Chỉ thị 06/2006/CT-UBND

Chỉ thị 06/2006/CT-UBND nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước do tỉnh Quảng Nam ban hành

Chỉ thị 06/2006/CT-UBND chống thất thoát lãng phí đầu tư xây dựng Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 2217/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2006/CT-UBND chống thất thoát lãng phí đầu tư xây dựng Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2006/CT-UBND

Tam Kỳ, ngày 28 tháng 02 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ, CHỐNG THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ, ĐẦU TƯ DÀN TRẢI, NỢ TỒN ĐỌNG TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC.

Trong những năm vừa qua, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã thực sự đóng vai trò chủ đạo định hướng thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội cho đầu tư phát triển ngày càng tăng cao (tăng bình quân 32%/năm giai đoạn 2001-2005). Công tác quản lý đầu tư và xây dựng của các ngành, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực đã đầu tư được nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng lực của nhiều ngành kinh tế và cải thiện rõ nét đời sống nhân dân các khu vực trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của toàn xã hội nói chung và vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước nói riêng còn nhiều thiếu sót, nhược điểm. Nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng cơ bản còn thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao thiếu sự gắn kết; tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí thất thoát xảy ra khá phổ biến ở tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng từ quy hoạch đến chủ trương đầu tư, thực hiện đầu tư, nghiệm thu thanh quyết toán đưa công trình vào khai thác sử dụng; tình trạng nợ đọng vốn đầu tư xây dựng kéo dài, hiệu quả đầu tư của một số dự án chưa cao.

Để khắc phục tồn tại nêu trên và chấn chỉnh, lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số: 36/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn Nhà nước, Chỉ thị số: 21/2005/CT-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước và chống lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng; UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 06/2004/CT-UB ngày 24/2/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước, đồng thời tập trung thực hiện các công việc sau đây:

1. Về công tác quy hoạch: Yêu cầu các ngành các địa phương đẩy mạnh công tác lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo hướng phù hợp giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng, đảm bảo tính liên ngành, liên vùng; xoá bỏ tình trạng cục bộ; nâng cao chất lượng, thực hiện công khai, tăng cường kiểm tra giám sát trong việc lập và quản lý thực hiện quy hoạch; ưu tiên bố trí vốn trong công tác quy hoạch hơn so với các thời kỳ trước.

2. Về chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư: Cấp có thẩm quyền duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư cần kiên quyết không phê duyệt các dự án đầu tư trái với quy hoạch đã được duyệt, không xác định rõ hiệu quả và nguồn vốn, chưa sát với yêu cầu thiết thực của ngành, địa phương và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các công trình dự án gây thất thoát lãng phí tiền và tài sản của nhà nước. Tập trung rà soát lại các dự án đầu tư đang triển khai về sự phù hợp với quy hoạch, kiên quyết xử lý đình chỉ (hoặc dãn tiến độ) những dự án đã triển khai xây dựng dở dang nhưng không hiệu quả.

3. Bố trí vốn đầu tư phải tập trung, có trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối vốn của năm kế hoạch và những năm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và cơ chế điều hành kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm do UBND tỉnh ban hành; kiên quyết không bố trí danh mục và kế haọch vốn đầu tư đối với các dự án chưa đầy đủ thủ tục theo các quy định về đầu tư và xây dựng; vốn đã phân bổ phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ không để thất thoát, lãng phí.

- Tăng cường kiểm tra định kỳ việc thực hiện kế hoạch đầu tư ở các ngành, các địa phương. Các chủ đầu tư và chính quyền các địa phương có công trình xây dựng phải phối hợp chặt chẽ để triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm tiến độ thi công, tránh tình trạng "vốn chờ công trình".

- Yêu cầu các ngành, địa phương, các chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư hàng quý, 6 tháng, cả năm đến các cơ quan liên quan trên các mặt: huy động các nguồn vốn, khối lượng xây dựng, chất lượng và sự cố công trình (nếu có), cấp phát, thanh toán, dự án hoàn thành, năng lực tăng thêm. Sở Kế hoạch & Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra các chủ đầu tư thực hiện chế độ báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư đúng quy định, trường hợp không chấp hành đúng báo cáo trình UBND tỉnh xử lý không cho thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí hằng năm.

4. Công tác giám sát đánh giá đầu tư: Các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, chủ dự án phải tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn do mình quản lý theo Nghị định số: 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ. Trong thời hạn quy định mà các ngành, địa phương, đơn vị không gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, UBND tỉnh xem xét áp dụng các hình thức xử lý về hành chính hoặc ngừng thực hiện dự án (theo các quy định tại Thông tư số 03/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư).

- Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan trong trường hợp phải ngừng thực hiện dự án do không báo cáo kịp thời.

- Các cấp có thẩm quyền không được phép phê duyệt điều chỉnh đối với các dự án không thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

- Các dự án sẽ không được ghi vốn kế hoạch năm sau nếu không có đầy đủ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm trước. Dự án chỉ được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư khi thực hiện đầy đủ các quy định giám sát, đánh giá đầu tư.

5. Các cấp, các ngành nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đi đôi với việc phân cấp trong quản lý đầu tư xây dựng; bổ sung các chế tài về quản lý nhà nước để tăng cường trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chặt chẽ theo quy định, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động đầu tư. Rà soát tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật để phấn đấu giảm suất đầu tư. Đối với các dự án đầu tư quan trọng hoặc tổng mức đầu tư lớn phải huy động nhiều nguồn vốn thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương theo phân cấp, thì Uỷ ban nhân dân phải trình ra Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Thực hiện rà soát các tổ chức tư vấn về năng lực chuyên môn, bảo đảm tổ chức tư vấn phải hoạt động độc lập và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng công tác tư vấn.

- Đối với chủ đầu tư: Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả, chất lượng, tiến độ xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thanh quyết toán, kiểm toán đối với công trình, dự án. Từng bước tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại các ban quản lý dự án, đảm bảo đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định của Luật xây dựng. Lựa chọn Giám đốc điều hành dự án là người có đủ về điều kiện năng lực, phù hợp với từng loại và cấp công trình theo quy định. Trường hợp không có đủ năng lực quản lý dự án thì chủ đầu tư phải thuê Tư vấn quản lý dự án có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại và cấp công trình theo quy định của Luật xây dựng.

Chủ đầu tư các chương trình, dự án phải công bố công khai nội dung quyết định đầu tư, chương trình kế hoạch đầu tư (tên dự án, quy mô xây dựng, phạm vi chiếm đất, vốn đầu tư, nguồn vốn, chủ đầu tư, tiến độ thực hiện...) tại địa điểm thực hiện dự án đầu tư và tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương nơi có dự án để nhân dân biết, tham gia giám sát, kiểm tra.

- Trong công tác đấu thầu: Nâng cao tính công khai minh bạch trong đấu thầu, đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh công bằng và đạt hiệu quả kinh tế, khuyến khích áp dụng hình thực áp dụng đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu. Quy định chặt chẽ điều kiện năng lực và chế tài xử lý đối với nhà thầu khi tham gia đấu thầu. Chấm dứt tình trạng nhà thầu nhận thầu bằng mọi giá hoặc giao thầu lại cho các nhà thầu không đủ điều kiện năng lực thi công, xây dựng công trình. Kiên quyết xử lý theo quy định của Luật đấu thầu đối với các trường hợp phát hiện sai phạm, có hiện tượng thông đồng, móc ngoặc giữa chủ đầu tư với tổ chức tư vấn hoặc nhà thầu xây dựng.

6. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các địa phương, quy hoạch phát triển ngành, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch theo hướng phù hợp với các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng được giao về giám sát và đánh giá đầu tư, tổ chức kiểm tra thường xuyên, phát hiện kịp thời những thiếu sót và sai phạm, đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý.

- Hoàn chỉnh xây dựng quy chế phân cấp, ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành trong quý II/2006;

- Tổ chức hướng dẫn, phổ biến Luật đấu thầu đã được ban hành và tiến hành xây dựng trang tin về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh quy chế giám sát nhân dân, đảm bảo có sự tham gia của các cơ quan dân cử, nhân dân trong việc giám sát các công trình dự án đầu tư của nhà nước một cách thiết thực, hiệu quả, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, thất thoát trong đầu tư và xây dựng.

b) Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương rà soát tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2001- 2005, đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế thanh, quyết toán đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhằm khắc phục tình trạng công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán vốn đầu tư.

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện quyết toán dứt điểm vốn đầu tư còn nợ đọng đối với dự án hoàn thành và quyết toán các hạng mục dự án công trình hoàn thành theo đúng thời gian quy định, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh trong quý II/2006.

c) Sở Xây dựng:

- Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương rà soát đánh giá tình hình quy hoạch xây dựng, thực hiện xây dựng theo quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2006.

- Củng cố lực lượng đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành các dự án đầu tư xây dựng do các ngành, các địa phương quản lý và ra quyết định đầu tư.

- Thực hiện rà soát chỉ tiêu, đơn giá định mức kinh tế – kỹ thuật hiện hành phục vụ cho công tác quản lý đầu tư xây dựng; hoàn thiện bổ sung các định mức làm cơ sở để lập và quản lý chi phí xây dựng.

- Tiến hành rà soát đánh giá, xây dựng các quy định cụ thể điều kiện năng lực, trách nhiệm của các đơn vị Tư vấn, các Ban quản lý dự án, các nhà thầu… báo cáo UBND tỉnh trong quý II/2006.

d) Thanh tra nhà nước tỉnh Quảng Nam: Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra các công trình dự án có biểu hiện tiêu cực lãng phí, thất thoát; chủ trì phối hợp với các ngành, các địa phương hàng năm tiến hành tổng kết đánh giá tình hình chống thất thoát, lãng phí, dàn trải trong đầu tư xây dựng cơ bản, đề xuất các biện pháp xử lý đối với tổ chức cá nhân có tiêu cực báo cáo UBND tỉnh.

đ) Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện - thị xã: Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo sát sao việc thi hành các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản và đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng.

Tiến hành rà soát các quy hoạch phát triển ngành, địa phương, để đảm bảo nhiệm vụ, mục tiêu phát triển ngành, địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và phát huy lợi thế của ngành và địa phương mình; Thực hiện rà soát danh mục các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý, đề xuất các giải pháp xử lý những tồn tại, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng có trách nhiệm căn cứ theo chức năng nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi xử lý quy định./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2006/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2006/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2006
Ngày hiệu lực10/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2006/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2006/CT-UBND chống thất thoát lãng phí đầu tư xây dựng Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2006/CT-UBND chống thất thoát lãng phí đầu tư xây dựng Quảng Nam
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2006/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành28/02/2006
        Ngày hiệu lực10/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/2006/CT-UBND chống thất thoát lãng phí đầu tư xây dựng Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2006/CT-UBND chống thất thoát lãng phí đầu tư xây dựng Quảng Nam