Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND 2020 tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tỉnh Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN

Những năm qua, công tác quy hoạch và quản lý xây dựng Đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Đáp ứng tốc Độ cao Đô thị hoá và phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), mặt bằng sản xuất kinh doanh, Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội và dịch vụ công cộng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch Đã tạo không gian và nguồn lực mới cho hoạt Động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, tỷ lệ phủ kín quy hoạch tăng lên và chất lượng Đồ án quy hoạch Được nâng lên, Đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút các dự án Đầu tư; việc tuân thủ, chấp hành các quy Định của Nhà nước về Đầu tư xây dựng của các tổ chức, cá nhân có nhiều tiến bộ, nâng cao chất lượng công trình cũng như kiến trúc, cảnh quan, môi trường, diện mạo Đô thị, nông thôn ngày càng khang trang; tổ chức bộ máy, Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, xây dựng Được kiện toàn.

Tuy nhiên, công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Việc lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết còn thiếu Đồng bộ; chất lượng một số Đồ án quy hoạch chưa cao, hồ sơ dự án, thiết kế công trình còn sai sót, thiếu tính khả thi; công tác quản lý thực hiện quy hoạch, trật tự xây dựng một số nơi còn bị buông lỏng, một số công trình xây dựng không tuân thủ quy hoạch, xây dựng sai phép, không phép. Tình trạng xây dựng sai mục Đích sử dụng Đất, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, thủy lợi, Đê Điều còn khá phổ biến; còn tình trạng Điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo dự án Đầu tư; còn công trình dự án thi công không Đảm bảo yêu cầu thiết kế, vi phạm chỉ giới xây dựng...; công tác quản lý chất lượng công trình chưa Được chặt chẽ; tình trạng lấn chiếm công trình công cộng (giao thông, lưới Điện, thuỷ lợi) không Đảm bảo an toàn sản xuất và Đời sống, ách tắc dòng chảy, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan Đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyên nhân chính là do chưa làm hết trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác chỉ Đạo và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch và quản lý xây dựng; trình Độ, năng lực cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng chưa Đáp ứng yêu cầu; chất lượng tư vấn còn hạn chế, thiếu tầm nhìn xa; nguồn lực bố trí cho công tác quy hoạch còn thiếu; công tác thông tin, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; sự phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ.

Để tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại hạn chế nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chính quyền Địa phương và các Đơn vị có liên quan thực hiện:

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng theo Đúng quy Định pháp luật hiện hành, phù hợp với Điều kiện thực tế của tỉnh, trong Đó, xác Định cụ thể phân cấp, phân công quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng. Đồng thời, Đề xuất chủ trương lập các Đồ án quy hoạch xây dựng trên Địa bàn, hoàn thành trong tháng 4 năm 2020.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thẩm Định hồ sơ quy hoạch, chấp thuận mặt bằng xây dựng, cấp Giấy phép xây dựng, hạn chế tối Đa việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch; công bố, công khai quy hoạch. Tổ chức giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch, giấy phép xây dựng. Kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng thuộc quyền quản lý của tỉnh.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng sau cấp phép theo Đúng quy hoạch Được duyệt và Đảm bảo chất lượng, kiến trúc, mỹ quan công trình.

- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, Đầu tư xây dựng công trình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch, xây dựng ở cấp huyện, cấp xã.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, công tác quản lý trật tự xây dựng. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các tổ chức, cá nhân Được phân công quản lý trật tự xây dựng Để xảy ra vi phạm.

- Có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

+ Thẩm Định các Đồ án quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; tổ chức cắm mốc giới và công bố quy hoạch Để quản lý theo quy hoạch.

+ Tăng cường kiểm tra việc Đầu tư xây dựng theo quy hoạch, trật tự xây dựng; quyết Định hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết Định Đình chỉ thi công xây dựng Đối với những công trình vi phạm; xử lý nghiêm các công trình thi công xây dựng không Đảm bảo quy Định về an toàn lao Động, vệ sinh môi trường...

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, trật tự xây dựng trên Địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức cắm mốc chỉ giới Đường giao thông theo quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, sở chuyên ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý kiên quyết các công trình xây dựng vi phạm hành lang và kết cấu công trình giao thông Đường bộ, Đường sắt và Đường thuỷ nội Địa.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu UBND tỉnh Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét Điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng Đất, cơ cấu sử dụng Đất vùng bãi ngoài Đê sông Hồng, sông Luộc phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Tổ chức cắm mốc hành lang công trình Đê Điều, thuỷ lợi làm cơ sở Để quản lý trật tự xây dựng và bảo vệ công trình.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và các Địa phương tăng cường kiểm tra, Đôn Đốc, xử lý kịp thời và kiên quyết tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, các công trình vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thuỷ lợi, Đê Điều.

4. Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Công ty Điện lực Hưng Yên quản lý chặt chẽ hành lang mạng lưới Điện cao thế, hạ thế, sử dụng Đất làm hành lang phù hợp cho phát triển kinh tế; phối hợp với chính quyền Địa phương tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, biển quảng cáo không Đúng quy Định vi phạm hành lang bảo vệ lưới Điện, gây mất an toàn và mỹ quan Đô thị.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan kỹ thuật, chuyên ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý, sử dụng Đất theo quy hoạch, kế hoạch Đã Được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng pháp luật về Đất Đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng Đất. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lấn chiếm Đất Đai, sử dụng Đất không Đúng mục Đích.

- Xem xét tạm ngừng việc giao Đất, cho thuê Đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Đất Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về quy hoạch và trật tự xây dựng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Địa phương thẩm Định và tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận các dự án Đầu tư vào Địa bàn tỉnh theo Đúng quy hoạch sử dụng Đất và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Phối hợp với Sở Tài chính bố trí Đủ kinh phí từ ngân sách nhà nước Để triển khai lập các Đồ án quy hoạch xây dựng, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

- Xem xét tạm dừng việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; không Đề nghị cấp Điều chỉnh, mở rộng, dự án Đầu tư mới Đối với tổ chức, cá nhân có dự án, công trình vi phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

7. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

Chủ trì hướng dẫn quảng cáo ngoài trời, lắp Đặt, dựng, treo biển, băng rôn tuyên truyền, cấp phép quảng cáo; phối hợp với các ngành chức năng và các Địa phương tăng cường kiểm tra, Đôn Đốc các trường hợp lắp Đặt biển quảng cáo theo Đúng cấp phép, bảo Đảm an toàn và mỹ quan Đô thị; kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng công trình và lấn chiếm khuôn viên di tích, thắng cảnh.

8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Thường xuyên tổ chức, phối hợp với các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý trật tự xây dựng trong các KCN. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy Định Đối với các công trình vi phạm các quy Định của pháp luật về xây dựng.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong KCN biết Để thực hiện theo quy Định.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và các sở, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí Đủ kinh phí cho công tác lập quy hoạch, tổ chức công bố công khai các Đồ án quy hoạch và cắm mốc giới ngoài thực Địa.

10. Công an tỉnh

- Chỉ Đạo lực lượng công an phối hợp với Sở Xây dựng, sở kỹ thuật chuyên ngành và chính quyền Địa phương Đảm bảo an toàn trật tự trong việc thực thi các quyết Định Đình chỉ thi công, cưỡng chế, phá dỡ Đối với các công trình vi phạm.

- Tổ chức Điều tra, xác minh, xử lý Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng Đến mức xử lý hình sự.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy Định trong quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch hạ tầng viễn thông; xử lý các vi phạm về lĩnh vực thông tin và truyền thông xây dựng gây mất an toàn và mỹ quan Đô thị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan báo chí trên Địa bàn tổ chức thông tin, tuyên truyền Để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng; giám sát, kịp thời phát hiện, Đưa tin, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và cảnh quan Đô thị, nông thôn.

12. Các sở, ban, ngành khác

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ Được giao, có trách nhiệm phối hợp với các ngành kỹ thuật chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm lĩnh vực do mình quản lý.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kiểm tra, Đôn Đốc, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý xây dựng sau cấp phép (bao gồm cả các công trình, dự án do UBND tỉnh, các sở, ngành kỹ thuật chuyên ngành cấp phép xây dựng).

- Quy Định trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, Đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm, Đầy Đủ các quy Định của pháp luật xây dựng; quy Định phân cấp, phân công trách nhiệm tại các Quyết Định của UBND tỉnh: Số 18/2016/QĐ- UBND ngày 15/9/2016 về quy Định trách nhiệm quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình; số 22/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 về quy Định phân công nhiệm vụ và phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên Địa bàn; trách nhiệm cấp phép xây dựng theo thẩm quyền, nhất là cấp giấy phép xây dựng nhà ở dân dụng ở những khu vực Đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

- Thực hiện việc công bố, công khai các Đồ án quy hoạch xây dựng Đã Được phê duyệt; Đồng thời tổ chức cắm mốc tại thực Địa theo quy Định Để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch.

- Nâng cao chất lượng trong công tác thẩm Định dự án, thiết kế, dự toán công trình. Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do mình làm chủ Đầu tư, cấp Giấy phép xây dựng.

- Củng cố, nâng cao năng lực Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực, thực hiện nhiệm vụ chủ Đầu tư, quản lý các dự án do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết Định Đầu tư, làm chủ Đầu tư.

14. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND cấp huyện về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên Địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý trường hợp vượt quá thẩm quyền. Ngăn chặn Đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, không Để vi phạm tiếp diễn sau khi Đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết Định xử lý của cấp có thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm theo phân cấp, phân công trách nhiệm về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy Định hiện hành.

15. Các chủ Đầu tư

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy Định của pháp luật về xây dựng. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công việc từ giai Đoạn chuẩn bị Đầu tư Đến khi Đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

- Tổ chức triển khai dự án Đầu tư xây dựng Đúng trình tự, thủ tục; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; thực hiện Đúng quy hoạch, thiết kế Được duyệt, Giấy phép xây dựng Được cấp.

- Chỉ Được phép khởi công xây dựng công trình khi Đã Đảm bảo các Điều kiện theo quy Định, có Giấy phép xây dựng; có trách nhiệm gửi thông báo ngày khởi công công trình tới các cơ quan quản lý Để theo dõi, giám sát theo quy Định.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân tăng cường giám sát trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, kịp thời phản ánh Đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền Để kiểm tra, thanh tra và xem xét xử lý các hành vi vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan Đơn vị và cá nhân có tham gia hoạt Động xây dựng trên Địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Xây dựng Đôn Đốc, tổng hợp, hàng năm Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2020
Ngày hiệu lực25/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND 2020 tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND 2020 tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành25/03/2020
        Ngày hiệu lực25/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND 2020 tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tỉnh Hưng Yên

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND 2020 tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng tỉnh Hưng Yên

              • 25/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực