Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỀ THANH TRA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong các văn bản, quy định trong quản lý, điều hành trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, thiếu kiên quyết, còn buông lỏng nên vẫn còn đối tượng thanh tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản vi phạm còn thấp; việc xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm chưa nghiêm.

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh (gọi chung là sở), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau (gọi chung là cấp huyện):

a) Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra và Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

b) Chỉ đạo Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục rà soát, xử lý đối với các kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra còn tồn đọng hoặc thực hiện chưa triệt để, nhất là các kết luận, quyết định thu hồi tiền, tài sản sai phạm và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức sai phạm.

c) Đối với các kết luận thanh tra được ban hành có nội dung xin ý kiến, kiến nghị xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng thiếu tính khả thi, thì phải kịp thời có ý kiến chỉ đạo thực hiện; nếu vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất, xin ý kiến cấp có thẩm quyền cho phù hợp với tình hình thực tế, không để tồn đọng.

- Đối với các nội dung kết luận thanh tra cần có văn bản chỉ đạo thực hiện, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, phải ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc.

- Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người có hành vi vi phạm (theo kết luận thanh tra) thuộc thẩm quyền quản lý của mình, nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành.

2. Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành:

a) Đối với các kết luận, vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời có văn bản đề nghị khởi tố, chuyển cơ quan Điều tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22/3/2012 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thanh tra, cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan Thanh tra kiến nghị khởi tố; thường xuyên phối hợp với cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát để theo dõi, nắm thông tin kết quả xử lý.

b) Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung sai phạm qua công tác thanh tra của tổ chức Đảng, đảng viên để xử lý vi phạm theo quy định của Đảng.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra đúng quy định tại Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thường xuyên cập nhật thông tin về những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện, để kịp thời kiến nghị biện pháp xử lý đối với các trường hợp có căn cứ xác định đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan không có khả năng thực hiện hoặc cố ý không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung trong kết luận thanh tra; xử lý về kinh tế, hành chính; xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân sai phạm; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý; bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc bãi bỏ các văn bản, quy định... không phù hợp đã được xác định theo kết luận thanh tra.

b) Báo cáo bằng văn bản về tiến độ, kết quả thực hiện những nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình theo kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan Thanh tra, người ra quyết định thanh tra đúng thời gian quy định.

c) Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình do chậm hoặc không chấp hành thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

4. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau và các tổ chức tín dụng phối hợp, thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo văn bản yêu cầu của người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra khi có dấu hiệu cho rằng đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản, không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan Thanh tra hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ việc thanh tra theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) về kết quả hoạt động theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra đúng theo biểu mẫu hướng dẫn của Thanh tra tỉnh và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ để xem xét khen thưởng cuối năm đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện.

6. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2017
Ngày hiệu lực30/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra Cà Mau
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành30/06/2017
        Ngày hiệu lực30/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2017 tổ chức thực hiện kết luận kiến nghị quyết định xử lý về thanh tra Cà Mau

           • 30/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực