Chỉ thị 06/2008/CT-BXD

Chỉ thị 06/2008/CT-BXD thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2008/CT-BXD triển khai thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đơn vị thuộc Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/CT-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng  5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

Thực hiện Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09/01/2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008; Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững; Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát; Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các công ty độc lập  và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tập trung tổ chức thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sau đây:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã nêu trên để tất cả các đơn vị trực thuộc, các phòng ban và cán bộ công nhân viên nhận thức đúng, đầy đủ yêu cầu của chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Từng cơ quan, đơn vị phải xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện của đơn vị mình báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị là người chịu trách nhiệm về việc để xảy ra tình trạng lãng phí và vi phạm các quy định về tiết kiệm.

2. Về tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng

Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã nêu trong Chỉ thị số 03/2008/CT-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về một số giải pháp triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2008, trong đó cần lưu ý:

a) Đối với vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp

- Rà soát, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư của đơn vị theo hướng tập trung đầu tư cho các công trình, dự án phục vụ trực tiếp cho các ngành nghề sản xuất chính, những dự án có khả năng mang lại hiệu quả ngay; không đầu tư dàn trải.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả của những khoản đầu tư gián tiếp, góp vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp; trước mắt, chưa tham gia đầu tư chứng khoán, góp vốn vào các quỹ đầu tư tài chính, ngân hàng có tính chất mạo hiểm.

Trong quá trình rà soát phải đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư lên hàng đầu, đình hoãn hoặc giãn tiết độ thực hiện đối với những dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2008 nhưng chưa thực sự cấp bách, những dự án mới triển khai nhưng có nhiều vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng, những dự án có thời gian thực hiện kéo dài, kém hiệu quả; cắt giảm các công trình đầu tư thuần tuý làm trụ sở; vốn cắt giảm được dồn vốn cho các dự án có khả năng mang lại hiệu quả cao, cần tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ trong năm 2008.

- Đối với các dự án xi măng đầu tư mới nên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng nhiệt thừa chạy máy phát điện để tiết kiệm điện năng, hạ giá thành sản phẩm.

b) Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì cùng với các chủ đầu tư rà soát mục tiêu, thủ tục, tiến độ và khối lượng thực hiện của từng dự án để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2008 theo hướng:

- Đình hoãn khởi công các dự án chưa có đủ thủ tục theo quy định, có nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng; ngừng triển khai các dự án chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả

Riêng đối với các dự án cần thiết, quan trọng chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu tư.

- Giãn tiến độ thi công các dự án, gói thầu chưa hoàn tất các thủ tục đấu thầu, tổ chức đấu thầu chậm hoặc phải tổ chức đấu thầu lại; chưa bố trí đủ lực lượng thi công, có vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng

Vốn đầu tư có được từ các biện pháp trên được điều chuyển cho các dự án đầu tư có khả năng phát huy hiệu quả sớm, cấp bách, hoàn thành trong năm 2008-2009.

3. Về tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh:

- Rà soát các khoản chi nhằm hạ giá thành và chi phí lưu thông

- Rà soát lại định mức sử dụng nhiên, nguyên, vật liệu cho mỗi đơn vị sản phẩm và các định mức chi phí khác trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Có chế độ thưởng khuyến khích tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật;

Các định mức phải được phổ biến công khai đến từng lao động trong doanh nghiệp biết để thực hiện và kiểm tra giám sát.

- Thường xuyên theo dõi, xử lý tích cực các khoản nợ tồn đọng, làm lành mạnh hóa tình hình tài chính doanh nghiệp; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi gây lãng phí vốn, tài sản, lao động, tài nguyên thiên nhiên.

4. Về tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công và sử dụng ngân sách nhà nước:

a) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ: Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 (số dự toán còn lại sau khi đã trừ các khoản chi lương, các khoản có tính chất lương và các khoản đã thực hiện đến 30/4/2008 và khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm); chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2008 đã được giao để thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, kể cả trong trường hợp giá cả tăng; không làm ảnh hưởng và đình trệ hiệu quả hoạt động của đơn vị;

b) Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thuộc Bộ:

- Tạm dừng việc mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn; việc sửa chữa lớn, duy tu trụ sở làm việc; rà soát lại việc mua sắm, thuê, sử dụng xe ô tô của các đơn vị sự nghiệp, của các cán bộ quản lý doanh nghiệp theo đúng tiêu chuẩn quy định của Nhà nước, có biện pháp xử lý với các trường hợp sử dụng xe ô tô vượt quá tiêu chuẩn theo tinh thần triệt để tiết kiệm; báo cáo kết quả xử lý về Bộ trước ngày 15/5/2008;

- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết; không tổ chức hội nghị, hội thảo,… nếu xét thấy chưa thực sự cần thiết; giảm số lượng và thời gian các cuộc họp, tăng cường chỉ đạo trực tiếp, chỉ đạo qua mạng và giao lưu trực tuyến;

- Rà soát kế hoạch tổ chức các đoàn công tác (trong và ngoài nước); cương quyết đình hoãn các đoàn đi nếu không có nội dung, nhiệm vụ rõ ràng; thực hiện tiết kiệm chi các đoàn đi công tác trên cơ sở cắt giảm số lượng người đi và thời gian công tác;

- Căn cứ chế độ do nhà nước quy định, xây dựng định mức khoán chi phí trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, v.v…,đảm bảo tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động (tiết kiệm tối thiểu 10%);

- Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy tài chính, kế toán; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết pháp luật về tài chính, kế toán cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán của đơn vị.

- Nghiêm cấm việc:

+ Sử dụng công quỹ nhà nước, tập thể làm quà biếu và nhận quà biếu dưới bất cứ hình thức nào;

+ Giữ lại các khoản phải nộp ngân sách nhà nước để sử dụng trái chế độ quy định, kể cả đầu tư mua sắm tài sản, chi phúc lợi và thưởng cho cán bộ, công nhân viên;

+ Lãnh đạo các đơn vị mang tài sản thuộc sở hữu cá nhân của mình (nhà cửa, ô tô...) cho đơn vị mình thuê lại để làm trụ sở, phương tiện đi lại.

+ Huy động kinh phí của doanh nghiệp nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

 Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Giám đốc các công ty độc lập, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả bước đầu trước ngày 15/5/2008 và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 của tháng cuối quý và cuối năm về Bộ Xây dựng (Vụ Kế hoạch - Tài chính ).

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Cục, Vụ chức năng, Thanh tra Xây dựng thuộc Bộ theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí ./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- TCT CN Xi măng Việt Nam
- Các đơn vị, DN thuộc Bộ XD;
- Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra XD thuộc Bộ
- Công báo; Website Chính phủ, Bộ Xây dựng
- Lưu VP, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/CT-BXD

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2008/CT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2008
Ngày hiệu lực04/06/2008
Ngày công báo20/05/2008
Số công báoTừ số 273 đến số 274
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/CT-BXD

Lược đồ Chỉ thị 06/2008/CT-BXD triển khai thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đơn vị thuộc Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 06/2008/CT-BXD triển khai thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đơn vị thuộc Bộ Xây dựng
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu06/2008/CT-BXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýNguyễn Hồng Quân
     Ngày ban hành08/05/2008
     Ngày hiệu lực04/06/2008
     Ngày công báo20/05/2008
     Số công báoTừ số 273 đến số 274
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Chỉ thị 06/2008/CT-BXD triển khai thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

        Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2008/CT-BXD triển khai thực hiện giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

        • 08/05/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/05/2008

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 04/06/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực