Chỉ thị 06/CT-BYT

Chỉ thị 06/CT-BYT năm 2016 về tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-BYT bảo đảm chất lượng thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC

Thực hiện chtrương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gn với thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục thực hiện lộ trình Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, ngày 29/10/2015, Liên Bộ Bộ Y Tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bo hiểm y tế gia các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Đbảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân khám cha bệnh bảo him y tế tại các cơ sở khám bệnh, cha bệnh khi thực hiện Điều chnh và thống nhất áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, Bộ trưng Bộ Y tế chỉ thị:

I. Giám đốc SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tập trung chđạo thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi Sở Y tế quản lý trong việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế về giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 4276/QĐ-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ vtăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

2. Thẩm định kỹ năng lực trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện kthuật chuyên môn khi phê duyệt và chịu trách nhiệm về danh Mục kthuật đã được phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Tăng cường truyền thông về Điều chỉnh giá dịch vụ y tế để người dân hiu và đồng thuận.

II. Giám đốc các bnh vin, s khám bnh, chữa bnh:

1. Tăng cường tchức thực hiện ci cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Liên tục cải tiến quy trình khám bệnh tại bệnh viện theo hướng dẫn tại Quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện nghiêm túc việc công khai giá dịch vụ y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lp đặt hệ thống bấm số tự động, phân luồng đăng ký khám bệnh; sắp xếp quy trình khám bệnh liên hoàn, theo một chiều; bố trí bộ phận lấy bệnh phẩm ngay tại khu khám bệnh.

2. Nâng cao chất lượng dịch vụ Điều trị nội trú, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép và tuyệt đi không đngười bệnh phải nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện. Bảo đảm Điều kiện phòng bệnh thông thoáng, sạch sẽ, đủ ấm về mùa đông và mát vào mùa hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; công tác dinh dưng, tiết chế trong bệnh viện; công tác kiểm soát nhim khuẩn bệnh viện; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, tuân thđúng hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; phòng ngừa và giảm thiu các tai biến, sai sót chuyên môn... Chđộng, tích cực triển khai Đán Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyn giao các kỹ thuật cao, giảm chuyn tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được Điều trị ngay ở tuyến dưới.

3. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức, đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, hộp thư góp ý và các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh khác. Chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

4. Bảo đm dành tỷ lệ nhất định số thu từ dịch vụ kthuật để bảo hành, bảo dưng trang thiết bị; thực hiện chế độ kiểm chuẩn nội kiểm, ngoại kiểm bảo đảm chất lượng xét nghiệm theo đúng quy định tại Thông tư 01/2013/TT-BYT; dành tối thiểu 5% sthu từ dịch vụ khám bệnh và 5% số thu từ ngày giường Điều trị (ti thiu 3% đi với bệnh viện hạng III, IV) đsửa chữa, nâng cp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh và mua bsung thiết bị và các Điều kiện phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.

5. Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, tr các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phn chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo him Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

III. Tổ chức thc hin:

1. Giao Cục Quản lý khám chữa bệnh làm đầu mối phối hp với các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan có trách nhiệm: Tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ 06 tháng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Bộ trưng Bộ Y tế. Tiến hành đánh giá và công khai xếp hạng chất lưng bệnh viện theo chđạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn y tế Việt Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân ở tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Giao Cục Công nghệ thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để hỗ trợ thực hiện Chthị này.

4. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khác tiến hành thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này.

5. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phi hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh theo dõi, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập ththực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Đồng thời chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện giá dịch vụ y tế mới, cơ cấu giá dịch vụ y tế mới.

6. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu Bộ trưởng huy động và bố trí nguồn lực để htrợ các Bệnh viện quá tải nâng cấp, cải tạo cơ shạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin; htrợ các Vụ, Cục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc SY tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế ngành khẩn trương chỉ đạo, tchức trin khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện tại đơn vị, địa phương mình quản lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Tài chính;
- B
o hiểm Xã hội Việt Nam (để ph/h);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để chđạo);
- UBND các t
nh, TP. trực thuộc TW (để ph/h);
- Công đoàn Y tế Việt Nam (để ph/h);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra BYT (để th/h);
- C
ác bệnh viện trực thuộc BYT (để th/h);
- Y tế các bộ, ngành (để th/h);
- S
Y tế các tnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Cổng TTĐT BYT, Trang tin ĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, BYT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-BYT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2016
Ngày hiệu lực29/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-BYT

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-BYT bảo đảm chất lượng thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-BYT bảo đảm chất lượng thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành29/03/2016
        Ngày hiệu lực29/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-BYT bảo đảm chất lượng thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-BYT bảo đảm chất lượng thống nhất giá khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016

           • 29/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực