Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện tỉnh Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hà Nam, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Trong thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và được sử dụng hiệu quả ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm từng bước đưa công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả cao; sự phối hợp quản lý chưa đồng bộ; một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, vẫn còn việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện khi chưa có giấy phép hoặc chậm gia hạn giấy phép khi hết hạn…dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ gây can nhiễu tần số làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin quốc gia, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đã được cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là do các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa quan tâm, chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật về việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Việc phát hiện và xử lý vi phạm về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện còn gặp nhiều khó khăn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I thực hiện tốt việc cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm thủ tục đăng ký, cấp mới, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham gia ý kiến về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các dự án đầu tư, mua sắm máy phát thanh, máy phát hình, hệ thống đài truyền thanh không dây của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo đúng yêu cầu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch tần số vô tuyến điện hiện hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý can nhiễu và xử lý các hành vi vi phạm.

- Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành công tác phòng ngừa và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có sử dụng tần số vô tuyến điện để hoạt động xâm hại an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

- Chủ động đề xuất việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý tần số vô tuyến điện.

2. Công an tỉnh

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về tần số vô tuyến điện liên quan đến an ninh thông tin, gây phương hại đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp tàng trữ, lưu thông, kinh doanh thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

4. Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh, buôn bán các thiết bị vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, chưa được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định; đặc biệt là các loại thiết bị kích sóng, phá sóng (gây nhiễu) thông tin di đg, thiết bị phá sóng định vị vệ tinh (GPS), thiết bị điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (băng tần 1900 - 1930 MHz) có nguy cơ gây can nhiễu tới hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

5. Sở Giao thông Vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến quy định về tần số vô tuyến điện đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải du lịch, vận tải hàng hóa có sử dụng các thiết bị vô tuyến điện thuộc mạng lưu động dùng riêng (máy phát sóng vô tuyến điện, bộ đàm lưu động đặt trên xe).

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, vận tải du lịch, vận tải hàng hóa có sử dụng các thiết bị vô tuyến điện làm thủ tục đăng ký, cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I tăng cường công tác kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ), các khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke… có sử dụng các thiết bị vô tuyến điện và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân này làm thủ tục đăng ký, cấp giấy phép (hoặc gia hạn giấy phép) sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp

- Chỉ đạo các doanh nghiệp chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các nhà đầu tư thứ cấp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong phạm vi quản lý.

- Yêu cầu các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp phối hợp tốt và hỗ trợ tích cực để cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm soát, xử lý can nhiễu và kiểm tra, thanh tra về tần số và thiết bị vô tuyến điện.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đến các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có sử dụng đài truyền thanh không dây:

+ Nghiêm chỉnh thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định;

+ Điều chỉnh tần số, công suất phát đối với những máy thu phát sóng vô tuyến điện có các tham số không đúng với giấy phép đã được cấp;

+ Khi lập dự án đầu tư, mua sắm máy phát thanh, máy phát hình, hệ thống đài truyền thanh không dây phải xin ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông về tần số và thiết bị vô tuyến điện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Bố trí kinh phí và yêu cầu các Đài Truyền thanh cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có sử dụng đài truyền thanh không dây phải thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ, bảo trì bảo dưỡng thường xuyên thiết bị vô tuyến điện, hạn chế tối đa các phát xạ không mong muốn gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin khác, đặc biệt là thông tin dẫn đường hàng không.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

10. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện

- Khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện phải tiến hành đăng ký cấp giấy phép theo quy định, kể cả máy điện thoại không dây kéo dài không thuộc danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số. Tuân thủ chặt chẽ các quy định trong giấy phép; sử dụng đúng tần số đã được ấn định cấp phép, không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến khác.

- Tuyệt đối không kinh doanh và sử dụng các thiết bị vô tuyến điện, máy điện thoại không dây không phù hợp với quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của quốc gia hoặc không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp quy.

- Thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông khi xảy ra can nhiễu, đồng thời chủ động phối hợp trong việc xác định nguyên nhân nguồn gây can nhiễu và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2019
Ngày hiệu lực10/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện tỉnh Hà Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành10/06/2019
        Ngày hiệu lực10/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện tỉnh Hà Nam

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện tỉnh Hà Nam

              • 10/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực