Chỉ thị 05/2013/CT-UBND

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2013/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/CT-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy đảng và Ủy ban nhân dân các cấp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có nhiều chuyển biến tốt, kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân, số lượng vụ việc khiếu nại đông người đã giảm, phần lớn các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết; không để xảy ra điểm nóng mới, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, còn tình trạng công dân tụ tập đông người khiếu nại kéo dài trước cơ quan hành chính cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội. Nguyên nhân do công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được quan tâm đúng mức, một bộ phận người dân chưa thông hiểu quy định của pháp luật. Tại một số nơi, việc vận dụng, áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với một số trường hợp còn thiếu chuẩn xác; công tác tổ chức thi hành quyết định hành chính có hiệu lực còn chậm.

Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là Thông báo kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.

Thực hiện đúng các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành mình, cấp mình. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài; gắn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo với công tác quản lý hành chính nhà nước; coi kết quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Nhận thức đúng và đầy đủ các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định 75/2012/NĐ-CP và Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để áp dụng đúng về thẩm quyền, trình tự, thời hạn và chủ trương giải quyết.

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại và Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 quy định về giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thực hiện tốt và đúng quy định về công tác tiếp công dân; củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác tiếp công dân theo Đề án đổi mới công tác tiếp công dân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải bố trí thời gian hợp lý để tiếp công dân; tăng cường tính chủ động tiếp xúc, đối thoại với công dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp có liên quan đến đất đai.

3. Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo xảy ra trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương, những vụ việc thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Nếu phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp thì phải báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp và phát sinh thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng kế hoạch chặt chẽ để giữ số hộ dân khiếu nại tại địa phương giải quyết, vận động, giải thích không để dân tụ tập kéo đi. Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người tại các cơ quan Trung ương, tỉnh hoặc nhà riêng của Lãnh đạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có công dân khiếu nại, tố cáo phải phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan bàn biện pháp giải quyết, không để công dân tập trung gây mất an ninh, trật tự công cộng, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước.

Phát huy công tác phối hợp vận động của Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, các tổ chức Đoàn thể, cơ quan dân cử,… để thuyết phục người khiếu nại, tố cáo chấp hành chủ trương chính sách pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân để tạo sự đồng thuận trong giải quyết và tổ chức thực hiện.

Thường xuyên rà soát để xem lại đối với các vụ việc chưa giải quyết hoặc đã giải quyết nhưng chưa ổn, chưa phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

4. Cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đơn khiếu nại, tố cáo; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, khắc phục ngay những yếu kém, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, cũng như trong nghiệp vụ chuyên môn mà qua kết quả thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra; xác định rõ trách nhiệm và xử lý những cán bộ, công chức vi phạm theo quy định của pháp luật, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật.

Trong công tác quản lý đất đai phải chú trọng, làm tốt công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với công tác thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện đúng trình tự pháp luật, sát thực tế, bảo đảm tính công khai, dân chủ và chặt chẽ trong khâu đo đạc, kê khai giám định; tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của dự án cùng với những chính sách có liên quan để người có đất bị thu hồi thông suốt, chấp hành; giải quyết tốt đời sống và bố trí tái định cư hợp lý cho người dân có đất bị thu hồi.

Trường hợp người dân khiếu nại có hoàn cảnh khó khăn, thuộc dạng hộ nghèo, người có công với cách mạng thì quan tâm xem xét chính sách xã hội để ổn định cuộc sống.

5. Làm tốt trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật đối với công tác tổ chức thi hành quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật, trong đó đặc biệt chú ý việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định không được sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì phải tìm biện pháp giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến xử lý của cơ quan có thẩm quyền, không để tồn đọng.

6. Thanh tra tỉnh:

a) Hướng dẫn kịp thời đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ban ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

b) Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân tỉnh trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những địa bàn trọng điểm có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc người có thẩm quyền có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm đối với những cán bộ có sai phạm.

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai; thi hành pháp luật đất đai, nhất là việc giao đất, thu hồi đất và cưỡng chế thu hồi đất.

b) Rà soát các bất cập, hạn chế về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, các chính sách bồi thường, hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi cho phù hợp.

c) Củng cố, kiện toàn hệ thống thanh tra đất đai, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ thanh tra viên, cán bộ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình An Giang, Báo An Giang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo, pháp luật đất đai; thông tin các vụ việc khiếu nại, tố cáo phải chính xác, đầy đủ, khách quan, tránh việc đưa tin một chiều, sai bản chất sự việc.

9. Công an tỉnh:

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an các huyện, thị xã, thành phố trong việc bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ Quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và Nghị định 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tập trung làm rõ những hành vi có dấu hiệu phạm tội đối với những đối tượng khiếu nại, tố cáo trái pháp luật hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo; có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh kiên quyết theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng cầm đầu, xúi giục.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 05/2005/CT-UB ngày 14/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường Trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang, Công báo An Giang;
- Phòng NC, TH, TD;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2013/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực20/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2013/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2013/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 05/2013/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân An Giang
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu05/2013/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành10/07/2013
       Ngày hiệu lực20/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/2013/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2013/CT-UBND trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp công dân An Giang

          • 10/07/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/07/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực