Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Khánh Hòa 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg “Về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017” trên phạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam như thông tin chung về cơ sở, ngành hoạt động sản xuất kinh doanh, loại hình cơ sở; thông tin về người đứng đầu cơ sở; lao động của cơ sở; thu nhập của người lao động; thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Tài sản, nguồn vốn, kết quả, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh; thuế và các khoản nộp ngân sách; vốn đầu tư thực hiện; tiêu dùng năng lượng; tình hình sử dụng công nghệ trong các doanh nghiệp; hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam; thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng máy tính, mạng internet cho sản xuất kinh doanh; sử dụng hình thức thương mại điện tử qua hoạt động mua, bán hàng hóa, kinh doanh qua mạng internet; thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp: Mục tiêu, kết quả tiếp cận và lý do bị từ chối tiếp cận các nguồn vốn; thông tin chuyên đề về doanh nghiệp: Gia công hàng hóa xuất, nhập khẩu với nước ngoài, mức độ sẵn sàng hội nhập kinh tế quốc tế; phục vụ cho việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ “về Tổng điều tra kinh tế năm 2017” và Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư “về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017” trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; thủ trưởng các đoàn thể, giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hợp tác xã tổ chức quán triệt mục đích yêu cầu nội dung của cuộc Tổng điều tra kinh tế đến các đơn vị, cơ sở, chi nhánh trực thuộc; chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời việc kê khai đăng ký vào phiếu điều tra theo hướng dẫn của BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh.

2. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra kinh tế đến các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện quản lý và UBND các xã, phường, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc Tổng điều tra đến các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp, các hiệp hội, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; từ đó hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, tự giác kê khai đăng ký vào phiếu điều tra theo hướng dẫn của các BCĐ tổng điều tra cấp huyện, xã.

3. Ban chỉ đạo tổng điều tra các cấp tỉnh, huyện, xã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện các công tác theo phương án Tổng điều tra đã được BCĐ tổng điều tra TW ban hành; trưng tập và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra cho đội ngũ điều tra viên, giám sát viên các cấp; phân công trách nhiệm cụ thể cho điều tra viên các cấp trong việc lập danh sách đơn vị điều tra, trực tiếp đến từng đơn vị điều tra để thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh trùng sót. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao, vận chuyển phiếu điều tra an toàn, đúng thời gian quy định.

4. Cục Thống kê - cơ quan thường trực BCĐ Tổng điều tra kinh tế tỉnh có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các thành viên BCĐ tnh và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn; phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc Tổng điều tra đến các DN thuộc các thành phần kinh tế và các hợp tác xã trong tỉnh; cử các điều tra viên đến các doanh nghiệp, HTX để thu thập thông tin, ghi phiếu điều tra; có kế hoạch xử lý, tổng hp, công bố nhanh kết quả Tổng điều tra để kịp thời phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành trong tỉnh.

Yêu cầu giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và các hợp tác xã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, góp phần cùng các địa phương trong cả nước hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như mục 1;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- BCĐ Tổng điều tra TW;
- Các thành viên BCĐ TĐT t
nh;
- Các thành viên Tổ thường trực thuộc BCĐ t
nh;
- UBND và BCĐ Tổng điều tra huyện, TX, TP;
- Trung tâm công báo, website t
nh;
- Lưu: VT, HĐ, TL, BCĐ tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2017
Ngày hiệu lực01/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Khánh Hòa 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Khánh Hòa 2017
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành01/03/2017
        Ngày hiệu lực01/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Khánh Hòa 2017

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND Tổng điều tra kinh tế Khánh Hòa 2017

           • 01/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực