Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 triển khai giai đoạn 2 đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng Thái Bình 2020 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thái Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2 ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020"

Ngày 20/02/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập sut đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 281). Đề án được thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2014-2015) thực hiện thí điểm các mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập; Giai đoạn 2 (2016-2020) nhân rộng các mô hình học tập trong phạm vi cả nước.

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"; Công văn số 9961/VPCP-KGVX ngày 27/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc công nhận danh hiệu "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập”, "Đơn vị học tập"; các văn bản liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phi hợp với Sở Giáo dục và Đào tạocác sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh:

- Tiếp tục phát động phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ và cộng đồng; quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020", Bộ tiêu chí đánh giá các danh hiệu: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập”, "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" tới Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận các danh hiệu đảm bảo chính xác, khách quan và khoa học;

- Xây dựng kế hoạch nhân rộng các mô hình học tập một cách cụ thể, bám sát đặc điểm, tình hình của địa phương; chú trọng đồng đều tới các khâu, từ tổ chức tập huấn cán bộ, phát động phong trào, tổ chức kiểm tra đến đánh giá, công nhận các danh hiệu; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

2. Các cơ quan truyền thông như Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có kế hoạch phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tư tưởng HChí Minh về học tập sut đời và tm gương học tập của Bác, nhm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, đáp ứng yêu cu xây dựng xã hội học tập và phát triển của đất nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu hàng năm bố trí kinh phí thực hiện Đề án 281 để Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học và ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang btrí, sử dụng kinh phí phục vụ việc học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp của tỉnh chủ động phát huy vai trò, vị trí của đơn vị, cùng Hội Khuyến học và ngành Giáo dục và Đào tạo làm tốt việc xây dựng các mô hình học tập của địa phương, đơn vị; giáo dục, động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tích cực, tự giác, thường xuyên học tập, học tập suốt đời; động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân học tập giỏi, lao động sáng tạo.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện, thành phố tiếp tục triển khai Đề án 281 giai đoạn 2 để đạt được các mục tiêu của Đề án. Cụ thể:

- Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đi trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị thông qua việc nhân rộng các mô hình học tập trong toàn tỉnh;

- Phấn đấu đến năm 2020, có 70% gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình học tập"; 50% số dòng họ được công nhận danh hiệu "Dòng họ học tập"; 60% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập"; 50% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Đơn vị học tập. Đảm bảo các Trung tâm học tập cộng đng phát triển bn vững, hoạt động tích cực góp phn thúc đy phong trào học tập sut đời trong nhân dân;

- Thí điểm về xây dựng "Cộng đồng học tập cấp xã" theo Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở một số xã, phường, thị trấn.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị chủ động phản ánh với Hội Khuyến học tỉnh (Cơ quan Thường trực Đề án 281) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các tổ chức, đơn vị liên quan thuộc tỉnh triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Bộ Giáo
dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND hu
yện, thành phố;
- Hội Khuy
ến học tỉnh;
- Lưu: VT, K
GVX, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2016
Ngày hiệu lực30/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng Thái Bình 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng Thái Bình 2020 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành30/03/2016
        Ngày hiệu lực30/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng Thái Bình 2020 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ cộng đồng Thái Bình 2020 2016

           • 30/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực