Chỉ thị 06/2011/CT-UBND

Chỉ thị 06/2011/CT-UBND về đẩy mạnh công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2011/CT-UBND phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 6 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Gia đình là tế bào của xã hội, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả nhất định; nhận thức của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến; năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở được nâng cao; tỷ lệ hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu và hộ đạt chuẩn văn hoá ngày càng tăng; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều cải thiện; tình trạng vi phạm bình đẳng giới, bạo lực trong gia đình đã được hạn chế; công tác lồng ghép với Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ sở đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình hiện nay còn nhiều vấn đề cần quan tâm đầu tư như: Công tác quản lý Nhà nước về gia đình còn nhiều lúng túng, chưa theo kịp sự phát triển của gia đình; nhận thức của một bộ phận người dân về bình đẳng giới, vai trò phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế. Quá trình hội nhập kinh tế, văn hóa quốc tế đã và đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp làm cho các giá trị đạo đức, văn hóa gia đình có biểu hiện xuống cấp. Các tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng để lại hậu quả nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Công tác xóa đói giảm nghèo tuy đã có kết quả nhưng chưa thực sự bền vững. Những khó khăn và thách thức nêu trên sẽ ảnh hưởng đến nền tảng phát triển gia đình, làm suy yếu động lực của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Để khắc phục những hạn chế, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc;

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung nỗ lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp sau:

- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Chỉ thị 42/CT-TU ngày 27/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; cân đối, bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và nhân dân địa phương các chính sách, luật pháp về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về thực trạng và kết quả thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp, các ngành và toàn xã hội, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá tình hình công tác gia đình ở các cấp. Xây dựng kế hoạch dài hạn, chương trình mục tiêu, chương trình hành động, chương trình phối hợp, các đề án liên quan đến xây dựng, củng cố, phát triển gia đình và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đó. Tạo điều kiện và có chính sách khuyến khích phát triển, thành lập các cơ sở dịch vụ gia đình. Đặc biệt quan tâm đến các gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

- Tăng cường đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, giáo dục trong toàn xã hội nội dung các văn bản pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm ở mỗi người dân, trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về gia đình để mỗi người dân có đủ năng lực chăm lo xây dựng gia đình, tạo sự phát triển bền vững và phù hợp với những tiến bộ của xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm gương mẫu chăm lo cho xây dựng chính gia đình mình và vận động nhân dân cùng thực hiện.

- Lồng ghép triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp. Trên cơ sở hoạt động các Câu lạc bộ gia đình văn hóa, lồng ghép các nội dung sinh hoạt liên quan đến công tác gia đình; đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét, công nhận gia đình văn hóa; khu dân cư (thôn, buôn, khu phố, tổ dân phố…) văn hóa. Tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiên tiến.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình; củng cố tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp; đảm bảo đủ số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức, quản lý công tác thu thập, khai thác lưu trữ thông tin số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường chỉ đạo triển khai công tác gia đình, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới nhằm thúc đẩy công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm, tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức triển khai các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động về gia đình như tọa đàm, họp mặt tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu, các gương điển hình nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn các tiêu chuẩn, chế độ, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác gia đình theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn công tác tổng hợp, phân tích tình hình, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn thực hiện việc tư vấn về gia đình ở cơ sở; việc thành lập, giải thể cơ sở tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của các tổ chức cá nhân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực gia đình.

3. Sở Thông tin truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng phối hợp với cơ quan làm công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp tổ chức các hoạt động truyền thông sâu rộng các chính sách, luật pháp về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; lồng ghép nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung kiến thức và nội dung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào trong nội dung giáo dục và tổ chức giảng dạy lồng ghép trong các nhà trường cho phù hợp với từng bậc học, ngành học và từng lứa tuổi học sinh.

5. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, tư nhân theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tổ chức thực hiện việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội; lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào gia đình vào các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ việc làm; tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động.

7. Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến chính sách, pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện việc hướng dẫn, giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình và bạo lực gia đình.

8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và phổ biến Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động dạy nghề, tín dụng, tiết kiệm để hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm, dành một phần ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình; đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hàng năm của địa phương; đồng thời, trích một phần kinh phí khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích cao trong hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2011
Ngày hiệu lực13/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2011/CT-UBND phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2011/CT-UBND phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành03/06/2011
        Ngày hiệu lực13/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/2011/CT-UBND phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2011/CT-UBND phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Lâm Đồng

           • 03/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực