Chỉ thị 05/2011/CT-UBND

Chỉ thị 05/2011/CT-UBND về thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2011/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/2011/CT-UBND

Quảng Trị, ngày 25 tháng 3 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/6/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010. Đây là đạo luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền của công dân và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Ngày 23/9/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1532/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai Luật Lý lịch tư pháp; ngày 23/11/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2011.

Để tổ chức triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, kịp thời phục vụ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền nội dung Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản liên quan đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

Các ngành có liên quan đề cao trách nhiệm phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và xử lý kịp thời, chính xác thông tin lý lịch tư pháp.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản pháp luật có liên quan trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Lý lịch tư pháp, mục đích của việc quản lý lý lịch tư pháp, các quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp và thực hiện pháp luật về lý lịch tư pháp; trình tự thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp để cá nhân, tổ chức thực hiện tốt các quyền, trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật;

- Kiện toàn nguồn nhân lực, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, trang bị cơ sở vật chất và triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, công chức làm công tác lý lịch tư pháp và cán bộ, công chức làm công tác liên quan tham gia các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ lý lịch tư pháp, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, cá nhân;

+ Xây dựng Quy chế phối hợp về cập nhật, cung cấp, khai thác, xử lý, trao đổi thông tin về lý lịch tư pháp theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thực hiện, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, khai thác, xử lý thông tin về lý lịch tư pháp.

- Tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản có liên quan.

3. Cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện một số công việc sau:

- Cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Sở Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, tổ chức;

- Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác lý lịch tư pháp theo quy định. Thực hiện cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản có liên quan để phục vụ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, tổ chức.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cập nhật, khai thác, xử lý thông tin về lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp trong việc bố trí biên chế nhằm đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện Luật Lý lịch tư pháp đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố khi ban hành quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có trách nhiệm gửi bản chính hoặc bản sao quyết định đó cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Giao Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị theo quy định./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TAND tỉnh, huyện, thành phố, thị xã;
- VKSND tỉnh, huyện, thành phố, thị xã;
- CA tỉnh, huyện, thành phố, thị xã;
- Cục THADS tỉnh, chi Cục THADS các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Trị;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT,NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2011
Ngày hiệu lực04/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2011/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2011/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Cường
        Ngày ban hành25/03/2011
        Ngày hiệu lực04/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2011/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2011/CT-UBND thực hiện Luật Lý lịch tư pháp

           • 25/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực