Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2010 tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2010 nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong những năm qua, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân; từng bước xoá đói, giảm nghèo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, công tác PBGDPL vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, việc tuyên truyền PBGDPL vẫn còn làm theo phong trào mà chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở các cấp, các ngành; hầu hết nhân dân chưa có thói quen chủ động tự tìm hiểu pháp luật... Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số cấp uỷ đảng, chính quyền, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị mình; hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL còn nhiều hạn chế, nhất là ở cơ sở; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hiệu quả chưa cao; công tác xử lý vi phạm pháp luật có lúc, có nơi còn chưa thực sự kiên quyết; việc đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL còn nhiều hạn chế...

Để khắc phục tình trạng trên và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 05-KL/TU ngày 14/9/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động PBGDPL đến mọi tầng lớp nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 27/4/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Xác định PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở phải chủ động định hướng, vận động cán bộ, công chức và nhân dân tích cực chủ động trong việc tìm hiểu, vận dụng các quy định của pháp luật vào giải quyết công việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tổ chức triển khai mô hình sinh hoạt "ngày pháp luật" trong tất cả các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở, tiến tới thực hiện rộng rãi trong nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể: định kỳ hàng tháng các cơ quan, đơn vị phải dành ít nhất một ngày để tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị mình nhất là tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới.

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường khả năng tham mưu của cơ quan tư pháp các cấp trong vai trò là thường trực Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL.

4. Xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ PBGDPL, kiến thức pháp luật và lý luận chính trị, cung cấp tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ. Xây dựng và chỉ đạo gắn nhiệm vụ PBGDPL vào hoạt động của đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền pháp luật ở các ngành như: Công an, Thuế, Kiểm lâm, Hải quan, Quản lý thị trường...

5. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL đến nhân dân đảm bảo đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng vùng, từng đối tượng.

6. Chú trọng công tác tuyên truyền PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động dạy và học pháp luật trong nhà trường; lồng ghép hoạt động PBGDPL thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, hoạt động xét xử của ngành Toà án ... Cùng với việc tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật của trung ương, các cấp, các ngành cần quan tâm phổ biến các cơ chế, chính sách mới của địa phương có tác động trực tiếp tới đời sống xã hội như lĩnh vực đất đai, giao thông, xây dựng, môi trường, khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm...

7. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL, đồng thời từng bước xã hội hoá công tác PBGDPL. Khuyến khích việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học trong lĩnh vực PBGDPL.

8. Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất mô hình "ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL; cải tiến nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL.

Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền PBGDPL thông qua các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng.

10. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tuyên truyền PBGDPL cho hội viên và nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của tổ chức mình. Vận động nhân dân tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

11. Các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật để giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2010
Ngày hiệu lực07/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2010 nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2010 nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Lạng Sơn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành07/09/2010
        Ngày hiệu lực07/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2010 nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2010 nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật Lạng Sơn

              • 07/09/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/09/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực