Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án vốn Nhà nước Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG, ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp, các ngành, các huyện thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, nhờ vậy cho đến nay về cơ bản công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát sơ bộ toàn tỉnh hiện vẫn còn trên 725 dự án đã hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án, không hạch toán tăng tài sản kịp thời cũng như việc theo dõi, quản lý tài sản sau đầu tư.

Để tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng chậm quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau đây:

1. Yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng từ năm 2005 đến nay chưa thực hiện quyết toán; xác định rõ nguyên nhân chậm quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng trường hợp, đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, báo cáo người quyết định đầu tư để khẩn trương xử lý dứt điểm; chịu trách nhiệm toàn bộ về việc quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Đối với các dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải báo cáo rõ nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để cấp thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm.

Trường hợp những dự án hoàn thành chưa được phê duyệt quyết toán nhưng chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có thay đổi về cơ cấu tổ chức (như sáp nhập, giải thể…) thì tổ chức, cá nhân tiếp nhận hoặc kế thừa công việc hiện nay phải chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

2. Yêu cầu cơ quan thẩm tra quyết toán các cấp rà soát, báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước đã hoàn thành từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp và có biện pháp xử lý quyết toán dứt điểm trước ngày 30 tháng 6 năm 2014. Sau thời hạn trên, sẽ công bố công khai danh sách các chủ đầu tư, đơn vị còn dự án vi phạm quy định thời gian lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán; làm rõ trách nhiệm của từng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành; thực hiện nghiêm chế tài xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Kiện toàn và chấn chỉnh hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo từng cấp; rà soát, cơ cấu lại tổ chức; đào tạo, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm tra quyết toán; tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc; bảo đảm thực hiện công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ;

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng; các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng (A-B) và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Yêu cầu các chủ đầu tư và cơ quan quản lý đấu thầu công bố công khai danh sách và địa chỉ các nhà thầu vi phạm quy định về lập hồ sơ quyết toán hợp đồng; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định;

5. Từ năm 2014 trở đi, không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên theo quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới; các ngành, các huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể và người đứng đầu cơ quan đơn vị của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán.

6. Thực hiện nghiêm việc xử phạt đối với chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án báo cáo kết quả thực hiện Điểm 1 Chỉ thị này về cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp trước ngày 28 tháng 02 năm 2014;

b) Các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; báo cáo kết quả thực hiện Điểm 2 Chỉ thị này; đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ tài liệu quyết toán nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian quyết toán vốn đầu tư, gửi về Sở Tài chính trước ngày 20 tháng 3 năm 2014 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính. Trường hợp cần thiết, thành lập Ban Chỉ đạo công tác quyết toán dự án hoàn thành do Lãnh đạo Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố làm trưởng ban chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định; đồng thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo thẩm quyền.

c) Các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc.

d) Sở Tài chính chủ trì tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị này và các quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; hướng dẫn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền cho các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp vượt thẩm quyền Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tổng kết, đánh giá một năm thực hiện Chỉ thị này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 05 năm 2015.

đ) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bố trí kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng quy định, không giao bố trí kế hoạch vốn cho các dự án, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án vi phạm Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, XD, TH.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án vốn Nhà nước Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án vốn Nhà nước Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành20/02/2014
        Ngày hiệu lực20/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án vốn Nhà nước Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 tăng cường đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án vốn Nhà nước Yên Bái

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực