Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tuyên truyền, phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2014 phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC thống kê Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Trong những năm qua, việc thực hiện Luật Thống kê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê được các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tỉnh triển khai tốt chế độ báo cáo, điều tra thống kê do Nhà nước và Tỉnh quy định. Công tác thống kê đã đóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin số liệu có căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác, phân tích thực trạng để xây dựng, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được trong việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, cá nhân... chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tin thống kê còn một số hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với thực tế về tình hình kinh tế - xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quản lý và chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê; qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Để sớm đưa Nghị định số 79/2013/NĐ-CP đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện Luật Thống kê có hiệu quả và khắc phục những nhược điểm, tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương thực hiện kịp thời các nội dung sau:

1. Cục Thống kê:

- Tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ cho cán bộ, công chức trong ngành Thống kê; các sở, ban, ngành và đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều tra thống kê, chấn chỉnh những sai sót, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm Luật Thống kê, xử lý nghiêm khắc theo quy định tại Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về UBND Tỉnh.

2. Sở Tư pháp (Cơ quan Thường trực của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Tỉnh): Phối hợp với Cục Thống kê Tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 79/2013/NĐ-CP cho lãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; phổ biến và sử dụng thông tin thống kê.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đến các đơn vị, phòng, ban trực thuộc và cán bộ, công chức thuộc đơn vị mình quản lý.

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai tới UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Hàng năm phải chỉ đạo tổng kết đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và Luật Thống kê.

6. Báo Phú Yên, Đài Phát Thanh và Truyền hình Tỉnh: Dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm làm cho các đối tượng áp dụng Nghị định nắm được nguyên tắc và các hình thức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về công tác thống kê; nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt và phê bình các tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốt Luật Thống kê.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì các cấp, ngành, địa phương báo cáo về UBND Tỉnh (thông qua Cục Thống kê Tỉnh) để kịp thời chỉ đạo, nhằm tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2014 phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC thống kê Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2014 phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC thống kê Phú Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýNguyễn Ngọc Ẩn
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2014 phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC thống kê Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2014 phổ biến Nghị định 79/2013/NĐ-CP xử phạt VPHC thống kê Phú Yên

             • 21/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực