Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Bình Phước, ngày 17 tháng 04 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018; Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Để Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước thực hiện an toàn, nghiêm túc, bảo mật, công bằng và đúng quy định pháp luật,

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại người học ở các cơ sở giáo dục; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi;

b) Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi;

c) Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công để thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, Đoàn thanh tra kỳ thi theo thẩm quyền và đúng quy định;

d) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành có liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo mật;

e) Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị đăng ký dự thi và những người tham gia tổ chức kỳ thi để đảm bảo kỳ thi din ra theo đúng Quy chế thi;

f) Thường trực giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Kỳ thi và tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành và giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến quyết định của UBND tỉnh;

h) Tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Trực tiếp chỉ đạo các ngành: Công an, Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Bưu điện, Điện lực, Đài Truyền thanh ở địa phương thực hiện tốt công tác bo vệ, trực cấp cứu, thông tin, liên lạc, kinh phí, ánh sáng và các điều kiện khc phục vụ kịp thời và tốt nhất cho các địa điểm đặt Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi trên địa bàn của mình;

b) Tạo điều kiện cho việc vận chuyển và bảo vệ đề thi, bài thi tuyệt đối an toàn, đảm bảo an ninh trật tự đến các điểm thi và đến Ban chấm thi;

c) Chỉ đạo và tạo điều kiện trong việc bố trí chỗ ăn, , đi lại cho những người tổ chức kỳ thi và thí sinh dự thi đảm bảo đầy đủ, thuận tiện, an toàn.

3. Công an tỉnh

Cử cán bộ, chiến sĩ hoặc chỉ đạo Công an các huyện, thị, thành phố cử cán bộ, chiến sĩ đến làm việc tại các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ động phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, gây mất trật tự ở khu vực thi, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc xử lý các hành vi vi phạm Quy chế thi.

4. S Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn cho các cơ quan y tế có nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại Hội đng thi và các Ban của Hội đng thi, các đim thi; đồng thời đảm bảo nhân lực, thuốc cấp cứu để xử lý các tình huống khi cần thiết và đúng quy định; chủ trì phối hợp vi các ngành liên quan quan tâm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn các điểm thi.

5. S Công Thương

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp bình ổn giá để tạo điều kiện cho thí sinh, gia đình thí sinh và những người tham gia tổ chức kỳ thi tại Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi thuận tiện sinh hoạt trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

6. S Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh

a) Sở Tài chính đảm bảo cấp kinh phí đy đủ và kịp thời phục vụ tốt kỳ thi theo quy định;

b) Kho bạc Nhà nước tỉnh ưu tiên giải quyết kinh phí kịp thời và theo quy định để Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi có kinh phí và phương tiện làm việc; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên giải quyết tương tự theo phân cấp.

7. Công ty Điện lực Bình Phước

Có trách nhiệm bảo đảm nguồn điện lưới quốc gia phục vụ thường xuyên, liên tục cho tất cả các địa điểm có Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi làm việc; chủ động phối hợp với các đơn vị khác (nếu có liên quan) trong việc chỉ đạo cung cấp điện phục vụ cho Kỳ thi.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện cho Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi được ưu tiên dùng điện thoại, internet, điện báo để thông tin, báo cáo, fax kịp thời và nhanh chóng.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phưc, Báo Bình Phước

Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về Kỳ thi cho nhân dân và thí sinh, những người tham gia tổ chức Kỳ thi biết, tự giác chấp hành theo đúng quy định.

10. Tỉnh đoàn

Có trách nhiệm hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc tuyên truyền cho lực lượng đoàn viên, thanh niên học sinh nắm bắt kịp thời những quy định của Quy chế thi, có tâm lý tốt khi tham gia Kỳ thi và không được vi phạm Quy chế thi;

Tổ chức hoặc chỉ đạo các huyện/thị/thành đoàn xây dựng kế hoạch giúp đỡ thí sinh và gia đình thí sinh có nhu cầu về nơi ăn chốn ở, đi lại; nhất là ở những điểm thi có đông thí sinh dự thi. (S lượng thí sinh tại các điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thông o sau khi có kết quả đăng ký dự thi).

Căn cứ Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định (hoặc khi được yêu cầu)./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TTTU, TT. HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- BTGTU, BDVTU;

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph
; các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan báo chí tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị khác được nhắc tới trong Chỉ thị;
- LĐVP, các Ph
òng, TT.THCB;
- Lưu: VT(Nga.CT
01.11.4.19)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2019
Ngày hiệu lực17/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/04/2019
        Ngày hiệu lực17/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2019 về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Bình Phước

            • 17/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực