Chỉ thị 05/2013/CT-UBND

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Để tổ chức thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2012 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật giám định tư pháp; Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 5409/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 về việc triển khai Luật giám định tư pháp. Việc thi hành Luật giám định tư pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho bước phát triển mới mang tính đột phá, bền vững cho hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng mà trọng tâm là bảo đảm việc phán quyết của tòa án được kịp thời, khách quan, đúng pháp luật.

Để triển khai thực hiện Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đúng quy định; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng Luật giám định tư pháp và các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giám định viên, người giám định theo vụ việc;

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý lĩnh vực giám định tư pháp; xây dựng Đề án quy hoạch phát triển các tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập theo quy định của Luật giám định tư pháp; thẩm định hồ sơ xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp, chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và thực hiện việc đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn, tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc và công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi có nhu cầu trưng cầu giám định. Xây dựng đội ngũ giám định viên tư pháp đủ về số lượng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn. Nghiên cứu xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp với các sở, ban, ngành có các tổ chức giám định tư pháp và các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh;

- Hàng năm, tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương.

2. Các cơ quan Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế thu hút lực lượng có trình độ chuyên môn để tham gia vào hoạt động giám định  trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời rà soát, lựa chọn những người có đủ điều kiện theo quy định, lập hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp hoặc công nhận người giám định theo vụ việc. Thủ trưởng các sở, ngành thường xuyên kiểm tra theo dõi, đôn đốc các giám định viên tư pháp thuộc ngành quản lý, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời nhắc nhở, xử lý đối với các giám định viên từ chối thực hiện giám định khi được trưng cầu mà không có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật.

3. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng Đề án thành lập Trung tâm giám định pháp y theo quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 28, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

4. Công an tỉnh, Sở Y tế chủ động phối hợp với Viện Pháp y quốc gia, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác giám định pháp y, giám định kỹ thuật hình sự, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ của những người thực hiện giám định trong những lĩnh vực này.

5. Sở Tài chính thẩm định, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động giám định tư pháp; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; kinh phí quản lý hoạt động giám định tư pháp theo quy định tại Thông tư số 85/2013/NĐ-CP">138/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung của Luật giám định tư pháp và Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Yêu cầu Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh:
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC, VX3

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/11/2013
Ngày hiệu lực 02/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp Lâm Đồng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 05/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Nguyễn Xuân Tiến
Ngày ban hành 22/11/2013
Ngày hiệu lực 02/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2013/CT-UBND thực hiện Luật giám định tư pháp Lâm Đồng

  • 22/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực