Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015 tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn 2015 Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05 /CT-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2015

Do tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến nước ta, bão có cường độ mạnh, siêu bão trong những năm gần đây có xu hướng xuất hiện nhiều hơn (năm 2013 là bão Haiyan; năm 2014 là bão Hagupit). Năm 2014, trên địa bàn tỉnh Yên Bái lốc xoáy, sạt lở tiếp tục xảy ra đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thiên tai đã gây sập đổ, tốc mái nhiều căn nhà, gây đổ, gẫy cây xanh, hư hỏng hệ thống điện, làm ngập úng các khu vực trũng thấp, ven sông, suối và nhiều tuyến đường giao thông, gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông. Dự báo tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc xoáy, sạt lở, hạn hán… năm 2015 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xảy ra cục bộ hơn, khốc liệt hơn, khó dự báo.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn năm 2015; phát huy những ưu điểm, đồng thời làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn xung yếu.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai, thành lập, kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp từ tỉnh đến xã theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; trong đó cơ cấu những thành viên thuộc các đơn vị có trách nhiệm liên quan đến công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành, chỉ huy thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, đảm bảo kịp thời triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.

3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái:

a) Căn cứ vào Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và các hướng dẫn Luật tại Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, giao cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái khẩn trương nghiên cứu dự thảo, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật có liên quan để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh giúp cho công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Yên Bái đạt hiệu quả cao nhất.

b) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án ứng phó bão mạnh, siêu bão để chủ động phòng, tránh giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

c) Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức diễn tập về công tác phòng chống thiên tai, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu (tổ chức lớp tập huấn, phát hành Sổ tay, Cẩm nang, tờ rơi, tuyên truyền trên đài phát thanh và truyền hình…) dưới nhiều hình thức cho mọi tầng lớp, nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo tại các địa bàn xung yếu, đối tượng dễ bị tổn thương như: người khuyết tật, người già, phụ nữ, trẻ em khi thiên tai xảy ra.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện tốt chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai, phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, tiếp tục quán triệt và tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện phương châm "4 tại chỗ " (Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Vật tư, phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ) đối với các vùng xảy ra thiên tai trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản và công trình khi có sự cố xảy ra.

Khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát lên danh sách các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ ống, lũ quét các khu vực ven sông, suối và tuyên truyền vận động những hộ dân chủ động di dời ra khỏi vùng nguy hiểm theo phương án được duyệt.

5. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm:

- Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra xem xét việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão của các địa phương; tham mưu giúp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh việc điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả trong việc đối phó với thiên tai; kiểm tra đôn đốc các sở, ngành, các địa phương thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2015.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (thường trực công tác tìm kiếm cứu nạn) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khi có lụt bão, thiên tai xảy ra ở các địa bàn, chuẩn bị lực lượng ứng cứu theo sự điều động của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra, phối hợp với lực lượng quân đội, với các ngành và địa phương tham gia cứu hộ, cứu nạn.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra các công trình Hồ chứa nước trước mùa lũ, bão, có biện pháp xử lý kịp thời những hư hỏng gây mất an toàn công trình. Đặc biệt là các công trình Hồ, Đập, các công trình đầu mối có quy mô lớn, để đảm bảo an toàn cho các công trình và dân sinh, kinh tế ở vùng hạ lưu.

Chủ động dự phòng các loại giống cây trồng, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất sau lũ, bão và thiên tai.

- Sở Giao thông vận tải có kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho các tuyến đường trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, lực lượng ứng cứu và thay thế khi có sự cố giao thông xảy ra.

- Sở Công thương phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch dự phòng các mặt hàng thiết yếu, thực hiện cung ứng hàng cho vùng xảy ra thiên tai đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.

- Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống từ tỉnh đến các địa phương, nhất là những vùng thường xuyên bị ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng chống lụt bão. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai.

- Các Sở: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai làm tốt công tác phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu về dòng chảy, về mưa lũ cho Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các ban, ngành, địa phương liên quan để kịp thời chỉ đạo đối phó với mọi diễn biến của thiên tai.

- Công ty Điện lực Yên Bái tăng cường kiểm tra hệ thống đường dây đảm bảo cung cấp điện an toàn không để xảy ra sự cố trong lụt bão, thiên tai.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo PCLBTW;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND;
- TT. UBND;
- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng tại tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Chuyên viên;
- Thường trực PCTT tỉnh (Chi cục Thuỷ lợi và PCLB);
- Lưu: HC, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Nguyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2015
Ngày hiệu lực26/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn 2015 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn 2015 Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Nguyên
        Ngày ban hành26/03/2015
        Ngày hiệu lực26/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn 2015 Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND Phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn 2015 Yên Bái

            • 26/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực