Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản bám sát các quy định của pháp luật, chủ động thực hiện các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tính từ thời điểm năm 2015 đến nay các cơ quan trong tỉnh đã tiếp nhận 94 đơn khiếu nại, 88 đơn tố cáo, 6.878 đơn kiến nghị (đã loại đơn trùng lặp, nặc danh, mạo danh). Qua theo dõi, tng hợp cho thấy, hầu hết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đủ điều kiện xử lý đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định (giải quyết được 85/94 đơn khiếu nại, đạt 90,4%; 88/91 đơn t cáo, đạt 96,7%; 6617/6878 đơn kiến nghị, đạt 96,2%), góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác tiếp dân ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự được quan tâm đúng mức; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa triệt để; thời gian giải quyết của các ngành, các địa phương trong tỉnh còn kéo dài, có kiến nghị, phản ánh chậm được giải quyết hoặc không được giải quyết; chất lượng giải quyết hạn chế, chưa thỏa đáng dẫn đến gia tăng các khiếu nại, tố cáo. Một số cơ quan, đơn vị chưa tích cực kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; một số Ban Tiếp công dân huyện, cán bộ theo dõi công tác tiếp công dân chưa được kiện toàn; việc triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo còn chậm, lúng túng.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tnh; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02.5.2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26.5.2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Tố cáo năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2019.

2. Trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân đột xuất và định kỳ, gắn việc tiếp công dân với việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tcáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân. Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; coi kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, của các cấp, các ngành và địa phương.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ làm công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có phm chất, đạo đức, có trình độ nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích thuyết phục đngười dân hiu và chấp hành pháp luật.

4. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ngay tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo gắn với thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng năm.

5. Tăng cường tổ chức đối thoại với người khiếu nại và công khai kết qugiải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật. Tập trung thi hành dt điểm các quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.

6. Kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thực hiện không nghiêm công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo gn với việc xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu theo Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 01.12.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

7. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; rà soát, thống kê các vụ việc tồn đọng, vướng mắc để đưa vào diện theo dõi, đôn đốc giải quyết, đồng thời có kế hoạch chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

8. Giao Ban Tiếp công dân tỉnh:

8.1. Hàng quý đôn đốc các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao cho các cấp, các ngành giải quyết.

8.2. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp không kịp thời thực hiện chỉ đạo trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

8.3. Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo.

9. Giao Thanh tra tỉnh:

9.1. Thường xuyên, chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu đề xuất với UBND tỉnh hướng xem xét, giải quyết đối với những vụ việc phát sinh theo đúng quy định.

9.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đchấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Kiến nghị xử lý hoặc xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hp vi phạm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đoàn Đại Biểu Q
H tỉnh;
- TT UBMTQ t
nh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UB
ND tnh (04 đ/c);
- Giám đốc các sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Th
trưởng các đơn vị SN công lập thuộc tnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Các phòng khối nội dung VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, BTCD t
nh - Duyên 50 bn.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực15/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị Sơn La
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực15/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị Sơn La

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị Sơn La

             • 15/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực