Chỉ thị 05/2013/CT-UBND

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Những năm gần đây, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh không ngừng được quan tâm. Đặc biệt, kể từ khi Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được ban hành, các hoạt động Dân số - Kế hoạch hóa gia đình được triển khai sâu rộng, ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, tỷ suất sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống hàng năm, mức giảm sinh hàng năm đạt kế hoạch đề ra, chất lượng dân số từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn có những tồn tại hạn chế như: nhận thức của một số bộ phận người dân, cán bộ về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế; việc đầu tư, hỗ trợ và bố trí cán bộ đủ năng lực thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình còn thiếu, nhất là ở xã, phường, thị trấn; tỷ suất sinh vẫn còn ở mức tương đối cao và không đồng đều ở các địa phương; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai tăng nhưng còn ở mức thấp (69,26% năm 2012); công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình một số nơi chưa sâu rộng và hiệu quả; một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt đầy đủ về tầm quan trọng, tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài của công tác Dân số - Kế hoạch gia đình, gây tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Y tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hành động dân số - sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020; thực hiện dân số sức khỏe sinh sản Việt Nam theo Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo quy định của Bộ Y tế và thực hiện đạt các chỉ tiêu về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chiến dịch truyền thông dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo;

c) Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ dân số trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là cán bộ dân số xã, phường, thị trấn; đồng thời xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện, kinh phí... thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và chiến dịch truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình hàng năm;

d) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu phương án bổ sung ngân sách địa phương hàng năm cho công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình để công tác này được duy trì ổn định và hoạt động có hiệu quả;

đ) Đẩy mạnh xã hội hóa công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, huy động sự tham gia tích cực của toàn xã hội;

e) Chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tổ chức Chiến dịch truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe - kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, cung cấp các biện pháp kế hoạch hóa gia đình kịp thời, an toàn, thuận tiện, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, những nơi có tỷ lệ sinh cao;

g) Chỉ đạo hệ điều trị phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc, hóa chất, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc tiếp nhận và thực hiện các biện pháp kế hoạch gia đình trong chiến dịch và khi người dân có nhu cầu;

h) Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe cung cấp đầy đủ các tài liệu tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

i) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố kiện toàn bộ máy tổ chức, đặc biệt là ở xã, phường, thị trấn, tổ chức triển khai thực hiện các mô hình, dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số;

k) Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí địa phương để thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang:

a) Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

b) Chú trọng xây dựng các chuyên đề, chuyên mục với thời lượng và thời điểm phát sóng thích hợp để tuyên truyền những kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và phê bình những tổ chức, cá nhân còn chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tăng cường lồng ghép các hoạt động giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản và giới tính trong các trường học.

5. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

b) Chỉ đạo ngành Y tế địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; rà soát, nắm chắc tình hình biến động dân số, kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch gia đình, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về sự giảm sút, yếu kém của công tác này ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn mình quản lý để có biện pháp chỉ đạo và khắc phục kịp thời.

7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị theo phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình.

Giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này.

8. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Y tế tổng hợp báo báo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2013
Ngày hiệu lực08/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2013/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành28/06/2013
        Ngày hiệu lực08/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2013/CT-UBND tăng cường công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hậu Giang

             • 28/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/07/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực