Chỉ thị 06/2010/CT-UBND

Chỉ thị 06/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 06/2010/CT-UBND

Pleiku, ngày 07 tháng 5 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, công tác quản và sử dụng đất đai trên địa bàn toàn tỉnh đã có tiến bộ, từng bước đi vào nề nếp và đã đạt được một số kết quả. Song vẫn còn một số cơ quan, doanh nghiệp sử dụng đất không hiệu quả, sai mục đích, tình trạng lấn chiếm đất công chưa được ngăn chặn kịp thời. Hiện nay tình hình giá cả về nhà ở và đất đai trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là thành phố Pleiku và các thị xã, thị trấn của các huyện. Một số đối tượng đã lợi dụng, tiến hành mua bán nhà, chuyển nhượng đất nhằm mục đích đầu cơ, tạo ra thị trường không lành mạnh; việc mua bán nhà, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật dưới nhiều hình thức diễn ra trên diện rộng, nhất là vùng ven thành phố Pleiku và các phường của thị xã, thị trấn của các huyện, khu vực dự kiến phát triển đô thị, phát triển khu công nghiệp và dọc hai bên đường giao thông. Các hiện tượng trên hầu như chưa được chính quyền xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời. 

Tình trạng trên đã gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, về quy hoạch phát triển đô thị, gây mất ổn định trong đời sống của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, gây bức xúc trong công luận. Để tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch- kế hoạch sử dụng đất, ngăn chặn tình trạng mua bán nhà ở; chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật và xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp không đúng quy hoạch và chưa được phép chuyển đổi; đồng thời nhanh chóng khắc phục tình trạng sử dụng không hiệu quả, sai mục đích được giao của các cơ quan, doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 

1. UBND huyện, thị xã, thành phố:

1.1. Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền:

a) Cần tiến hành ngay việc tổ chức rà soát tất cả các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn, kiểm tra tiến độ triển khai, tính khả thi, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) trước ngày 30/6/2010. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/7/2010.

b) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm theo pháp luật việc xây dựng không phép, sai phép; các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

c) Lập, ban hành quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị theo phân cấp tại Điều 24 Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về những vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn; xử lý kịp thời các vi phạm và giải quyết dứt điểm các tranh chấp, không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Trường hợp cố tình vi phạm luật pháp, lợi dụng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép,... UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét, chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cố tình trình cấp có thẩm quyền để hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật thì tuỳ từng trường hợp vi phạm cụ thể, phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

1. 2.Chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; các phòng, ban chức năng thuộc huyện, thị xã, thành phố: 

a) Tăng cường quản lý đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, nhất là ở các vùng trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và đô thị. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải xử lý hoặc kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

b) UBND xã, phường, thị trấn tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê các trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp nhưng không sử dụng đúng mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất phương án xử lý.

c) Nghiêm cấm UBND xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chức năng xác nhận việc chuyển nhượng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp không đúng đối tượng và các quy định của Luật Đất đai, tuyệt đối không được hợp thức hoá để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch tổ chức rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức, đơn vị kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, phát hiện các vi phạm, phân loại và đề xuất biện pháp xử lý các trường hợp để hoang hoá, sử dụng không có hiệu quả, sai mục đích, không thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất nói chung, đặc biệt là việc chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp trái pháp luật; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng đưa ra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật điển hình trong việc quản lý và sử dụng đất.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xử lý hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý những vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Rà soát, kiểm tra năng lực hoạt động của các đơn vị tư vấn xây dựng, các đơn vị hành nghề xây dựng.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc xây dựng theo phân cấp, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm xử lý hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý những vi phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh . 

4. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra theo nội dung yêu cầu của Chỉ thị này. 

5. Đề nghị các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy chỉ đạo các cấp uỷ Đảng và các cấp chính quyền tăng cường quản lý đất đai, nhất là đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể tỉnh phối hợp cùng các cấp vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm Pháp luật về đất đai.

6. Hàng quý UBND huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban ngành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

7. Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Gia Lai thường xuyên phổ biến các quy định Pháp luật có liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời đưa tin, bài tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị. 

Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trong tình hình hiện nay là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách của toàn tỉnh, nhằm tiếp tục tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý và sử dụng quỹ đất có hiệu qủa. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2010
Ngày hiệu lực17/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành07/05/2010
        Ngày hiệu lực17/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2010/CT-UBND tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng

             • 07/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực