Chỉ thị 06/2010/CT-UBND

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Bình 2010-2015 đã được thay thế bởi Quyết định 144/QĐ-UBND 2019 rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2010/CT-UBND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Bình 2010-2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2010/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 25 tháng 08 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Hiện nay toàn tỉnh có 149 cơ sở Giáo dục mầm non, gồm 1.965 nhóm, lớp. Hàng năm huy động trên 50.000 trẻ em trong độ tuổi đến lớp. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non nên hệ thống Giáo dục mầm non ngày càng phát triển vững chắc: 100% xã, phường, thị trn có cơ sở giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ đến lớp đạt 56,4% dân sđộ tui (DSĐT) nhà trẻ và 97% DSĐT mẫu giáo; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được cải thiện, nâng cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chỉ còn 8,5%; đội ngũ cán bộ giáo viên ổn định và không ngừng được nâng cao về chất lượng; cơ sở vật chất từng bước được quan tâm đầu tư (toàn tỉnh đã 50% số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia), cơ bản đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặc biệt, các trường mầm non đều huy động được 100% trẻ em 5 tuổi đến trường, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng lên, các cháu ở độ tuổi này đều được quan tâm chuẩn bị tốt tâm thế trước khi vào lớp 1.

Nhằm thực hiện thành công Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mm non cho trẻ em năm tui giai đoạn 2010-2015 và phấn đu đến năm học 2013 - 2014 tỉnh Ninh Bình đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành của tỉnh, y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các cấp, các ngành, gia đình và xã hội, làm cho mọi người nhận thức rõ sự ưu việt của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong giáo dục và chăm sóc trẻ em, là quyền và nghĩa vụ của cộng đồng để tạo nên sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ phụ huynh học sinh và xã hội.

2. Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Căn cứ các điều kiện và tiêu chuẩn phổ cập cho trẻ em năm tuổi được quy định trong Đề án, Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo, tổ chức điều tra, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trên địa bàn.

3. Ngành Giáo dục và Đào tạo các cấp chủ trì phối hp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và chủ động tham mưu với cp ủy đảng, chính quyền địa phương về các nội dung và giải pháp để thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, cụ thể: Đảm bảo các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi; huy động 100% trẻ 5 tuổi đến lớp; phấn đấu hạ nhanh tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trẻ 5 tuổi xuống dưới 7%; 100% trẻ 5 tuổi được học chương trình giáo dục mầm non mới; duy trì tỷ lệ chuyên cần của trẻ thường xuyên trên 90%.

4. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ và các cơ quan có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu với UBND tỉnh trong việc thu hút các nguồn lực, đầu tư kinh phí, dành quỹ đất, thiết kế xây dựng trường lớp, ưu tiên biên chế giáo viên cho các lớp 5 tuổi nhằm thực hiện tốt các tiêu chuẩn phổ cập mẫu giáo năm tuổi.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác vận động quần chúng để nâng cao nhận thức cho cộng đồng và xã hội về công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo vận động tối đa trẻ 5 tuổi đến lớp, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ năm tuổi; thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục mầm non, thu hút các nguồn lực tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục mầm non.

6. Các cơ quan thông tin, báo chí chú trọng giới thiệu, tuyên truyền về nội dung Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thường xuyên giới thiệu các hoạt động cũng như tiến độ thực hiện công tác phổ cập mẫu giáo 5 tuổi của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-
Thường trực tỉnh ủy;
-
Thường trực HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các phó CT UBND tnh;
-
Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Website Chính phủ;
- Ủ
y ban mặt trận Tổ quốc tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Công báo tỉnh;
-
Cổng thông tin điện tử Ninh Bình;
- L
ưu VT, VP6, VP2, VP4, VP5, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2010
Ngày hiệu lực04/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2010/CT-UBND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Bình 2010-2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2010/CT-UBND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Bình 2010-2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành25/08/2010
        Ngày hiệu lực04/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 06/2010/CT-UBND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Bình 2010-2015

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2010/CT-UBND phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi Ninh Bình 2010-2015