Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn năm 2014 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 thi đua yêu nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2014 VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2014

Trong năm 2013, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thThành phố đã tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để không ngừng đi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và tinh thần chủ đề phát động thi đua của Trung ương "Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm" và khẩu hiệu hành động của Thành phố "Đồng tâm - Hiệp lực - Vượt khó - Thành công". Phong trào thi đua đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, góp phần tạo động lực tích cực thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của Thành phố trong điều kiện nền kinh tế hết sức khó khăn và nhiều thách thức.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố đã tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", phong trào "An toàn giao thông" gắn với phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhiều phong trào thi đua ngắn ngày theo từng ngành, lĩnh vực nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, đột phá do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đề ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kiềm chế lạm phát, ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân Thành phố năm 2013.

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2013 và để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Thành phố năm 2014 và hoàn thành các chtiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch 05 năm (2011 - 2015), đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2014: kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) Tiến tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015: kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2015), kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành ph, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Hiến pháp năm 2013 và triển khai thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng sau khi có hiệu lực thi hành.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của Chính quyền và công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thành phố về vị trí, vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, qua đó làm chuyển biến sâu rộng trong mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân, tạo thành động lực mạnh mẽ với ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm khi tham gia hưởng ứng phong trào thi đua.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và các giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua. Nội dung phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố, của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 6 Chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX đề ra và những vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn với phong trào thi đua thực hiện năm chủ đề của Trung ương "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" và khẩu hiệu hành động của Thành phố năm 2014 "Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, ra sức thi đua lập công xuất sắc", tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2014 và phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội 05 năm (2011­-2015).

3. Phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề và tổ chức các hoạt động thi đua với nội dung, hình thức phù hợp để lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2014: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ; 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) gắn với việc thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phong trào thi đua "Cả Thành phố chung sức xây dựng Nông thôn mới", phong trào "Lập lại trật tự an toàn giao thông", phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", phong trào thi đua "Dân vận khéo", nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa ở khu dân cư", cuộc vận động "Vì người nghèo", cuộc vận động "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào mang tính từ thiện, xã hội.

4. Mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân xây dựng mô hình, các công trình thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và các ngày Lễ, ngày truyền thống của cơ quan, địa phương, đơn vị; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp Thành phố, cấp quận - huyện chọn một số mô hình, công trình tiêu biểu để gắn biển Công trình Thi đua năm 2014, năm 2015 và tuyên dương, khen thưng trong Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VI.

5. Thông qua phong trào thi đua, phải thường xuyên quan tâm việc phát huy sáng kiến, xây dựng mô hình, cách làm hay, tăng năng suất lao động, nâng cao hàm lượng chất xám, nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Chú trọng công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông để cổ vũ, động viên phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo sự lan tỏa rộng lớn trong các cấp, các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội của Thành phố, nhằm lấy cái tốt để đẩy lùi cái xấu, xây dựng nếp sống mới và xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện theo pháp luật quy định phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, tính giáo dục và nêu gương được dư luận xã hội đồng tình. Chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, có những đtài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến đnâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm mang lại hiệu quả thiết thực và phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân; quan tâm phát hiện, kịp thời đề xuất khen thưởng "Những tấm gương thầm lặng mà cao cả", gương "Người tốt, việc tốt". Việc tôn vinh, khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng kể cả hình thức khen thưởng cao và khen thưởng cấp mình phải được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, tránh hình thức và lãng phí.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các Tổng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ).

- Các đơn vị Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua xây dựng kế hoạch tchức các hoạt động cụm, khối; xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày Llớn (năm chẵn) trong năm; những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực khó khăn, phức tạp đđưa ra thảo luận các giải pháp, cách làm và bài học kinh nghiệm thiết thực để nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành động lực phong trào thi đua ca từng đơn vị trong cụm, khối thi đua và góp phần đy mạnh phong trào thi đua của Thành phố; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao để tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thành phố.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, viên chức, người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân Thành phtích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao và đạt được hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố.

c) Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Tổ chức các ngày lễ lớn) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng của Thành phố và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn năm 2014, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong phong trào thi đua của Thành phố. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn (năm chẵn) năm 2014.

d) Giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ), tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời có nhiệm vụ phối hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình, tiến độ triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị; giúp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thẩm định thành tích để xem xét biểu dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn (năm chẵn) năm 2014.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn th, Tng công ty, công ty và các đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo định kỳ 06 tháng và tổng kết năm cho Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng Thi đua - Khen thưng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản-B Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể TP;
- Thành viên Hội đồng TĐ-KT Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Đảng ủy khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VP ĐĐBQH và HĐND Thành ph;
-
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND Thành phố;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Thành phố;
- Các cơ quan báo, đài;
- VPUB: CPVP; các Phòng CV; TTCB;
- Ban Thi đua - Khen thưởng (SNV) (20 bản);
- Lưu: VT, (VX/P).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo01/04/2014
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 thi đua yêu nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 thi đua yêu nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo01/04/2014
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 thi đua yêu nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2014 thi đua yêu nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hồ Chí Minh

           • 13/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực