Chỉ thị 06/2011/CT-UBND

Chỉ thị 06/2011/CT-UBND đẩy mạnh xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2011/CT-UBND xây dựng khai thác quản lý tủ sách pháp luật Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2011/CT-UBND

Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG, KHAI THÁC, QUẢN LÝ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Tủ sách pháp luật của UBND xã, phường, thị trấn (gọi chung là tủ sách pháp luật cấp xã) và tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà trường và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị) là một trong những hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật; là công cụ để cán bộ, công chức tra cứu, tìm hiểu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu tiếp cận pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức sống và làm việc theo pháp luật, phát huy dân chủ, tăng cường giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tác dụng của tủ sách pháp luật đối với công việc quản lý, điều hành cũng như nâng cao dân trí pháp lý, thiếu chủ động, chưa thật sự quan tâm đến công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Một số nơi không có phòng đọc sách riêng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc đọc, nghiên cứu. Công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của tủ sách pháp luật còn bị buông lỏng, chưa được tiến hành thường xuyên…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; phát huy những kết quả đã được; khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng thời, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

1.1. Định kỳ tổ chức quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật;

1.2. Rà soát, kiện toàn tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và trong ngành, địa phương theo hướng dẫn của Sở Tư pháp nhằm xây dựng tủ sách pháp luật đầy đủ theo đúng quy định;

1.3. Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo quy định để quản lý tủ sách pháp luật; xây dựng và niêm yết công khai nội quy sử dụng tủ sách; bố trí địa điểm đặt tủ sách thuận tiện; bố trí kinh phí và thường xuyên bổ sung đầu sách, tài liệu có liên quan cho tủ sách, bảo đảm để tủ sách thực sự phát huy hiệu quả và tác dụng, tránh hình thức;

1.4. Kêu gọi, vận động các nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách để bảo đảm cho tủ sách pháp luật.

2. Sở Tư pháp:

2.1. Rà soát lại thực trạng tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể xây dựng, kiện toàn tủ sách pháp luật theo đúng Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, hoàn thành trong năm 2011 và báo cáo kết quả về UBND tỉnh;

2.2. Hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, các địa phương.

2.3. Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành, chủ động biên soạn, xây dựng các tài liệu pháp luật như tờ gấp, đề cương, bản tin pháp luật..., tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật… để cấp phát cho tủ sách pháp luật; định kỳ hàng năm lập danh mục sách, tài liệu pháp luật cần thiết để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh kịp thời bổ sung cho các tủ sách pháp luật;

2.4. Đinh kỳ tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, khai thác tủ sách pháp luật cho đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý tủ sách pháp luật;

2.5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đối với công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh; thực hiện chế độ khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

3. Sở Tài chính: căn cứ đặc điểm của từng địa phương trong tỉnh và dân số của từng xã, phường, thị trấn, hàng năm tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể mức chi cho mỗi tủ sách pháp luật cấp xã; hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh quyết toán trong việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm theo quy định của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, các quy định hiện hành có liên quan và phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương hàng năm.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, khai thác tủ sách pháp luật điện tử; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về tủ sách pháp luật.

5. UBND các huyện, thành phố ngoài nhiệm vụ chung nêu trên, cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:

5.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại địa phương;

5.2. Chỉ đạo việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa tủ sách pháp luật với các loại hình tủ sách pháp luật khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn; luân chuyển túi sách, giỏ sách tài liệu về tủ sách, ngăn sách giữa các thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư; bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ tư pháp ở xã, phường, thị trấn phụ trách tủ sách pháp luật cấp xã.

UBND tỉnh đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận, TAND, VKSND tỉnh, các hội, đoàn thể cấp tỉnh: quan tâm kiện toàn tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình và trong ngành; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ việc xây dựng tủ sách pháp luật trong toàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành và địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này và đề nghị các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tích cực tham gia triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc cần kịp thời phản ánh về UBND tỉnh và Sở Tư pháp.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Công báo,
Cổng TTĐT, Đài PTTH tỉnh, Báo Kon Tum;
- Lưu VT,NC2. 100b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2011
Ngày hiệu lực31/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2011/CT-UBND xây dựng khai thác quản lý tủ sách pháp luật Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2011/CT-UBND xây dựng khai thác quản lý tủ sách pháp luật Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành21/07/2011
        Ngày hiệu lực31/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/2011/CT-UBND xây dựng khai thác quản lý tủ sách pháp luật Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2011/CT-UBND xây dựng khai thác quản lý tủ sách pháp luật Kon Tum

             • 21/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực