Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2013 tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2013 tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả làm việc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỜI GIAN LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Thời gian qua, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật hành chính và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập triển khai tổ chức thực hiện nhiều phương pháp tổ chức lao động một cách khoa học, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quán triệt đầy đủ sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc. Do đó việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở một số sở, ngành, địa phương và đơn vị trực thuộc có lúc, có nơi còn chưa nghiêm; chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, còn đùn đẩy trách nhiệm; một số lãnh đạo các đơn vị, địa phương vắng mặt trong các cuộc họp do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, cử cán bộ họp thay không đúng thành phần. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa cao; còn tình trạng làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi game, uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, hút thuốc lá trong phòng làm việc, làm ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả, chất lượng công tác và uy tín của cán bộ, công chức, viên chức. Việc xử lý các hành vi vi phạm về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức còn chưa nghiêm.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện tốt trách nhiệm thực thi công vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm: Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011; Công văn số 245/UBND-NC ngày 04/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Công văn số 61-CV/TU, ngày 31/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc.

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định, kể cả khi đã phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó; quán triệt, thực hiện đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động tổ chức công việc theo chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị mình quản lý; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chức trách công vụ, xây dựng cơ quan văn hóa.

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là chất lượng nội dung và thời gian khi chuẩn bị các báo cáo, đề án (trong chương trình công tác, yêu cầu đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) và nội dung trình các kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh, các Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu; tham dự đầy đủ các phiên họp do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, nếu vắng mặt phải báo cáo (qua Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và phải được chủ trì cuộc họp đồng ý.

4. Đề cao vai trò người đứng đầu, gương mẫu chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở; tăng cường công tác quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị phụ trách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

5. Quán triệt và triển khai trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; không hút thuốc lá nơi công sở; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực (trừ trường hợp thực hiện công tác đối ngoại, tiếp khách ngoài tỉnh theo sự phân công chỉ đạo của lãnh đạo có thẩm quyền, nhưng phải có giới hạn), đồng thời xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh có kế hoạch tổ chức tốt công tác thông tin, tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các trường hợp không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

8. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm và kiến nghị hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sai phạm.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này, định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/3, 10/6, 10/9 và 15/12 hàng năm./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2013
Ngày hiệu lực06/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2013 tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả làm việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 05/CT-UBND 2013 tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả làm việc
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu05/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
       Ngày ban hành06/06/2013
       Ngày hiệu lực06/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2013 tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả làm việc

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2013 tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính nâng cao hiệu quả làm việc