Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2015 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhần dân tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 tăng cường nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 05/CT-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

CHỈ THỊ

V VIC TĂNG CƯNG, NÂNG CAO HIU QU CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN S TRÊN ĐA BÀN TNH ĐIN BIÊN

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực: Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu công tác của các cơ quan thi hành án dân sự ngày càng được hoàn thiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự từng bước được chú trọng; sự phối kết hợp giữa các cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự được tăng cường; kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ giải quyết thi hành án dân sự tăng cả về số việc và số tiền, số án tồn đọng giảm; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền lợi nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi hành án dân sự chưa thật đầy đủ, tại một số nơi còn coi việc thi hành án dân sự là trách nhiệm riêng của các cơ quan thi hành án dân sự; sự phối kết hợp trong công tác thi hành án có lúc, có việc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; kinh phí hoạt động theo ngành dọc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; biên chế cũng như số lượng cán bộ có chức danh tư pháp chưa tương xứng với khối lượng vụ việc; kỹ năng tác nghiệp trong công tác thi hành án dân sự của một số cán bộ còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu…

Nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Cục thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tham mưu, hướng dẫn, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp theo quy định hiện hành.

b) Kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự ngang tầm vị trí, vai trò mà Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của toàn Ngành trong điều kiện mới. Thực hiện theo phân cấp quản lý đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức của các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố. Duy trì lịch tiếp công dân và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo đúng quy định pháp luật. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tích cực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về thi hành án theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án năm 2013 và chỉ tiêu thi hành án được Tổng cục thi hành án dân sự giao hàng năm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong cơ quan Thi hành án dân sự. Chủ động báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục thực hiện tốt các Thông tư liên tịch và Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh: tiếp tục thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về thi hành án dân sự bằng các hình thức, biện pháp phù hợp; trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức và công dân.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan

a) Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án, phối hợp bảo vệ kho vật chứng của cơ quan Thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiết hoặc khi có đề xuất của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo trại giam, trại tạm giam có trách nhiệm giáo dục, nâng cao ý thức của người đang chấp hành hình phạt hoặc đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện nghiêm nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án; thực hiện việc thông báo các giấy tờ về thi hành án dân sự cho người phải thi hành án; cung cấp cho cơ quan Thi hành án dân sự các thông tin liên quan về người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù và phối hợp thu tiền thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan điều tra chú trọng áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảo hiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệu liên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

b) Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp thi hành án dân sự; cung cấp đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin về tài khoản, các khoản thu nhập của người phải thi hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự; thực hiện quyết định của cơ quan Thi hành án dân sự về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền của người phải thi hành án; giải tỏa việc phong tỏa tài khoản, phong tỏa tài sản của người phải thi hành án và các yêu cầu khác của Chấp hành viên, cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

c) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để thi hành án đối với người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập hoạt động bằng ngân sách Nhà nước. Hàng năm, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh và hỗ trợ kinh phí hoạt động công tác thi hành án dân sự.

d) Các sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và nguồn thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành; thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tỉnh

Tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự theo quy định pháp luật; kịp thời phản ánh những thiếu sót, hạn chế trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương như: giám sát việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của Chấp hành viên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án và bàn biện pháp giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự có khó khăn, phức tạp phát sinh trong thực tiễn; phối hợp lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm các khoản phải thi hành nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; tổ chức thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự theo quy định pháp luật.

Tòa án nhân dân kịp thời chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời sửa chữa, bổ sung, giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị khi có yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự cho các cơ quan, tổ chức và tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện, thị xã, thành phố; quan tâm bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự và hỗ trợ một phần kinh phí, phương tiện phục vụ công tác cho Chi cục Thi hành án dân sự cùng cấp; tích cực phối hợp với Cục thi hành án dân sự tỉnh trong việc kiện toàn tổ chức, bộ máy lãnh đạo các Chi cục thi hành án dân sự.

c) Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự; chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện; chỉ đạo kịp thời việc đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định pháp luật.

d) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức ở địa phương tăng cường phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ; cung cấp thông tin, tài liệu, xác nhận tài sản và thu nhập của người phải thi hành án cho các cơ quan Thi hành án khi có yêu cầu; tạo điều kiện cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồn thu nhập của người phải thi hành án để cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường phối hợp với các cơ quan Thi hành án dân sự thi hành có hiệu quả các vụ việc thi hành án trên địa bàn.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với Chấp hành viên và cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thông báo thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án và các nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở:

Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Phòng Tư pháp, Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và có hiểu biết về pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng cho các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên và kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về công tác thi hành án dân sự ở địa phương, tạo ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác thi hành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở, chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

Trên đây là Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh giao Cục thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2015
Ngày hiệu lực03/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 tăng cường nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 tăng cường nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Điện Biên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành03/04/2015
        Ngày hiệu lực03/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 tăng cường nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2015 tăng cường nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự Điện Biên

           • 03/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực