Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học ngành giáo dục đào tạo Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Triển khai Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ tình hình thực tiễn; tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong các nhà trường, y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan; UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 15/8/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đi hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 19/8/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 74-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch s5477/KH-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 74-CTr/TU; Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

3. Tập trung rà soát, thực hiện quy hoạch, phát triển mạng lưới trường học theo Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 16/4/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; khắc phục tình trạng quá tải học sinh tại các khu đô thị. Bố trí hợp lý số học sinh/lớp phù hợp với khả năng của cơ sở giáo dục và nhu cầu học của học sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc được đến trường; không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục; rà soát các điểm trường, trường không đảm bảo an toàn hoặc có nguy cơ mất an toàn cho học sinh khi đến trường để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, xây mới. Căn cứ biên chế, số lượng người làm việc được giao để tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định; sử dụng, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lý, bổ nhiệm cán bộ quản lý đúng quy định.

4. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2015-2020 của tỉnh, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia (75% - 80%). Tập trung đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và hoạt động tự đánh giá tại các cơ sở giáo dục. Tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, đặc biệt là lớp 1 trong năm học 2020-2021.

5. Tăng cường an ninh, an toàn trường học, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn trong các cơ sở giáo dục bán trú; bảo đảm an toàn trong quá trình đưa đón học sinh, tham quan, dã ngoại; thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử trong trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương. Thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất, đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, y tế trường học; phát động học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước, tăng cường tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

6. Triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước, cải cách hành chính và truyền thông; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị.

7. Tổ chức thực hiện

a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

b) Các sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020.

c) UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan theo phân cấp quản lý giáo dục.

d) Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp, tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH Lâm Đồng;
- Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học ngành giáo dục đào tạo Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học ngành giáo dục đào tạo Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học ngành giáo dục đào tạo Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 thực hiện nhiệm vụ giải pháp năm học ngành giáo dục đào tạo Lâm Đồng

           • 29/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực