Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2016 về triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (sau đây gọi tắt là Tổng điều tra); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh tchức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc quán triệt tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, coi đây là một trong các công tác trọng tâm của địa phương và của đơn vị từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc cuộc Tổng điều tra. Cuộc Tổng điều tra phải được triển khai thực hiện theo đúng phương án và quy trình điều tra của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Kế hoạch tổ chức triển khai của Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh.

2. Cục Thống kê tỉnh - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tốt Tổng điều tra; chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh từ khâu chuẩn bị cho đến kết thúc cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Xây dựng kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Lâm Đồng, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh,... tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của cuộc Tổng điều tra, giúp người dân nhận thức đúng và đầy đủ về cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản của tỉnh.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp huyện; phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, điều tra viên và tổ trưởng đảm bảo thời gian quy định.

- Dự trù và cấp phát kinh phí, tài liệu, phiếu điều tra; hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc quản lý, sử dụng kinh phí đúng định mức, đúng chế độ và dự toán chi tiêu; theo dõi quản lý và quyết toán kinh phí đúng quy định hiện hành.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các qui trình của cuộc Tổng điều tra; thường xuyên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tiến độ điều tra ở các địa phương về Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chỉ đạo và hỗ trợ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp mình, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra, đảm bảo đúng nội dung yêu cầu, tiến độ và thời gian của cuộc Tổng điều tra.

4. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố chịu trách nhiệm:

- Tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng các địa bàn điều tra thuộc địa phương quản lý theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tập huấn trực tiếp nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn hoặc Chủ tịch UBND phường (đối với các phường không đủ điều kiện thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra) và đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng trực tiếp tham gia công tác Tng điều tra tại các địa bàn điều tra theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng nội dung, tiến độ thời gian quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc trong quá trình thực hiện Tổng điều tra.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả Tổng điều tra tại địa phương cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

5. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Tng điều tra các cấp đtổ chức thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh (Cục Thống kê) để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ TĐT TW;
- TV TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- BCĐ TĐT các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành03/06/2016
        Ngày hiệu lực03/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Lâm Đồng 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UBND triển khai tổng điều tra nông thôn nông nghiệp thủy sản Lâm Đồng 2016

           • 03/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực