Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lai Châu, ngày 17 tháng 04 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

Trong thời gian qua công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trước xu thế phát triển nhanh, mạnh của công nghệ thông tin tình hình an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt gần đây một số trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bị tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thay đổi nội dung và thu thập thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian tới, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng tại địa phương theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các s, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật An toàn thông tin mạng, Luật Cơ yếu, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ tầm quan trọng về đảm bảo an toàn thông tin mạng, chủ động phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước.

c) Các cơ quan, đơn vị có Trang/Cổng thông tin điện tử phải thực hiện chế độ trực thường xuyên theo dõi hoạt động của Trang/Cổng thông tin điện tử; phát hiện kịp thời và có giải pháp xử lý khi bị thay đổi thông tin, bị đăng tải những thông tin lạ.

d) Tổ chức quản lý chặt chẽ các tài khoản của các hệ thống thông tin thường xuyên tổ chức kiểm tra các tài khoản của hệ thống thông tin nhằm tránh tình trạng truy cập trái phép vào hệ thống.

đ) Ban hành quy định nội bộ về đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan, đơn vị; trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, bảo mật thông tin, các quy định của pháp luật về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trong khai thác sử dụng, vận hành hệ thống thông tin.

e) Quan tâm bố trí, đào tạo, tuyn dụng, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách phụ trách về CNTT có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ năng lực trình độ chuyên môn để trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống mạng và các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị.

f) Chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa, kế hoạch ứng phó với sự cố về an toàn thông tin, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên mạng, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thiết lập, cung cấp và sử dụng thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội.. .Kiểm soát chặt chẽ các thông tin trước khi đưa lên Trang/Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; tuyệt đối không lưu trữ, trao đổi, xử lý, hiển thị thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên mạng viễn thông, internet không có biện pháp bảo mật theo quy định; kết nối máy tính, thiết bị điện tử, thiết bị số có chứa thông tin bí mật nhà nước, bí mật nội bộ vào mạng internet; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị.

g) Khi phát hiện hoặc có thông tin trong hệ thống mạng bị lây nhiễm các phần mềm gián điệp, độc hại phải khẩn trương và kiên quyết khắc phục sớm. Nếu ngoài khả năng thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan khắc phục, giải quyết dứt điểm.

h) Quan tâm trong việc đầu tư, trang bị phương tiện an toàn thông tin. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của đơn vị.

i) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, có giải pháp hữu hiệu ngăn chặn các Trang/Cổng thông tin điện tử mạng xã hội có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác, quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh thuê bao di động trả trước. Kiện toàn tổ chức, bộ máy đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin. Xử lý nghiêm mọi hành vi gây mất an toàn thông tin mạng, làm lộ, lọt bí mật nhà nước.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020”, trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về an toàn thông tin.

b) Theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các quy định tại Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

c) Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ an toàn thông tin mạng, kiểm tra, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đxuất UBND tỉnh đầu tư các thiết bị, phần mềm bảo mật chuyên dùng đnâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch và tchức đào tạo bi dưỡng kiến thức thực hành kỹ năng về an toàn, bảo mật thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đội ứng cứu sự cmạng, máy tính tnh Lai Châu.

3. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình trong công tác đảm bo an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ đphòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm an toàn, an ninh thông tin mạng.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh thông tin mạng của hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng; chủ động xây dựng các phương án phòng vệ trước các cuộc xâm nhập, tấn công hệ thống thông tin; chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng cứu các sự cố thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

5. Sở Tài chính

Căn cứ vào tình hình ngân sách địa phương tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để đầu tư thiết bị đảm bảo cho các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

7. S Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lai Châu

Chủ động triển khai Kế hoạch số 1066/KH-UBND ngày 21/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet

Có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với hạ tng vin thông, Internet; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hin các vi phạm an toàn thông tin mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ tướng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND - UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Viễn thông Lai Châu; Viettel Lai Châu; MobiFone Lai Châu;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,
VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2017
Ngày hiệu lực17/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành17/04/2017
        Ngày hiệu lực17/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 đảm bảo an toàn thông tin mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu

           • 17/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực