháp giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

7. Công an tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp đảm bảo an ninh, trật tự đối với hoạt động bán đấu giá tài sản; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động bán đấu giá ở địa phương; Chỉ đạo lực lượng công an nhân dân tuân thủ nghiêm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương có trách nhiệm: Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm nhân dân; lực lượng quản lý thị trường các cấp và các đơn vị khác thuộc ngành quản lý thực hiện nghiêm quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật liên quan trong xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.

9. UBND huyện, thành, thị có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan và UBND cấp xã thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý bán đấu giá tài sản, đặc biệt là việc thực hiện các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản và bán đấu giá quyền sử dụng đất hiện hành ở địa phương.

b) Ở cấp huyện, cấp xã không thành lập hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất. Khi tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Trong chuyển tiếp thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện theo Thông tư số 17/2010/NĐ-CP bán đấu giá tài sản">23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện được thành lập để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ phải ký hợp đồng với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành phiên bán đấu giá;

d) Phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan nhà nước liên quan trong quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản ở địa phương.

10. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương kết quả thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/05/2011
Ngày hiệu lực 30/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành 20/05/2011
Ngày hiệu lực 30/05/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2011/CT-UBND quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2011/CT-UBND quản lý hoạt động bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

  • 20/05/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/05/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực