Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 5 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đây là năm bản lề hết sức quan trọng để tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018 có ý nghĩa quan trọng đối với sự chủ động điều hành NSNN, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức tốt việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh; đánh giá tình hình thực tế, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị mình, các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, tổ chức rút kinh nghiệm; chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai công tác thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về dự toán thu, chi NSNN năm 2018 trên địa bàn.

2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2018 được giao quyết liệt chỉ đạo công tác thu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN. Đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu NSNN, cụ thể:

a) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chú trọng công tác thanh tra chuyên đề như: chuyển giá, thương mại điện tử, các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi miễn giảm thuế, hoạt động liên kết, lỗ, kiểm tra sau hoàn thuế,...Triển khai quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận hoàn thuế.

Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, dịch vụ giải trí,...); xăng dầu; dược phẩm; vận tải hàng hóa...; tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn, hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm hạn chế việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp và bất hợp pháp hoá đơn.

b) Tập trung rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn, trung tâm du lịch. Tăng cường chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý hộ khoán thuế; đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, UBND các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để nhân dân hiểu, chấp hành; thường xuyên phân tích, đánh giá, dự báo những tác động ảnh hưởng đến tình hình thu NSNN trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp quản lý, phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách đạt hiệu quả cao nhất.

c) Tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế có khả năng thu năm 2017 chuyển sang, hạn chế nợ mới phát sinh; phân loại các khoản nợ thuế để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp theo quy định. Báo cáo kịp thời với UBND các cấp để chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc, thu hồi nợ đọng và thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật.

d) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ngành Thuế toàn diện, hiện đại nhằm giảm thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục hành chính về thuế, nhằm góp phần giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư theo Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các chính sách về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

đ) Tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ. Tổ chức tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt; định kỳ 3 tháng tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp; chủ động, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

3. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế trong việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế của các tổ chức, cá nhân; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN, trong đó:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; đồng thời, tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khẩn trương tính giá thu tiền sử dụng đất đối với Dự án được Nhà nước giao đất nhằm thu nộp ngân sách kịp thời, đúng quy định. Rà soát, đối chiếu, hướng dẫn các doanh nghiệp ký lại hợp đồng thuê đất đã đến hạn phải ký lại hợp đồng thuê đất hoặc chưa ký hợp đồng thuê đất theo quy định làm cơ sở cho Cục Thuế tỉnh xác định tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp, đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

b) Sở Tài chính xác định các khoản chi phí được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế đôn đốc chủ đầu tư các dự án kịp thời nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào NSNN.

c) Kho bạc Nhà nước phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính trong công tác thu ngân sách, thu thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng của các đơn vị thi công trên địa bàn bằng nguồn vốn NSNN, các dự án vốn ODA thuộc diện chịu thuế; xử lý kịp thời các khoản ghi thu, ghi chi; phối hợp thu nợ đọng thuế, thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

d) Công an tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trao đổi thông tin, điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế và thực hiện xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác chống thất thu và thu nợ đọng thuế.

đ) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan và các Sở, ban ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, nhất là lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế để từng bước đưa vào quản lý thu thuế; ngăn ngừa những hành vi kinh doanh trái pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường kinh doanh.

e) Sở Du lịch phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu thuế đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng...

g) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; phối hợp thực hiện tốt việc thu nộp thuế qua ngân hàng, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu NSNN do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của Cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.

h) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn phối hợp với Cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý và khai thác nguồn thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại trong phạm vi địa bàn quản lý; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Chi cục Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách nhằm thu đúng, thu đủ và kịp thời vào NSNN.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi nhánh NHNN Quảng Bình;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2018 tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước Quảng Bình

           • 18/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực