Chỉ thị 06/CT-CT

Chỉ thị 06/CT-CT năm 2014 tăng cường công tác Quản lý hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-CT 2014 Quản lý hoạt động điện lực sử dụng điện Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-CT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Điện là loại hàng hóa đặc biệt, việc sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời. Việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng có mối quan hệ chặt chẽ khăng khít lẫn nhau. Ngày nay, điện đã trở thành một dạng năng lượng thiết yếu trong đời sống, có tác động sâu sắc đến mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng. Vì thế, trong hoạt động kinh doanh và sử dụng điện đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, ổn định, tiết kiệm, hiệu quả và hơn hết là phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điện.

Trong các năm vừa qua các đơn vị cung ứng điện, cơ quan quản lý nhà nước về điện đã có nhiều cố gắng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là phục vụ cho công nghiệp của tỉnh, sản lượng điện tiêu thụ cho sản xuất và sinh hoạt ngày càng tăng, chất lượng điện áp được nâng lên, số hộ dùng điện ngày càng cao, công tác quản lý điện ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, yếu kém trong quản lý, kinh doanh, khai thác sử dụng điện cần phải quan tâm, chấn chỉnh cụ thể: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa sát yêu cầu và lộ trình đầu tư.Việc thực hiện các quy định của pháp luật về bán buôn, bán lẻ điện còn nhiều bất cập (thiếu Hợp đồng mua - bán điện; thu tiền khi nhân dân có nhu cầu lắp đặt công tơ; hóa đơn thu tiền chưa đúng quy định...). Công tác an toàn điện chưa được quan tâm đúng mức, nhiều xã (trong đó có cả HTX điện quản lý lẫn Công ty điện quản lý) còn vi phạm các quy định về an toàn điện (thiếu hệ thống chống sét, hệ thống tiếp địa.v.v.) gây nên thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả chưa thực sự được quan tâm đúng mức.Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về điện chưa được quan tâm thường xuyên, sự phối hợp giữa các cơ quan có nơi có lúc chưa chặt chẽ; hiệu quả chưa cao, thiếu đồng bộ.

Để đảm bảo ổn định an ninh, chính trị, xã hội ở địa phương, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân cũng như các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu:

1. Sở Công thương: Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về điện. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã làm tốt các công việc sau:

- Chủ trì xây dựng Chương trình Kế hoạch hoặc đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước và khắc phục những tồn tại bất cập trong quản lý điện trên địa bàn giai đoạn 2014 – 2015 và những năm tiếp theo trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản lý Quy hoạch: Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý Quy hoạch phát triển Điện lực; cập nhật yêu cầu phụ tải, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch điện; quản lý việc đầu tư theo Quy hoạch đảm bảo cấp điện kịp thời cho các Khu, Cụm công nghiệp, các Trung tâm đô thị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các đơn vị, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu, đề xuất thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng Năng lượng tiết kiệm, thực hiện tham mưu, điều hành cung ứng điện một cách hiệu quả.

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan truyền thông; Công ty điện lực Vĩnh Phúc làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý điện.

- Phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc định giá, phân bổ nguồn vốn, phân loại tài sản giữa các bên giao và nhận đảm bảo thu đúng, thu đủ nguồn vốn đã đầu tư cho dự án REII ở các xã.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc đề xuất UBND tỉnh đối với các khoản nợ không trả được của các HTX dịch vụ điện khi bàn giao cho ngành điện quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc xác định, định giá tài sản hình thành ngoài nguồn vốn REII, đảm bảo hoàn thành công tác bàn giao lưới điện nông thôn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương giải quyết dứt điểm nợ dự án REII đối với 06 xã thuộc huyện Mê Linh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các HTX điện trong việc chấp hành chính sách, chế độ kế toán, pháp luật thuế và các quy định tài chính khác liên quan.

- Căn cứ quy định hiện hành thẩm định dự toán và đề xuất kinh phí cho các hoạt động liên quan việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND tỉnh quyết định.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về điện, thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động điện lực, nhất là các hoạt động điện lực ở địa bàn nông thôn. Phát hiện và xử lý sớm các vụ việc vi phạm hành lang lưới điện tránh các sự cố đáng tiếc về người, tài sản và gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân do bị gián đoạn cung cấp điện xảy ra ở một số địa phương trong thời gian qua. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về điện bằng nhiều hình thức; đảm bảo việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương hướng dẫn các xã trong việc kinh doanh, khai thác, sử dụng lưới điện hạ thế; phân loại các hợp tác xã kinh doanh điện theo hoạt động kinh doanh tốt, hoạt động kinh doanh trung bình, hoạt động kinh doanh yếu kém. Đề xuất bàn giao cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc quản lý, thực hiện việc định giá trị tài sản, phân loại nguồn vốn trong bàn giao.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức cho các địa phương ký cam kết về việc đảm bảo an toàn điện, an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

- Đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu các đơn vị quản lý lưới điện hạ thế nông thôn ký cam kết trong việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện duy trì đạt tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch đảm bảo cung ứng điện đặc biệt là vào mùa mưa bão, trong tháng cao điểm.

4. Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc:

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến điện và an toàn hành lang điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của các Điện lực trực thuộc, kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm theo quy định.

- Căn cứ vào Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện của tỉnh cho năm kế tiếp, báo cáo UBND tỉnh trước 31 tháng 10 hàng năm.

- Giải quyết dứt điểm những tồn tại trong việc giao nhận lưới điện và hoàn trả vốn đầu tư cho các đơn vị bàn giao

- Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Ban chỉ đạo (qua cơ quan thường trực – Sở Công Thương) và UBND tỉnh về Kế hoạch cung ứng điện (thường xuyên và đột xuất). Đặc biệt có kế hoạch cụ thể khắc phục sự cố điện trong mùa mưa bão.

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức ký cam kết với các xã, phường về công tác an toàn điện.

5. Báo Vĩnh Phúc, Đài PT & TH Vĩnh Phúc, Cổng thông tin và giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc: Phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện tốt việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật về điện và tiết kiệm điện.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp Sở Công thương, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc triển khai việc đưa các nội dung tuyên truyền pháp luật về điện, an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào chương trình giáo dục cho học sinh.

7. Công an tỉnh; Sở Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy:

- Bố trí đủ cán bộ, tăng cường phối hợp với các địa phương, các Sở, Ban, Ngành tham mưu cho UBND tỉnh ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm trong công tác Phòng cháy chữa cháy và hoạt động điện lực.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trong tổ chức việc ký cam kết đảm bảo an toàn điện và an toàn hành lang lưới điện, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

8. Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể: Tăng cường tổ chức vận động đoàn viên thực hiện tốt việc tham gia giám sát sử dụng điện hiệu quả, đúng pháp luật. Phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị hội viên để hội thảo và cam kết sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc các doanh nghiệp điện nghiêm túc triển khai Chỉ thị này. Định kỳ 03 tháng, 06 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Công thương)./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-CT

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-CT 2014 Quản lý hoạt động điện lực sử dụng điện Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-CT 2014 Quản lý hoạt động điện lực sử dụng điện Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-CT 2014 Quản lý hoạt động điện lực sử dụng điện Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-CT 2014 Quản lý hoạt động điện lực sử dụng điện Vĩnh Phúc

              • 07/07/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/07/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực