Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC

Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai thực hiện Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016">06/2016/CT-TANDTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2230/2016/QĐ-CTN NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2016

Ngày 17/10/2016, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016. Ngày 25/10/2016, Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước. Để triển khai thực hiện tốt quyết định về đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đng tư vấn đặc xá, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1- Vụ Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính (Vụ Giám đốc kiểm tra 1) Tòa án nhân dân tối cao tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cử cán bộ tham gia Tchuyên viên giúp việc cho thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và Tthẩm định liên ngành; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Tòa án cấp dưới thực hiện đặc xá theo quy định của Luật đặc xá và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp phi hợp với Viện kim sát, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; tập hợp hồ sơ, danh sách người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt đtrình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

2- Chánh án Tòa án quân sự trung ương tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2016) và có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác đặc xá trong Tòa án quân sự các cấp theo đúng Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước, Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá và Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về việc đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

3- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt sâu rộng mục đích, ý nghĩa của đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2016) cho các đơn vị thuộc quyền quản lý; chủ động kịp thời phối hợp với Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của mình; chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân cấp huyện phối hợp với Viện kim sát, Cơ quan thi hành án hình sự cùng cấp tiến hành lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện, đảm bảo việc lập hồ sơ, xét duyệt, đề nghị đặc xá phải được tiến hành công khai, dân chủ, công bằng, nghiêm minh, chặt chẽ, đúng các quy định tại Quyết định số 2230/2016/QĐ-CTN ngày 17/10/2016 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2016, Hướng dẫn số 325/HĐTVĐX ngày 25/10/2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá và Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao về việc đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho người bị kết án đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

4- Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp có trách nhiệm lập danh sách, thông báo kịp thời cho các cơ quan Thường trực tư vấn đặc xá, các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết các bản án, quyết định của Tòa án đối với người bị kết án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thm, tái thm. Vụ Giám đốc kiểm tra 1 Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm lập danh sách, thông báo các trường hợp do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị.

5- Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Giám đốc kiểm tra 1 giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến kế hoạch triển khai công tác đặc xá năm 2016 của Hội đồng tư vấn đặc xá và Tòa án nhân dân tối cao trong hệ thống Tòa án nhân dân; kịp thời cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan khi cần thiết để phục vụ công tác đặc xá năm 2016. Yêu cầu Chánh án hoặc Phó Chánh án, cán bộ trực tiếp làm công tác đặc xá Tòa án các cấp phải có mặt tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác đặc xá năm 2016.

6- Cục Kế hoạch tài chính Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm bảo đảm, bố trí kinh phí phục vụ công tác đặc xá năm 2016 theo dự toán kinh phí đã được lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt.

7- Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phân bkinh phí phục vụ đặc xá năm 2016 cho các đơn vị có liên quan; btrí đầy đủ, kịp thời phương tiện, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và cán bộ làm công tác văn thư phục vụ công tác đặc xá trong và ngoài giờ các ngày làm việc, kcả ngày nghỉ trong thời gian thực hiện công tác đặc xá năm 2016.

8- Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và các cơ quan báo chí đăng tải thông tin, tuyên truyền về công tác đặc xá năm 2016 nói chung và công tác đặc xá năm 2016 trong hệ thống Tòa án nhân dân.

9- Vụ Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân xem xét, đề nghị khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thcó thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2016.

10- Kết thúc công tác đặc xá năm 2016, các cấp Tòa án cần chủ động tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm; đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy định hiện hành; phát hiện kịp thời nhng thiếu sót để rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm minh nhng tập th, cá nhân có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác đặc xá.

Công tác đặc xá năm 2016 là một nhiệm vụ đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc về chính trị và xã hội. Vì vậy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2016 theo đúng tinh thần Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mc thì báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Giám đốc kiểm tra 1) đtổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch nước (để báo cáo);
- Chủ tịch HĐTVĐX (để báo cáo);

- Thường trực Hội đồng TVĐX (để báo cáo);
- Các Đ/c PCA TANDTC (để chỉ đạo);
- Chánh án TAND, TAQS các cấp (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc TANDTC: Vụ GĐKT1, VP, Vụ TH, Vụ TĐKT, Cục KH-T
C, Báo CL, Tạp chí TAND, Cổng TTĐT (để thực hiện);
- Lưu: Vụ GĐKT
1(3b), VPTANDTC.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2016/CT-TANDTC

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 06/2016/CT-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/10/2016
Ngày hiệu lực 31/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2016/CT-TANDTC

Lược đồ Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 06/2016/CT-TANDTC
Cơ quan ban hành Tòa án nhân dân tối cao
Người ký Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành 31/10/2016
Ngày hiệu lực 31/10/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2016/CT-TANDTC triển khai 2230/2016/QĐ-CTN đặc xá 2016

  • 31/10/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/10/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực