Chỉ thị 05/CT-BGTVT

Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013 kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả đánh giá; tổng hợp kết quả đánh giá và công bố kết quả thực hiện của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu tư vấn và nhà thầu xây lắp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013 kiện toàn bộ máy tổ chức đánh giá công bố kết quả


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 05/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ; TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ, BAN QLDA, NHÀ THẦU TƯ VẤN VÀ NHÀ THẦU XÂY LẮP

Bộ Giao thông vận tải đã có các Quyết định số 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA các dự án do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư; Quyết định số 3332/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2012 Ban hành Quy định đánh giá xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng ngành Giao thông vận tải; Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

Về cơ bản các cơ quan đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại các tại Quyết định nêu trên và đã tổ chức đánh giá để Bộ tổng hợp công bố công khai, minh bạch kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA; xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng và kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp. Với kết quả thực hiện này bước đầu đã có tác động tích cực đến các chủ thể khi tham gia, thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện một số Chủ đầu tư, Ban QLDA chưa nghiêm túc, chú trọng công tác đánh giá, thời gian đánh giá chậm, hồ sơ báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu, đánh giá chưa phù hợp theo quy định gây khó khăn cho việc tổng hợp, đối chiếu hồ sơ báo cáo, kết quả đánh giá của các Chủ đầu tư, Ban QLDA. Để khắc phục các tồn tại nêu trên và đảm bảo việc đánh giá vào nề nếp, hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu đề ra năm 2013 là năm “Kỷ cương - Chất lượng - Tiến độ" đối với các dự án xây dựng công trình giao thông và cho các năm tiếp theo. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá; phối hợp thực hiện, tổng hợp kết quả đánh giá cần quán triệt và nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

I. Kiện toàn bộ phận đầu mối theo dõi, đánh giá:

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ, Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương kiện toàn bộ phận đầu mối, xây dựng hệ thống quản lý theo dõi thường xuyên để thuận lợi cho công tác cập nhật, theo dõi, lưu trữ, tổng hợp về các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA; thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong quá trình thực hiện công bố xếp hạng năng lực các đơn vị Tư vấn ngành Giao thông vận tải; đánh giá kết quả thực hiện Nhà thầu xây lắp đối với các gói thầu/dự án do đơn vị mình được giao quản lý theo quy định.

II. Yêu cầu về thời gian báo cáo, chất lượng đánh giá, tổng hợp và công bố:

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ về thời gian báo cáo; kết quả đánh giá phải đảm bảo chính xác, khách quan và phù hợp theo quy định. Hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá phải đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng theo quy định; đánh giá quá trình thực hiện của Nhà thầu xây lắp yêu cầu các đơn vị phải gửi kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan, làm cơ sở minh chứng kết quả đánh giá đối với các lỗi hoặc vi phạm của Nhà thầu, cụ thể:

1. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án:

1.1. Xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn xây dựng:

Tuần đầu của tháng 2 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án gửi báo cáo đánh giá về các đơn vị Tư vấn đã thực hiện các dự án do đơn vị mình quản lý theo mẫu quy định về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT) làm cơ sở để đối chiếu, kiểm tra sự kê khai của các tổ chức Tư vấn.

1.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, Ban QLDA:

Trước ngày 20 tháng 11 hàng năm, các Chủ đầu tư, Ban QLDA căn cứ quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành triển khai dự án để tự đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo gửi về Bộ Giao thông vận tải theo Phụ lục số 2 tại Quyết định số 2605/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ Giao thông vận tải.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp:

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp theo các quy định được Ban hành tại Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải, lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá gửi về Bộ (qua Cục Quản lý Xây dựng & CLCTGT) vào trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp kết quả đánh giá.

- Báo cáo kết quả đánh giá:

+ Văn bản báo cáo kết quả đánh giá kèm theo biểu kết quả đánh giá theo Phụ lục số 2 tại Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện trong năm của Nhà thầu xây lắp (trường hợp gói thầu liên danh phải đánh giá từng thành viên tham gia liên danh theo phạm vi, giá trị tương ứng phần khối lượng công việc đảm nhận của Nhà thầu theo thỏa thuận hoặc hợp đồng liên danh); Lưu ý không đánh giá Nhà thầu phụ.

+ Kèm theo các tài liệu để chứng minh tính sát thực nội dung đánh giá (Biên bản kiểm tra hiện trường; văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh, phê bình, cảnh cáo; văn bản thay thế, xử lý Nhà thầu...)

+ Quá trình xem xét đánh giá đối với từng tiêu chí, Chủ đầu tư, Ban QLDA xem xét các yếu tố khách quan, bất khả kháng hoặc lỗi từ phía Chủ đầu tư (bao gồm lỗi thiết kế, điều chỉnh thiết kế, chậm GPMB, chậm giải ngân...) gây ra làm ảnh hưởng đến Nhà thầu để đảm bảo kết quả đánh giá Nhà thầu là chính xác, khách quan, công khai, minh bạch; các nguyên nhân khách quan không do lỗi của Nhà thầu thì không xem xét đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu.

- Quá trình thực hiện, Chủ đầu tư, Ban QLDA nghiên cứu đưa các nội dung phù hợp của quy định này vào hợp đồng ký kết với Nhà thầu để tăng cường công tác quản lý chất lượng, tiến độ và phục vụ cho việc đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu.

2. Các cơ quan chủ trì tổng hợp:

- Trong quá trình tổng hợp đánh giá, tùy theo nội dung, chất lượng, thời hạn báo cáo của Chủ đầu tư, Ban QLDA, các cơ quan tổng hợp đánh giá xem xét các nội dung nếu xét thấy báo cáo kết quả đánh giá chưa đảm bảo tính chính xác, khách quan cần yêu cầu Chủ đầu tư, Ban QLDA giải trình, bổ sung hoặc làm rõ về kết quả đánh giá theo quy định trước khi trình Bộ Giao thông vận tải quyết định công bố.

- Gửi hồ sơ, tài liệu liên quan tới các cơ quan phối hợp thực hiện đảm bảo thời gian quy định.

- Lập danh sách và đề xuất hình thức xử lý đối với các Chủ đầu tư, Ban QLDA không đáp ứng về thời gian, nội dung báo cáo theo quy định.

3. Các cơ quan phối hợp:

- Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chủ trì thực hiện gửi về tổ chức đánh giá; xem xét, tổng hợp và thẩm định kết quả đánh giá của các Chủ đầu tư, Ban QLDA theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì trong quá trình thực hiện; gửi kết quả đánh giá, ý kiến đánh giá về cơ quan chủ trì đảm bảo thời gian quy định.

4. Vụ Tổ chức cán bộ: Dựa trên kết quả công bố xếp hạng hàng năm của các chủ thể tham gia các dự án xây dựng công trình giao thông, xem xét trong quá trình bình xét thi đua khen thưởng theo quy định.

5. Trung tâm Công nghệ Thông tin: Phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ để mở các diễn đàn trao đổi thông tin và đăng tải thông tin đảm bảo công khai, minh bạch.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các Chủ đầu tư, Ban QLDA;
- Các Vụ: KHĐT, ATGT, KHCN, KCHTGT, TC, MT, TCCB;
- Trung tâm Công nghệ Thông tin;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-BGTVT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2013
Ngày hiệu lực07/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-BGTVT

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013 kiện toàn bộ máy tổ chức đánh giá công bố kết quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013 kiện toàn bộ máy tổ chức đánh giá công bố kết quả
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Ngọc Đông
        Ngày ban hành07/05/2013
        Ngày hiệu lực07/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013 kiện toàn bộ máy tổ chức đánh giá công bố kết quả

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-BGTVT năm 2013 kiện toàn bộ máy tổ chức đánh giá công bố kết quả

           • 07/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực