Chỉ thị 05/CT-BCA-X11

Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2013-2018 do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 phong trào Công an học tập thực hiện Sáu điều Bác dạy


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-BCA-X11

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO "CÔNG AN NHÂN DÂN HỌC TẬP, THỰC HIỆN SÁU ĐIỀU BÁC HỒ DẠY", GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

Những năm qua, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" được triển khai gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" và các Cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, việc triển khai phong trào chưa sâu rộng toàn diện, hiệu quả còn hạn chế, do một số cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; chưa xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. Còn một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về Sáu điều Bác Hồ dạy, có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, hữu khuynh; vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, tác phong, lối sống; có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; cá biệt, có trường hợp phải xử lý bằng pháp luật, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác và lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều bất trắc, khó dự báo. Các thế lực thù địch ráo riết triển khai hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ nhằm gây mất ổn định chính trị, xã hội, thực hiện âm mưu chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta. Các loại tội phạm gia tăng, xuất hiện những loại tội phạm thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Bên cạnh đó, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cùng với những yếu kém, thiếu sót trong quản lý xã hội đã, đang tác động làm xói mòn lòng tin của cán bộ, nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước… Cuộc đấu tranh chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nền an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới sẽ càng quyết liệt, khó khăn.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi toàn lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực cố gắng không ngừng; không quản ngại gian khổ, hy sinh; giữ vững tư cách Người công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Theo đó, phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", giai đoạn 2013 - 2018 cần được phát triển lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn. Lãnh đạo Bộ yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan doanh nghiệp; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thấm nhuần ý nghĩa cách mạng, khoa học và từng nội dung của Sáu điều Bác Hồ dạy, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; biến nhận thức thành hành động, việc làm tự giác hằng ngày. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận về Sáu điều Bác Hồ dạy để bổ sung, hoàn thiện nhận thức và nâng cao hiệu quả vận dụng vào từng lĩnh vực công tác công an. Biên soạn chuyên đề "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đưa vào chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh để giảng dạy trong các trường Công an nhân dân.

2. Cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Công an chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; lồng ghép với các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác của lực lượng. Coi trọng tự phê bình và phê bình, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh ở từng đơn vị để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

3. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc thù công tác để cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất các bộ và thể chế hóa thành các tiêu chuẩn thi đua; lấy kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những nội dung quan trọng đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân; nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

4. Thực hiện nghiêm túc Quy chế nêu gương; cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp phải thực sự gương mẫu, đi đầu học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải lấy Sáu điều Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức của Người để tự "soi mình", không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân; vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

5. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"' phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào phát triển ngày càng mạnh mẽ, vững chắc. Các hoạt động của phong trào phải tập trung hướng tới góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh cao đẹp của Người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và kết quả học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của lực lượng Công an nhân dân; biểu dương những gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu xây dựng lực lượng. Chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào để phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, nhằm tạo ra động lực mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

7. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư nêu Sáu nội dung về tư cách người công an cách mạng (ngày 11 tháng 3), công an các đơn vị, địa phương tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy". Bộ Công an tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người.

8. Căn cứ nội dung Chỉ thị này, công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ tháng 6, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) để theo dõi, chỉ đạo. Giao Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và định kỳ báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-BCA-X11

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-BCA-X11
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-BCA-X11

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 phong trào Công an học tập thực hiện Sáu điều Bác dạy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 phong trào Công an học tập thực hiện Sáu điều Bác dạy
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-BCA-X11
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 phong trào Công an học tập thực hiện Sáu điều Bác dạy

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-BCA-X11 năm 2013 phong trào Công an học tập thực hiện Sáu điều Bác dạy

              • 19/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực