Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Dân quân tự vệ do tỉnh Quảng Bình ban hành

Chỉ thị 05/CT-UBND 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự Pháp lệnh dự bị động viên Dân quân Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 30/05/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự Pháp lệnh dự bị động viên Dân quân Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 15 tháng 02 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG KẾT LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, PHÁP LỆNH VỀ LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN, PHÁP LỆNH DÂN QUÂN TỰ VỆ

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện còn có một số tồn tại khuyết điểm và nhiều vấn đề bất cập, vướng mắc. Chất lượng toàn diện lực lượng DQTV, DBĐV, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vẫn còn hạn chế.

Chấp hành Chỉ thị số 02/CT-BQP ngày 11/01/2008 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc tổ chức tổng kết Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Pháp lệnh DQTV giai đoạn từ năm 1996 - 2008 để đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế vướng mắc; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đề ra những chủ trương biện pháp đổi mới trong xây dựng lực lượng DBĐV, lực lượng DQTV và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành làm điểm cho toàn quốc tổng kết Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV và Pháp lệnh DQTV từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, thành phố và cấp tỉnh đạt kết quả tốt. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và triển khai tốt các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổng kết Luật NVQS, Pháp lệnh về lực lượng DBĐV, Pháp lệnh DQTV; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác quốc phòng - quân sự của địa phương năm 2008 để làm tốt công tác chuẩn bị tiến hành tổng kết từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thành phố và cấp tỉnh. Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tồn tại khuyết điểm, xác định các chủ trương biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng lực lượng DQTV, DBĐV và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh.

2. Để rút kinh nghiệm chung cho toàn quốc và toàn tỉnh, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh chọn huyện Quảng Trạch, xã Quảng Tân tổng kết điểm, vì vậy UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Tân lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ chuẩn bị chu đáo tổ chức tổng kết đạt kết quả tốt.

3. Các sở, ban, ngành đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các địa phương, cơ sở triển khai tốt công tác chuẩn bị; tổ chức tổng kết nghiêm túc đạt kết quả từ cơ sở xã, phường, thị trấn đến huyện, thành phố, nhất là tập trung chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện Quảng Trạch, xã Quảng Tân tổng kết điểm; đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh đạt kết tốt. Thời gian tổng kết cấp xã, phường, thị trấn xong trong tháng 5/2008, (đơn vị làm điểm tổ chức vào tháng 3/2008) cấp huyện, thành phố tổng kết xong trong tháng 7/2008 (đơn vị làm điểm tổ chức trong tháng 5/2008) cấp tỉnh làm điểm cho Bộ tổ chức vào tháng 7/2008.

4. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tổng kết, UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Phó trưởng ban Thường trực, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh liên quan làm ủy viên. Căn cứ đặc điểm tình hình địa phương Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo cơ sở tổ chức tổng kết và tổng kết cấp mình đạt kết quả.

5. Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung tổng kết cấp tỉnh, đồng thời theo dõi, chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức tổng kết đạt kết quả tốt và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu theo đúng quy định.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (Bộ CHQS tỉnh) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tổng tham mưu (Cục DQTV); (Để báo cáo)
- Bộ Tham mưu QK 4 (phòng DQTV); (Để báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND 7 huyện, thành phố;
- Ban CHQS 7 huyện, TP;
- Lưu: VT, BCH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2008
Ngày hiệu lực15/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự Pháp lệnh dự bị động viên Dân quân Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự Pháp lệnh dự bị động viên Dân quân Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành15/02/2008
        Ngày hiệu lực15/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/05/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự Pháp lệnh dự bị động viên Dân quân Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2008 tổng kết Luật Nghĩa vụ quân sự Pháp lệnh dự bị động viên Dân quân Quảng Bình